[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประกาศเทียบระดับ

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554


                                   
           
 
   
ประกาศ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง
เรื่อง การเปิดรับสมัครประเมินเทียบระดับการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
………………………………………….
ด้วย  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง เปิดรับสมัครประเมินเทียบระดับการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ตามรายละเอียดดังนี้
. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
รูปแบบการประเมินเทียบระดับการศึกษา เป็นการประเมินเพื่อยอมรับความรู้ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของผู้รับบริการ   โดยมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
๑.๒ มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน
๑.๓ ไม่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
๑.๔ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา   ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
กรณี บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและมีสถานประกอบการอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
๑.๕ ประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ในพื้นที่อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
หลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน
                ผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องยื่นใบสมัครพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ดังนี้
๒.๑ รูปถ่ายขนาด  ๓×๔ ซ.ม.  จำนวน ๒ รูป  หน้าตรง  สวมชุดสุภาพ  ไม่สวมแว่นตาดำ      ไม่สวมหมวก (รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน และไม่ใช้รูปโพลาลอยด์) สำหรับติด ใบสมัคร ๑ รูป ติดบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน  ๑  รูป
๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง
๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงไปแสดง  กรณีเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แสดงหลักฐานหนังสือเดินทาง
๒.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
กรณีหลักฐานตามข้อ ๒.๒, ๒.๓ และ ๒.๔ ไม่ตรงกัน  ให้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า
๒.๕ หลักฐานที่แสดงถึงการประกอบอาชีพ ที่อยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
๒.๖ แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบการ
                กรณีที่เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา แต่ยังประเมินไม่ครบตามเงื่อนไข และมีความจำเป็นต้องย้ายสถานศึกษา จะต้องนำหลักฐานผลการประเมินจากสถานศึกษาเดิมมาแสดงประกอบการสมัครใหม่ด้วย
                ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ
๓.   วิธีการประเมิน ประกอบด้วย ๒ มิติ ดังนี้
                ๓.๑ ประเมินมิติด้านประสบการณ์ โดยการจัดทำแฟ้มมวลประสบการณ์ ๓ ด้าน คือด้านการพัฒนาอาชีพ  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน  ประกอบการประเมินเชิงประจักษ์
                ๓.๒ ประเมินมิติด้านความรู้ ความคิด (สอบข้อเขียน)
๔. กำหนดระยะเวลาการประเมิน
                ๔.๑  ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ประเมินมิติประสบการณ์
                ๔.๒ วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประเมินมิติความรู้ ความคิด
๕. ค่าใช้จ่ายในการประเมินเทียบระดับ
                ๕.๑ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในอัตราคนละ 3,000 บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษา
                ๕.๒ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการ ซึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในรุ่นนั้น ๆ
. ระยะเวลาการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม   ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
๗. สถานที่รับสมัคร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง
๘. สถานที่ประเมินเทียบระดับการศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง      สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง  โทร. ๐-๔๓๕๗-๑๖๔๐
                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 
( นายชวนชัย   วิเวก)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง


เข้าชม : 1231


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครนักศึกษา กศน. ปีการศึกษา2/2564 18 / ต.ค. / 2564
      รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอโพนทอง ปีการศึกษา 2/2564 11 / ต.ค. / 2564
      รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 27 / เม.ย. / 2564
      รับสมัครนักศุึกษา ใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓ 6 / พ.ย. / 2563
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ 30 / ต.ค. / 2563


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพนทอง
ถนนกำเนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง  จังหวัดนครร้อยเอ็ด  0-43571640
โทรสาร  0-43571640  
k.ninja_15@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด