:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
19 เม.ย. 64 ทั่วไป  สำรวจการแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน สารบรรณกลาง | -
9 ก.พ. 64 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งบรรณารักษ์จ้างเหมา และครูผู้สอนคนพิการ สารบรรณกลาง 20 แห่ง | 3
9 ก.พ. 64 ทั่วไป  แจ้งการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานในระบบ DMIS สารบรรณกลาง 20 แห่ง | 4
9 ก.พ. 64 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งบรรณารักษ์จ้างเหมา และครูผู้สอนคนพิการ สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
8 ก.พ. 64 ทั่วไป   ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การเรียนรู้ด้านพลังงาน สารบรรณกลาง 20 แห่ง | 5
8 ก.พ. 64 ทั่วไป  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 สารบรรณกลาง 20 แห่ง | 3
8 ก.พ. 64 ทั่วไป  แผนการขยายผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Literacy และการค้าออนไลน์ (ฉบับแก้ไข) สารบรรณกลาง 20 แห่ง | 5
8 ก.พ. 64 ทั่วไป  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจชองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สารบรรณกลาง 20 แห่ง | 3
8 ก.พ. 64 ทั่วไป  การจัดการศึกษาบทเรียนออนไลน์ของสำนักงาน กศน. สารบรรณกลาง 20 แห่ง | 3
8 ก.พ. 64 ทั่วไป  รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมยวดี | -