[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
8 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านงานกศน. และจัดข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
วันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนางานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ณ
เข้าชม : [357]
24 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล
เข้าชม : [319]
15 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบหมายให้ นายณฐพล วิศาล ครูกศน.ตำบล ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าประกวดโครงการ “แข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี ๒๕๖๔ ได้รองชนะเลิ
เข้าชม : [218]
15 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษา”
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากร จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑” ณ ห้องประชุมกศน.อำเภ
เข้าชม : [163]
15 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอโพนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และรับชมวิดิทัศน์การปฐมนิเทศนักศึกษากศน. จากดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช
เข้าชม : [221]
25 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เข้าชม : [326]
25 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “อบรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่น๑” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเอ็มแกรน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [216]
11 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม : การประเมิน กศน.ต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม พลัส
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน. ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม พลัส ณ กศน.ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [146]
27 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทอง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564
กศน.อำเภอโพนทอง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
เข้าชม : [199]
4 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๔ นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร จัดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีนั
เข้าชม : [223]
30 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านงานนิเทศ”
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านงานนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเอ็มแกรน อำ
เข้าชม : [204]
30 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศรร.) ด้านการศึกษา ปีการศึก
เข้าชม : [303]
27 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศรร.) ด้านการศึกษา ปีก
เข้าชม : [260]
27 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศรร.) ด้านการศึกษา ปีก
เข้าชม : [292]
23 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นำโดยนายระวี ขุณิกากรณ์ เป็นประธานกรรมการประเม
เข้าชม : [251]
20 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร ต้อนรับ นายสัญญา ยุบลชิต รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู
เข้าชม : [183]
19 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “พัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิประโยชน์
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิประโยชน์” โดยมีนายสุรัติ วิภักดิ์ ผอ. สนง. กศน.จังหวัดร้อยเอ
เข้าชม : [120]
9 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ปร
เข้าชม : [286]
8 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด ๑๓๑ คน
เข้าชม : [180]
6 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากร จัดการประชุม “คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโพนทอง ครั้งที่ ๑” ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฝึกลูกเสือชั่วคราว สวน
เข้าชม : [193]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพนทอง
ถนนกำเนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง  จังหวัดนครร้อยเอ็ด  0-43571640
โทรสาร  0-43571640  
k.ninja_15@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด