[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

<<<  มุ่งสร้างสัมพันธ์กับเครือข่าย ขยายแหล่งเรียนรู้สู่ยุคไอที นำภาคียกระดับการศึกษา  พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >>>                   
 

ประวัติความเป็นมาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทราย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทราย เป็นสถานศึกษาในส่วนราชการส่วนกลาง สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สายการบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๖ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ง พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๒๔ กับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ.๒๕๒๑ ข้อ ๖ ลงนามโดยนายปราโมทย์ สุขุม ตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ดร.รุ่ง แก้วแดง อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ลงนามในหนังสือที่ ศธ ๑๑๐๓/๗๑๗๑ เรื่องเลขหนังสือราชการภายนอกของหน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทราย เลขหนังสือที่ ศธ ๑๑๖๒.๐๗/

 

สภาพปัจจุบัน

        ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๙ ตำบลโพนทราย เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ได้มีการเปลี่ยนเลขหนังสือเป็นที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๒๑๐/

พื้นที่ตำบลรับผิดชอบของ ครู กศน.ตำบล

ดังนี้
                                   นายสมัย พวงจันทร์ และนางสาวสิริวริน บุญวิเศษ ครู กศน.ตำบล
                      รับผิดชอบ
  ตำบลโพนทราย มี ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่
                                            
หมู่ที่ ๑ บ้านโพนทราย
                                            
หมู่ที่ ๒ บ้านโพนทราย
                                            
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหม่วย
                                            
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาง
                                            
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวง
                                            
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวบาน
                                            
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา
                                            
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวดอนต้อน
                                            
หมู่ที่ ๙ บ้านแหลมทรายทอง
                                            
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองซำ
                                            
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองครก
                                            
หมู่ที่ ๑๒ บ้านทรายเงิน
                                            
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบัวทอง
                                            
หมู่ที่ ๑๔ บ้านสุขเกษม
                                  นายชาญณรงค์ บุญเลิศรบ  ครู กศน.ตำบล
                      รับผิดชอบ

                                        
ตำบลศรีสว่าง มี ๑๕ หมู่บ้าน ได้แก่
                                            
หมู่ที่ ๑ บ้านโพนดวน
                                            
หมู่ที่ ๒ บ้านแสบงตาก
                                            
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนขาม
                                            
หมู่ที่ ๔ บ้านสว่าง
                                            
หมู่ที่ ๕ บ้านดงหมากไฟ
                                            
หมู่ที่ ๖ บ้านหัวดง
                                            
หมู่ที่ ๗ บ้านโนนเจริญ
                                            
หมู่ที่ ๘ บ้านโนนพยอม
                                            
หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด
                                            
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสว่าง
                                            
หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อแก้ว
                                            
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวดง
                                            
หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสะแก
                                            
หมู่ที่ ๑๔ บ้านโพนงาม
                                            
หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงสว่าง
                                   นายพิทักษ์ แคสันเที๊ยะ ครู กศน.ตำบล
                      รับผิดชอบ

                                        
ตำบลยางคำ มี ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่
                                            
หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ
                                            
หมู่ที่ ๒ บ้านขี้เหล็ก
                                            
หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าข้าว
                                            
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำราญ
                                            
หมู่ที่ ๕ บ้านท่างาม
                                            
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนจิก
                                            
หมู่ที่ ๗ บ้านดอนไร่
                                            
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองฝั่งแดง
                                            
หมู่ที่ ๙ บ้านกู่คันธนาม
                                           
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเหล็ก
                             นางสาวปราณี ศรีปัญญา ครู กศน.ตำบล
                      รับผิดชอบ

                                       
ตำบลท่าหาดยาว มี ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่
                                           
หมู่ที่ ๑ บ้านปลาคูณ
                                           
หมู่ที่ ๒ บ้านม่วงน้อย
                                           
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนสัมพันธ์
                                           
หมู่ที่ ๔ บ้านศรีโพนทอง
                                           
หมู่ที่ ๕ บ้านดอนโมง
                                           
หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทอง
                                           
หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสูง
                                           
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองพลับ
                                           
หมู่ที่ ๙ บ้านปลาคูณ
                                           
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลับ
                              นางผกาศร ศรีสุขกาญจน์ ครู กศน.ตำบล
                      รับผิดชอบ

                                       
ตำบลสามขา มี ๘ หมู่บ้าน ได้แก่
                                           
หมู่ที่ ๑ บ้านสามขา
                                           
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองทุ่ม
                                           
หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง
                                           
หมู่ที่ ๔ บ้านหมากยาง
                                           
หมู่ที่ ๕ บ้านดอนสำราญ
                                           
หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะแก้ว
                                           
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกระดิ่งทอง
                                           
หมู่ที่ ๘ บ้านสามขา
เข้าชม : 2924
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทราย
ถนนประชาสุขสันต์  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทรศัพท์ 0-4359-5123 
โทรสาร  0-4359-5123    E-mail nfephonsai@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด