19 ต.ค. 2561   การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  อำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 2561   การดำเนินการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
17 ต.ค. 2561   การตรวจสอบหลักฐานการครบกำหนดส่งคืนหลักประกันสัญญา(เฉพาะ กศน.อ.พนมไพร)  อำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2561   การตรวจสอบหลักฐานการครบกำหนดส่งคืนหลักประกันสัญญา (เฉพาะ กศนงอ.สุวรรณภูมิ)  อำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2561   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง(เฉพาะ กศน.อ.เชียงขวัญ)  อำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2561   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง(เฉพาะ กศน.อ.ทุ่งเขาหลวง)  อำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2561   การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่นประจำปี 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2561   เฉพาะ กศน.อำเภอหนองฮี  อำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2561   รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2561   การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2561   ขอเชิญส่งกระทงเข้าร่วมประกวด(เฉพาะ อ.เมือง)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2561   คู่มือการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.พศ.2556  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2561   ส่งประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิให้ชื่อ สว.  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
17 ต.ค. 2561   ขอความร่วมมือจัดส่งผลงานบุคลากร  อำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 2561   เฉพาะ กศน.อำเภอหนองพอก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ต.ค. 2561   มอบหมายรักษาการ(กศน.อ.หนองฮี)  อำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 2561   มอบหมายรักษาการ(กศน.อ.ทุ่งเขาหลวง)  อำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 2561   การรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561  อำนวยการ      รับ
11 ต.ค. 2561   แจ้งรายละเอียดรหัสงบประมาณ  อำนวยการ      รับ
10 ต.ค. 2561   เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
10 ต.ค. 2561   เชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
10 ต.ค. 2561   การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ โรงเรียนขนาดเล็ก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
10 ต.ค. 2561   การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน กศน. 2561  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
10 ต.ค. 2561   ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่18/2561  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
10 ต.ค. 2561   การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
10 ต.ค. 2561   ด่วนที่สุดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
10 ต.ค. 2561   การประเมินคววามเสี่ยง  อำนวยการ      รับ
09 ต.ค. 2561   การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาsarปีงบประมาณ 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ต.ค. 2561   ขอความร่วมมือออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
08 ต.ค. 2561   เฉพาะ กศน.โพนทราย  อำนวยการ      รับ
08 ต.ค. 2561   รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  อำนวยการ      รับ
08 ต.ค. 2561   เฉพาะ กศน.พนมไพร  อำนวยการ      รับ
06 ต.ค. 2561    แจ้งผลการพิจารณาของอนุกรรมการ (คูปองการศึกษา กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ต.ค. 2561   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย 2561 (งบลงทุน)  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
05 ต.ค. 2561   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
05 ต.ค. 2561   ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2561   มอบหมายรักษาการ (เฉพาะ อ.เสลภูมิ)  อำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2561   กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหา e-market  อำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2561   หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ต.ค. 2561   โครงการจัดการศึกษาทางไกล(เฉพาะ อ.เกษตรวิสัย,อ.จังหาร)  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
02 ต.ค. 2561   เฉพาะ กศน.อำเภอหนองพอก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
02 ต.ค. 2561   เชิญชวนนำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมนิทรรศการ นักประดิษฐ์  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
01 ต.ค. 2561   ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  อำนวยการ      รับ
01 ต.ค. 2561   การกำหนหตำแหน่งพนักงานราชการ (เฉพาะ อ.จังหาร)  อำนวยการ      รับ
30 ก.ย. 2561   เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด,ศรีสมเด็จ,ปทุมรัตต์  อำนวยการ      รับ
29 ก.ย. 2561   บริจาคเงินเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน  อำนวยการ      รับ
29 ก.ย. 2561   ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจศิษย์มีต่อครู  อำนวยการ      รับ
29 ก.ย. 2561   สำรวจสถานศึกษาที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
27 ก.ย. 2561   ด่วนที่สุดขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานฯ  อำนวยการ      รับ
27 ก.ย. 2561   เฉพาะ กศน.จตุรพักตรพิมาน  อำนวยการ      รับ
26 ก.ย. 2561   เฉพาะ กศน.เกษตร,ปทุมรัตต์,ศรีสมเด็จ,เมือง,ธวัช,โพนทอง,เมยวดี,จตุรฯ,เชียงขวัญ,หนองพอก  อำนวยการ      รับ
26 ก.ย. 2561   เอกสารรายงานโครงการ"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด"ตามพระราชดำริ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
26 ก.ย. 2561   ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
25 ก.ย. 2561   เฉพาะ กศน.ธวัชบุรี  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
24 ก.ย. 2561   เฉพาะ กศน.เมืองสรวง,ศรีสมเด็จ,เชียงขวัญ  อำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2561   เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
21 ก.ย. 2561   ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
21 ก.ย. 2561   เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด,ศรีสมเด็จ,ธวัชบุรี,ปทุมรัตต์,จตุรฯ  อำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2561   การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา  อำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2561   การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์  อำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2561   การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2561  อำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2561   เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
20 ก.ย. 2561   สรุปผลการมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนงาน รมช.ศธ.  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
18 ก.ย. 2561   เฉพาะ กศน.หนองพอก  อำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 2561   การออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ  อำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 2561   โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
13 ก.ย. 2561   การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.ย. 2561   การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.ย. 2561   การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.ย. 2561   เชิญประชุม  อำนวยการ      รับ