20 พ.ย. 2560   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด(เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)  อำนวยการ      รับ
20 พ.ย. 2560   เฉพาะอำเภอโพนทราย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
20 พ.ย. 2560   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
20 พ.ย. 2560   เฉพาะอำเภอจตุรพักตรพิมาน,ธวัชบุรี,เชียงขวัญ,เมืองสรวง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 พ.ย. 2560   ไฟล์ตัวอย่างแบบประเมิน (เฉพาะเมยวดี/เมืองร้อยเอ็ด/ศรีสมเด็จ/จตุรพักตรพิมาน/ทุ่งเขาหลวง/หนองพอก)  อำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ(เฉพาะสุวรรณภูมิ/โพนทอง/เมย  อำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (เฉพาะโพนทอง/สุวรรณภูมิ/เม  อำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (เฉพาะโพนทอง/สุวรรณภูมิ/หน  อำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ(เฉพาะธวัชบุรี/จังหาร/ทุ่งเ  อำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ(เฉพาะ จตุรฯ/สุวรรณภูมิ/ศรี  อำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ(เฉพาะ ธวัชบุรี/ปทุมรัตต์/ศ  อำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560   มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการฯ  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
17 พ.ย. 2560   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 - 2 )  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
17 พ.ย. 2560   การตรวจติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
17 พ.ย. 2560   การรายงานความเสียหายจากอุทกภัย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 พ.ย. 2560   ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
16 พ.ย. 2560   การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  อำนวยการ      รับ
16 พ.ย. 2560   การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกGECC  อำนวยการ      รับ
16 พ.ย. 2560   ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจและมอบอำนาจให้รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2560   การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสรียาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  อำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2560   การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
15 พ.ย. 2560   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
15 พ.ย. 2560   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฯ (เฉพาะ กศน. จังหาร)  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
14 พ.ย. 2560   นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
14 พ.ย. 2560   เฉพาะอำเภอจตุรพักตรพิมาน,พนมไพร,ศรีสมเด็จ,โพนทอง  อำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2560   ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูล กศน.ตำบล 4 ศูนย์การเรียนรู้ (แก้ไข)  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
10 พ.ย. 2560   กำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 พ.ย. 2560   ขอให้จัดทำข้อมูลวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ2561  อำนวยการ      รับ
09 พ.ย. 2560   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับจังหวัด  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
09 พ.ย. 2560   ส่งสำเนาคำสั่ง  อำนวยการ      รับ
08 พ.ย. 2560   การยืนยันความพร้อมในการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการฯ(เฉพาะ กศน.เมือง/เก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 พ.ย. 2560   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ GPA/PR)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 พ.ย. 2560   เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีและพัสดุแ  อำนวยการ      รับ
08 พ.ย. 2560   โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฯ  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
07 พ.ย. 2560   การรายงานผลการดำเนินการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 พ.ย. 2560   การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
07 พ.ย. 2560   การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 พ.ย. 2560   การออกให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อใน มสธ.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 พ.ย. 2560   ืยืนยันการใช้งบประมาณเงินพักเบิกเงินอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอนปีงบประมาณพ.ศ.2560  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
06 พ.ย. 2560   รายงานผลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
06 พ.ย. 2560   ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
06 พ.ย. 2560   การดาวน์โหลด หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
06 พ.ย. 2560   สำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอนด้านอาชีพฯ (ส่งใหม่ไฟล์หายค่ะ)  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
06 พ.ย. 2560   เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงฯ  อำนวยการ      รับ
06 พ.ย. 2560   สำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
30 ต.ค. 2560   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา  อำนวยการ      รับ
30 ต.ค. 2560   แจ้งผลการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
30 ต.ค. 2560   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
30 ต.ค. 2560   ขอเชิญสั่งซื้อดอกไม้พุทธรักษา  อำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 2560   เฉพาะอำเภอเมืองสรวง,เชียงขวัญ,เกษตรวิสัย  อำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 2560   คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่10/2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเส  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
27 ต.ค. 2560   ผังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
27 ต.ค. 2560   การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ภาคปกติ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
27 ต.ค. 2560   แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
27 ต.ค. 2560   แนวทางการปฏิบัติในการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์e-examเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดั  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
24 ต.ค. 2560   ติดตามผลการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติฯ  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
20 ต.ค. 2560   ประชาสัมพันธ์  อำนวยการ      รับ
20 ต.ค. 2560   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1-2)  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
20 ต.ค. 2560   ส่งสำเนาหนังสือ  อำนวยการ      รับ
20 ต.ค. 2560   สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฯ  อำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 2560   วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม "โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 ต.ค. 2560   การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)วันที่9ธันวาคม2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 ต.ค. 2560   ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 ต.ค. 2560   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 - 2)  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
18 ต.ค. 2560   การจ้างครูผู้สอนคนพิการ  อำนวยการ      รับ
18 ต.ค. 2560   การจ้างบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ  อำนวยการ      รับ
18 ต.ค. 2560   การจ้างครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  อำนวยการ      รับ
18 ต.ค. 2560   การจ้างครูประจำกลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ  อำนวยการ      รับ
18 ต.ค. 2560   การจ้างครูประจำกลุ่ม  อำนวยการ      รับ
18 ต.ค. 2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ  อำนวยการ      รับ