เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเทคนิค PDCA

พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2556
คลิ๊กดูแบบออนไลน์รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเทคนิค
PDCA

ผู้วิจัย  นางสาวฉันทลักษณ์  ศรีผา  ครูชำนาญการ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปี 2558 หรืออีก 4 ปีข้างหน้านี้ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นในหลายๆ ด้าน อาทิ การเปิดเขตแดนการค้าเสรี การบริการ การลงทุน แรงงานระหว่างประเทศเป็นต้น รวมไปถึงด้านการศึกษาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน สมาชิกในกลุ่มมี 10 ประเทศได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ดังนั้นประเทศอาเซียนทั้ง 10 รวมทั้งไทย จำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันรองรับการเปิดเสรีทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมือ

การศึกษามีหน้าที่โดยตรงที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนและเตรียมการเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ทันตามกำหนด  ตามกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก (Three Pillars of Asean Community)  ซึ่งประกอบ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Policy Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)

จากความสำคัญดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษา ไว้รองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของไทยอย่างเต็มตัว ในปี 2558 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญขององค์กรเเห่งนี้ และเข้าใจความเป็นอาเซียนองค์กรเก่าเเก่และมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

    กศน.อำเภอโพนทราย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนซึ่งเป็นวิชาเลือกใน สาระการพัฒนาสังคม  ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาอาเซียน พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจในรายวิชานี้พอสมควร แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียนรู้ และเมื่อเรียนรู้ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง ผู้เรียนตระหนักได้ว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญ และผู้เรียนต้องการสื่อที่แปลกใหม่ ที่เอื้อต่อการนำไปใช้ในการอ่านที่บ้านได้ พร้อมทั้งต้องการเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่ายกะทัดรัด และสวยงาม รวมทั้งสามารถทำงานเป็นกระบวนการกลุ่มได้ ผู้วิจัยจึงได้ไปศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ พบว่า ชุดกิจกรรมเรียนรู้ เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เนื่องจากส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจ เวลา และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู เนื่องจากต้องการความช่วยเหลือจากครูผู้สอนเพียงเล็กน้อยจะเป็นการลดภาระพร้อมกับช่วยสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้แก่ครู (บุญเกื้อ ควรหาเวช. 2530 : 84) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองไปได้จนสุดขีดความสามารถ โดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยผู้อื่น อันเป็นการถูกต้องและยุติธรรมในการจัดการเรียนการสอน (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2525 : 186) และช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพิ่มความสามารถด้านความคิด ความมีเหตุผล ความพร้อมในการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและการปรับตัวทางสังคมแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีวาส (Vivas. 1985 : 603) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาและประเมินค่าของการรับรู้ทางความคิด โดยใช้ชุดการสอนรายบุคคลผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนด้วยชุดการสอนนั้นสามารถพัฒนาทักษะด้านความคิดสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพร บุญหนัก (2544 : 51) ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนผลการวิจัยพบว่าชุดการเรียนคณิตศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล จะเห็นได้ว่าชุดการสอนรายบุคคลสามารถทำให้ผู้เรียนเรียนได้ตลอดเวลาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและใช้เหตุผลในการคิดพิจารณาตัดสินใจได้

จากความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเทคนิค PDCA เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาอาเซียน ให้เหมาะสมต่อไปเข้าชม : 2166


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา 27 / พ.ย. / 2561
      รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเทคนิค PDCA 12 / ก.ย. / 2556
      รูปงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ณรงค์ฤิทธิ์ บุญกอง และเลี้ยงส่ง ผอ.สุดารัตน์ จ่าภา 2 / ต.ค. / 2555
      รูปงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ไพบูลย์ สัตนาโค และเลี้ยงส่ง ผอ.บัวบาน ประวิเศษ 2 / ต.ค. / 2555
      วิธีเปลี่ยนมาใช้ Facebook แบบเก่า ลบมันออกโดยใช้ TimelineRemove !! 8 / พ.ค. / 2555
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป