[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กศน.อำเภอโพนทองประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

จันทร์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2558


 

ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง

เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตามรายการ ดังนี้

                  - หนังสือพิมพ์รายวัน ๒๘,๘๑๒ ฉบับ

                  - นิตยสารรายสัปดาห์ ๑,๙๖๐ เล่ม

                  - นิตยสารรายปักษ์ ๙๘๐ เล่ม

จำนวน

 

 รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ  กศน.อำเภอโพนทอง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์ กศน.อำเภอโพนทอง  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กศน. อำเภอโพนทอง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๕๗๑๖๔๐ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                                                        

(นายชวนชัย วิเวก)

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอโพนทอง

 


เข้าชม : 699


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครนักศึกษา กศน. ปีการศึกษา2/2564 18 / ต.ค. / 2564
      รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอโพนทอง ปีการศึกษา 2/2564 11 / ต.ค. / 2564
      รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 27 / เม.ย. / 2564
      รับสมัครนักศุึกษา ใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓ 6 / พ.ย. / 2563
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ 30 / ต.ค. / 2563


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพนทอง
ถนนกำเนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง  จังหวัดนครร้อยเอ็ด  0-43571640
โทรสาร  0-43571640  
k.ninja_15@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด