[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

ข้อมูลทั่วไป กศน.อำเภอโพนทอง


     ชื่อสถานศึกษา           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง

             ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  1   ตำบลแวง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  พื้นที่ประมาณ  236  ตารางวา  ระยะทางห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  48  กิโลเมตร 
                  โทรศัพท์  0-43571640  โทรสาร 0-43571640    Website : 
http://roiet.nfe.go.th/4613/pontong/index.htm

     สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
            กระทรวงศึกษาธิการประวัติสถานศึกษา

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนทอง ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอโพนทอง ถนนกำเนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยเริ่มจากนายประสิทธิ์-นางตุ๊ พร้อมพันธุ์ เจ้าของและผู้จัดการโรงเลื่อยและผู้จัดการจักรไทยโพนทองได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) โดยครั้งแรกมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินจำนวนนี้มอบให้จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน แต่แล้วความกรุณาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้เล็งเห็นว่าอำเภอโพนทองเป็นอำเภอใหญ่มีจำนวนประชากรมากและตั้งอยู่ในเขตล่อแหลมต่อภัยอันตรายยังขาดแหล่งศึกษาหาความรู้อันเป็น แหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่จะเป็นหนทางเผยแพร่วิทยาการไปสู่มวลชนในอำเภอโพนทอง   จึงได้กรุณามอบเงินจำนวนนี้ให้อำเภอโพนทอง ก่อสร้างอาคารใช้เป็นห้องสมุดประชาชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนอำเภอโพนทองได้มีโอกาสใช้และค้นคว้า   วิทยาการต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลกในโอกาสต่อไป  อำเภอจึงได้แต่งตั้งกรรมการประกวดราคา  และค่าจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 179,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)ได้เริ่มทำก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2515 และเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 9 ธันวาคม 2515 เป็นอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ห้อง 2 ชั้น   ส่วนจำนวนเงินที่เหลืออยู่ 21,000 บาท อำเภอได้จัดซื้อตู้เก็บหนังสือ ใช้ในห้องสมุดและใช้เงินทุกบาททุกสตางค์   เพื่อกิจการห้องสมุดให้สมดังเจตจำนงของผู้บริจาคทุกประการ  อนึ่ง อำเภอโพนทอง ได้ขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการทุกส่วน ตลอดทั้งพ่อค้าประชาชนมีความสนใจ และให้ความร่วมมือสนับสนุน  ในการนี้เป็นอย่างยิ่ง ยินดีที่จะบริจาคเงินบำรุงห้องสมุดตามระเบียบของห้องสมุดทุกประการเนื่องจากกิจกรรม ห้องสมุดประชาชนอำเภอเป็นกิจกรรมหนึ่งของกรมการศึกษานอกโรงเรียน        ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีนโยบายที่จะกระจายการบริการแหล่งเรียนรู้ในระดับอำเภอลงไปให้มากที่สุดเพื่อบริการการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพจึงมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนในที่สุด

เมื่อปีการศึกษา   2536   นายวิวัฒน์ สวัสดิ์เอื้อ  มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ประสานงาน การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโพนทอง ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงาน การศึกษานอกโรงเรียนทุกกิจกรรม โดยตั้งสำนักอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนทอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโพนทอง


  สภาพทั่วไป

              ลักษณะที่ตั้ง    อำเภอโพนทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด  ห่างจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  ระยะทาง  45  กิโลเมตร 

     เนื้อที่     อำเภอโพนทองมีเนื้อที่ทั้งหมด  719   ตารางกิโลเมตร


          
 

                                อาณาเขตติดต่อ

 

                          ทิศเหนือ             ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

                            ทิศใต้                 ติดต่อกับอำเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด

                            ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอำเภอหนองพอก  และอำเภอเสลภูมิ    จังหวัดร้อยเอ็ด

                            ทิศตะวันตก        ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ชัย    จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      ลักษณะภูมิประเทศ

                อำเภอโพนทอง  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ  จากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ของอำเภอมีสภาพเป็นที่ดอนสลับกับพื้นที่นา
 มีแหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรกรรม คือ บึงสมสนุก ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองใหญ่ บึงก้านตง ตั้งอยู่ในเขตตำบลสว่าง 

บึงโพนทอง(แหลมพะยอม) ตั้งอยู่ในเขตตำบลแวง และตำบลสระนกแก้ว ลำน้ำยังไหลผ่านตัวอำเภอ ลำห้วยสมสนุก ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองใหญ่
 ลำห้วยตาแหลว ตั้งอยู่ในเขตตำบลนาอุดม และตำบลอุ่มเม่า ลำห้วยยาง  ตั้งอยู่ในเขตตำบลพรมสวรรค์และตำบลโคกกกม่วง

 

      การปกครอง

อำเภอโพนทองแบ่งการปกครอง  ตาม  พ. ร. บ.  ลักษณะการปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.  2457  ออกเป็น  14  ตำบล  196  หมู่บ้าน  คือ

          1. ตำบลแวง                                      มี  12  หมู่บ้าน

          2. ตำบลสระนกแก้ว                           มี  16  หมู่บ้าน

          3. ตำบลโนนชัยศรี                            มี  18  หมู่บ้าน

          4. ตำบลโพธิ์ทอง                               มี  18  หมู่บ้าน

          5. ตำบลนาอุดม                                 มี  17  หมู่บ้าน

          6. ตำบลอุ่มเม่า                                  มี  12  หมู่บ้าน

          7. ตำบลหนองใหญ่                           มี  15  หมู่บ้าน

          8. ตำบลคำนาดี                                 มี  13  หมู่บ้าน

          9. ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง                         มี  13  หมู่บ้าน

          10. ตำบลพรมสวรรค์                         มี  11  หมู่บ้าน

          11. ตำบลโคกกกม่วง                         มี  13  หมู่บ้าน

          12. ตำบลวังสามัคคี                           มี  12  หมู่บ้าน

          13. ตำบลสว่าง                                  มี  13  หมู่บ้าน

          14. ตำบลโคกสูง                               มี  13  หมู่บ้าน

 

     การปกครองส่วนท้องถิ่น

             มีเทศบาลตำบล  5  แห่ง คือ   1.  เทศบาลตำบลโพนทอง                   2.  เทศบาลตำบลโคกสูง               3. เทศบาลโคกกกม่วง                    
                                                           4. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี                  5.  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
           
              มีองค์การบริหารส่วนตำบล  10
  แห่ง

                   1.  องค์การบริหารส่วนตำบลแวง

                   2.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว                         

                   3.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง

                   4.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

                   5.  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า

                   6.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

                   7.  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี          

                   8.  องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์

                   9.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

                   10. องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

               


             

 
 


เข้าชม : 5716
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพนทอง
ถนนกำเนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง  จังหวัดนครร้อยเอ็ด  0-43571640
โทรสาร  0-43571640  
k.ninja_15@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด