[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
6 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการติวเสริมเพิ่มความรู้เทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร จัดโครงการ “ ติวเสริมเพิ่มความรู้เทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาของกศน.อำเภอโพนทอง
เข้าชม : [167]
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนินการตามค่านิยมวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู กศน.ตำบล ๑๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม “การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและสังเกตการเลือกตั้งท้องถิ่น ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนินการตามค่านิยมวัฒ
เข้าชม : [167]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม : คนโพนทองออกกำลังกาย ก้าวท้าใจ ต้านภัยยาเสพติด และโควิด - ๑๙
ันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร กศน. อำเภอโพนทอง เข้าร่วมกิจกรรม “ คนโพนทองออกกำลังกาย ก้าวท้าใจ Season ๓ ๑๐๐ วัน ๑๐๐ กิโลเมตร ต้านภัยยาเสพติด และโควิด - ๑๙ ” ในเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สถาน
เข้าชม : [256]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้งานดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรตัวแทน กศน. อำเภอโพนทอง จำนวน ๓ คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การใช้งานดิจิทัลในการปฏิบัติงานโปรแกรม สำหรับ Work From Home ในยุค new Normal ระหว่างวันที
เข้าชม : [157]
13 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรบริการและการค้า
กศน.อำเภอโพนทอง จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรบริการและการค้า ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ อบต.สระนกแกัว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [229]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง นำบุคลากรเข้าร่วมโครงการการอบรมสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมลานไทร กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [206]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อม การประเมิน ศรร.
กศน.อำเภอโพนทอง ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมการประเมิน ศรร. ณ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ
เข้าชม : [214]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเตรียมพร้อม การประเมิน ศรร.
กศน.อำเภอโพนทองจัดอบรม การจัดทำแผนบรูณาการการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอโพนทอง
เข้าชม : [211]
31 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์ ที่ ๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๔
กศน.อำเภอโพนทอง จัดประชุมประจำสัปดาห์ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
เข้าชม : [198]
25 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โคกหนองนาโมเดล เกษตรธรรมชาติ
กศน.อำเภอโพนทอง เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ณ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [194]
15 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขยายผลการใช้โปรแกรม LMS ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
กศน.อำเภอโพนทอง จัดทำโครงการขยายผลการใช้โปรแกรม LMS ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับบุคลากร
เข้าชม : [195]
30 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองร่วมตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ จุดตรวจ ในอำเภอโพนทอง
กศนอำเภอโพนทอง นำโดย ผู้อำนวยการนางวิไลวรรณไชยโสภา มอบหมายให้บุคลากรครู กศน.ตำบล ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจุดตรวจ ในเขตพื้นที่อำเภอโพนทอง
เข้าชม : [193]
30 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กศน.อำเภอโพนทอง จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีเป้าหมายประชาชนจาก 14 ตำบล จำนวน 82 คน
เข้าชม : [186]
25 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 ธันวาคม 2563
กศน.อำเภอโพนทองจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"โคกหนองนาโมเดล"ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลบ้านบะตากา ตำบลหนองใหญ่
เข้าชม : [220]
14 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 ธันวาคม 2563
การรายงานผลการปฎิบัตงาน รายสัปดาห์ ของครู กศน.ตำบล ทุกตำบลของ กศน.อำเภอโพนทอง ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนทอง
เข้าชม : [191]
7 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ธันวาคม2563
กศน.อำเภอโพนทอง
เข้าชม : [203]
6 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๕ธันวาคม๒๕๖๓
วันพ่อแห่งชาติ
เข้าชม : [196]
13 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 พฤศจิกายน 2563
กศน.อำเภอโพนทอง
เข้าชม : [243]
27 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๖๓ กศน.อำเภอโพนทอง
กศน.อำเภอโพนทอง ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เข้าชม : [203]
23 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ตุลาคม 2563
กศน.อำเภอโพนทอง
เข้าชม : [210]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพนทอง
ถนนกำเนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง  จังหวัดนครร้อยเอ็ด  0-43571640
โทรสาร  0-43571640  
k.ninja_15@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด