22 ก.พ. 2561    การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
22 ก.พ. 2561   การเผยงานวิจัย  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
22 ก.พ. 2561   การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  อำนวยการ      รับ
22 ก.พ. 2561   โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
22 ก.พ. 2561   เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเงินตอบแทนพิเศษข้าราชการครูฯ  อำนวยการ      รับ
22 ก.พ. 2561   ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (เฉพาะ กศน.อ.เชียงขวัญ/จตุรพักตรพิมาน)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
22 ก.พ. 2561   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิก  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
22 ก.พ. 2561   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภาคเรียนที่ 2/2560 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
22 ก.พ. 2561   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2560 เพิ่มเติม  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
22 ก.พ. 2561   ด่วนที่สุด การสั่งจองวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์และเหรียญนวโลหะ  อำนวยการ      รับ
20 ก.พ. 2561   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
16 ก.พ. 2561   การคัดเลือกบุคลากรที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบ  อำนวยการ      รับ
16 ก.พ. 2561   ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ก.พ. 2561   ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ก.พ. 2561   การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ก.พ. 2561   การจัดพิมพ์และจัดส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
14 ก.พ. 2561   การดาวน์โหลดคู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบe-GP  อำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2561   แก้ไขแบบฟอร์ม โครงการเสนอความต้องารงบประมาณพลังงานทดแทนสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับชุมชนในพืั้นที่  อำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2561   โครงการเสนอความต้องการงบประมาณพลังงานทดแทนสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับชุมชนในพืั้นที่  อำนวยการ      รับ
13 ก.พ. 2561   การขับเคลื่อนการดำเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
13 ก.พ. 2561   ประชาสัมพันธ์การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผุ้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนปร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.พ. 2561   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.พ. 2561   การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.พ. 2561   แนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
13 ก.พ. 2561   เฉพาะอำเภอเสลภูมิ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ก.พ. 2561   กำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ดคร้ังที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
12 ก.พ. 2561   รายงานผลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
12 ก.พ. 2561   ส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง  อำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมทั้งในหรือต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทร  อำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  อำนวยการ      รับ
09 ก.พ. 2561   โครงการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัลคร้ังที่ 6  อำนวยการ      รับ
09 ก.พ. 2561   ซักซ้อมการลงทะเบียนรายวิชาเลือกบังคับของผู้เรียนที่มีการเทียบโอนผลการเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ก.พ. 2561   ขอเชิญร่วมงาน"มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
09 ก.พ. 2561   ด่วนที่สุด เฉพาะศรีสมเด็จ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ก.พ. 2561   ด่วนที่สุดขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ก.พ. 2561   รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวช  อำนวยการ      รับ
08 ก.พ. 2561   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  อำนวยการ      รับ
08 ก.พ. 2561   เฉพาะอำเภอเสลภูมิ,เชียงขวัญ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.พ. 2561   แนวปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนสังกัดสำนักงาน กศน.ไ  อำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 2561   ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบพิจารณาเงินทุนการศึกษาของกองทัพบก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.พ. 2561   เฉพาะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 2561   การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2561  อำนวยการ      รับ
05 ก.พ. 2561   ด่วนที่สุด ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
05 ก.พ. 2561   รับแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนN-NET ครั้งที่2ปีการศึกษา2560  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
01 ก.พ. 2561   เชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
31 ม.ค. 2561   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปทุมรัตต์  อำนวยการ      รับ
31 ม.ค. 2561   กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม  อำนวยการ      รับ
31 ม.ค. 2561   กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม  อำนวยการ      รับ
31 ม.ค. 2561   ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรมฯ  อำนวยการ      รับ
31 ม.ค. 2561   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 32  อำนวยการ      รับ
30 ม.ค. 2561   แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานของคุรุสภาจังหวัดในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  อำนวยการ      รับ
30 ม.ค. 2561   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด (เฉพาะ กศน.อำเภอศรีสมเด็จ)  อำนวยการ      รับ
30 ม.ค. 2561   การรับรองรายงานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
30 ม.ค. 2561   รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
30 ม.ค. 2561   การายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
30 ม.ค. 2561   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการสังกัดสำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
29 ม.ค. 2561   การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือการเกณฑ์ทหาร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
29 ม.ค. 2561   ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
29 ม.ค. 2561   การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัวประชาชน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
29 ม.ค. 2561   เชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
26 ม.ค. 2561   ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
26 ม.ค. 2561   การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติคุณ กศน. ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
26 ม.ค. 2561   การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ(เฉพาะ กศน.อำเภอเกษตรวิสัย,ทุ่งเขาหลวง)  อำนวยการ      รับ
26 ม.ค. 2561   ยกเลิกรหัสวิชา สค03049 รายวิชาสมรภูมิรบบ้านร่มเกล้า สาระการพัฒนาสังคม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
26 ม.ค. 2561   การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
25 ม.ค. 2561   รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
25 ม.ค. 2561   การดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพือการสื่อสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
24 ม.ค. 2561   เฉพาะอำเภอเสลภูมิ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
24 ม.ค. 2561   ด่วนที่สุดแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ smart onie เพื่อสร้างsmart farmer  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
24 ม.ค. 2561   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561โครงการsmart one เพื่อสร้าง smart farmer  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ