Did You Know...?

 เมื่อ : 01 ธันวาคม 2558 08:44:56     เปิดอ่าน 504    Share   


Did You Know...? คุณรู้หรือไม่ นั่งติดต่อกันนานๆมีอันตรายอย่างไร?


 

 คลิป VDO อื่นๆ

 
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 8]
 
สายใย กศน. ตอน การจัดการศึกษา กศน. ในสถานพินิจฯ  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 43]
 
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...  [ เมื่อ : 06 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 47]
 
ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน  [ เมื่อ : 01 ธันวาคม 2558   เปิดอ่าน : 616]
 
โครงสร้างหลักสูตร กศน.2551 DIY  [ เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2558   เปิดอ่าน : 886]