25 ก.ค. 2560   ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและบทโพชณงค์ ครั้งที่ 6  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
25 ก.ค. 2560   ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
25 ก.ค. 2560   ขอระงับชั่วคราวการเข้าพื้นที่เพื่อคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงฯ (เฉพาะ กศน.อำเภอโพนทอง)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
21 ก.ค. 2560   โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  อำนวยการ      รับ
21 ก.ค. 2560   ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องฯ  อำนวยการ      รับ
21 ก.ค. 2560   ขอเชิญร่วมงานการจัดการแสดงสรุปผลการดำเนินงาน "โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย" เฉพาะ กศน.อำเภอเสลภูม  อำนวยการ      รับ
21 ก.ค. 2560   การติดตามผลการอบรมหลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการ(เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองสรวง)  อำนวยการ      รับ
21 ก.ค. 2560   เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6 (เฉพาะ กศน.อำเภอธวัชบุรี)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
21 ก.ค. 2560   มอบหนังสือบริจาค  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
21 ก.ค. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรวมพลัง มุ่งมั่น สืบสาน พระราชปณิธาน เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ  อำนวยการ      รับ
20 ก.ค. 2560   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ  อำนวยการ      รับ
20 ก.ค. 2560   การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
20 ก.ค. 2560   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนN-NET  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
19 ก.ค. 2560   ขอเข้าพื้นที่เพื่อคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงฯ (เฉพาะ กศน.อำเภอโพนทอง)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
19 ก.ค. 2560   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
18 ก.ค. 2560   ขอเชิยเข้าร่วมประชุม (เฉพาะ กศน.อำเภอเกษตรวิสัย)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ก.ค. 2560   โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ก.ค. 2560   เอกสารที่ขอให้จัดเตรียมสำหรับหน่วยงานผู้เบิก(เฉพาะ อ.หนองฮี/อาจสามารถ)  อำนวยการ      รับ
17 ก.ค. 2560   การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลและองค์กรภาคเอกชนไทยที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลตุรกี  อำนวยการ      รับ
17 ก.ค. 2560   โครงการ "กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล"  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
14 ก.ค. 2560   ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
14 ก.ค. 2560   โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.ค. 2560   เปลี่ยนแปลงกำหนดจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ (เฉพาะ กศน.อำเภอเมือง/โพนทอง)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.ค. 2560   การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ(INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (เฉพาะกศน.อำภอจตุรฯ/สุวรรณภ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
13 ก.ค. 2560   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาไทย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.ค. 2560   โครงการ "กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล"  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
13 ก.ค. 2560   การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ก.ค. 2560   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ก.ค. 2560   การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
12 ก.ค. 2560   การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2560  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
12 ก.ค. 2560   ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  อำนวยการ      รับ
12 ก.ค. 2560   แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบล  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ก.ค. 2560   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  อำนวยการ      รับ
11 ก.ค. 2560   การคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
11 ก.ค. 2560   รายงานการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
07 ก.ค. 2560   รายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(เฉพาะกศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง/พนมไพร/ธวัชบุรี)  อำนวยการ      รับ
07 ก.ค. 2560   เปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ระยะที่ 2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ก.ค. 2560   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560  อำนวยการ      รับ
07 ก.ค. 2560   แจ้งกำหนดการดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน( เฉพาะ กศน.อำเภอปทุมรัตต์ /เมืองร้อยเอ็ด/โพนทอ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ก.ค. 2560   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยากรสันทนาการแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
07 ก.ค. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการยกระดับการศึกษาฯ(เฉพาะ กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ก.ค. 2560   การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรยน (N-Net)  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
07 ก.ค. 2560   การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
07 ก.ค. 2560   การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
07 ก.ค. 2560   โครงการลมหายใจไร้มลทิน  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
07 ก.ค. 2560   การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ ประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
07 ก.ค. 2560   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
06 ก.ค. 2560   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
06 ก.ค. 2560   ขอประชาสัมพันธ์สมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 41  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
06 ก.ค. 2560   ส่งจดหมายข่าวสำนักงาน กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
06 ก.ค. 2560   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
06 ก.ค. 2560   ขอเชิญร่วมสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
06 ก.ค. 2560   การเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
06 ก.ค. 2560   ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560  อำนวยการ      รับ
06 ก.ค. 2560   สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. (เฉพาะ กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.ค. 2560   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.ค. 2560   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "โครงการครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี พ.ศ.2560  อำนวยการ      รับ
06 ก.ค. 2560   แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย "เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต" (เฉพาะ กศน.อำเภอโพนทอง)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.ค. 2560   การคัดเลือกครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560  อำนวยการ      รับ
06 ก.ค. 2560   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอุดหนุน(เพิ่มเติม)  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
30 มิ.ย. 2560   การจัดกิจกรรมตามโครงการ "ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
30 มิ.ย. 2560   การศึกษาวิจัย (เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
30 มิ.ย. 2560   จัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้บริการการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
29 มิ.ย. 2560   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
29 มิ.ย. 2560   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย  อำนวยการ      รับ
27 มิ.ย. 2560   การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายดีเด่น(เฉพาะ กศน.อำเภอกเก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
27 มิ.ย. 2560   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลก่อนฤดูระบาด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
27 มิ.ย. 2560   จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
27 มิ.ย. 2560   ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบัวแก้วสัญจร (เฉพาะ กศน.อำเภอศรีสมเด็จ)  อำนวยการ      รับ
27 มิ.ย. 2560   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ