[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
                                                       ชุมชนนำร่องส่งเสริมการอ่าน 
                                              ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเขาหลวง

         ตามที่นโยบายของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี มีมติให้ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและรู้หนังสือภายในปี ๒๕๕๕ โดยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการให้คนไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙๕ รวมถึงให้ค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือของคนไทยเพิ่มขึ้นจากปีละ ๕ เล่ม เป็น ๑๐ เล่ม ขณะเดียวกันให้เพิ่มแหล่งการอ่านครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อปลูกฝังการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนทุกรูปแบบและเห็นความสำคัญของการอ่านดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเขาหลวง จึงได้จัดกิจกรรมโครงการชุมชนนำร่องส่งเสริมการอ่านขึ้นเพื่อให้เด็ก นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในอำเภอทุ่งเขาหลวงมีนิสัยรักการอ่านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรม/ วิธีการ/ขั้นตอน
๑. การวางแผน
     ๑.๑ จัดทำแผนการจัดกิจกรรมชุมชนนำร่องส่งเสริมการอ่าน
     ๑.๒ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
     ๑.๓ มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
๒. การดำเนินงาน
     ๒.๑ สำรวจข้อมูลการอ่านของชุมชน
     ๒.๒ ประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกชุมชนนำร่องส่งเสริมการอ่านในแต่ละตำบล
     ๒.๓ จัดกิจกรรมชุมชนนำร่องส่งเสริมการอ่านตามแผน
๓. นิเทศติดตามประเมินผล
     ๓.๑ นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
     ๓.๒ รายงานความก้าวหน้า / ผลการจัดกิจกรรมชุมชนนำร่องส่งเสริมการอ่าน
     ๓.๒ ประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมชนนำร่องส่งเสริมการอ่านเข้าชม : 467
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4351-1199 e-mail : roiet@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด