22 ก.ย. 2566   การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2566  อำนวยการ      รับ
22 ก.ย. 2566   การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566  อำนวยการ      รับ
22 ก.ย. 2566   การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
21 ก.ย. 2566   ขอเชิญร่วมงาน REO 12 เสมาสดุดี (หนองพอก)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
21 ก.ย. 2566   แจ้งการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
21 ก.ย. 2566   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
21 ก.ย. 2566   ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม  อำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  อำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2566   ตอบแบบสอบถามการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
20 ก.ย. 2566   ด่วนที่สุด..เชิญเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ระดับภาค ประจำ  อำนวยการ      รับ
20 ก.ย. 2566   ขอความอนุเคระห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา นางสาวรถจนา เกษร(สุวรรณภูมิ)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
20 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาหนังสือ  อำนวยการ      รับ
19 ก.ย. 2566   การเปิดรับสมัครสมชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ  อำนวยการ      รับ
19 ก.ย. 2566   ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด  อำนวยการ      รับ
19 ก.ย. 2566   ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566  อำนวยการ      รับ
18 ก.ย. 2566   ด่วนที่สุด...สำรวจข้อมูลอาสาสมัคร กศน. พ.ศ.2566  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
18 ก.ย. 2566   การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ก.ย. 2566   ส่งเอกสารเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566  อำนวยการ      รับ
18 ก.ย. 2566   ประชาสัมพันธ์วารสารการประชุมวิชาการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
18 ก.ย. 2566   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day (โพนทอง)  อำนวยการ      รับ
18 ก.ย. 2566   ด่วนที่สุด...ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ก.ย. 2566   ด่วนที่สุด...ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ก.ย. 2566   การสำรวจความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ก.ย. 2566   เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  อำนวยการ      รับ
15 ก.ย. 2566   เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2  อำนวยการ      รับ
15 ก.ย. 2566   ด่วนที่สุด...ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสาตร์และจุกเน้นการดำเนินงาน สกร.  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
14 ก.ย. 2566   ประชาสัมพันธ์ หนังสั้น “รอ.รอรัก” ส่งเสริมค่านิยม ๑๑ ประการและการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 2566   ขอเชิญร่วมทำบุญ งานทอดผ้าป่า ช่วยน้องให้ปลอดภัย  อำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 2566   การรายงานข้อมูลสถานที่ตั้ง และลักษณะพื้นที่ตั้งของศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
14 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งไว้เป็นการล่วงหน้า  อำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง  อำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 2566   การเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”  อำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2566   การขอรับเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยศัยสำหรับคนพิการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ก.ย. 2566   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 และ 66  อำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2566   ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  อำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2566   ด่วนที่สุด...การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลุกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรี  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
12 ก.ย. 2566   ด่วนที่สุด...พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ระดับเพชร ประจำปปีการศึกษา 2565  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
11 ก.ย. 2566   ด่วนที่สุด...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้บริการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา และบุคล  อำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 2566   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ จังหวัดร้อยเอ็ด(เมยวดี)  อำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 2566   การประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ก.ย. 2566   การรายงานผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ก.ย. 2566   การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีงบประมาณ 2566  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
11 ก.ย. 2566   รายงานสรุปผลการนิเทศฯ  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
11 ก.ย. 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
11 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้  อำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 2566   การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566  อำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 2566   ด่วนที่สุด...การขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบการพิจารณาย้ายครู  อำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ แว่นตาปันสุข  อำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 2566   แจ้งเปลี่ยนกำหนดการออกแสดงธรรมตามโครงการ ธรรมะเพื่อชีวิต  อำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างพิมพ์แบบทดสอบ ฯ (จังหาร)  อำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างพิมพ์แบบทดสอบ ฯ (ธวัชบุรี)  อำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างพิมพ์แบบทดสอบ ฯ (เมืองสรวง)  อำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างพิมพ์แบบทดสอบ ฯ (เมืองร้อยเอ็ด)  อำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างพิมพ์แบบทดสอบ ฯ (เมยวดี)  อำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างพิมพ์แบบทดสอบ ฯ (เชียงขวัญ)  อำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างพิมพ์แบบทดสอบ ฯ (อาจสามารถ)  อำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างพิมพ์แบบทดสอบ ฯ (ทุ่งเขาหลวง)  อำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างพิมพ์แบบทดสอบ ฯ(ศรีสมเด็จ)  อำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างพิมพ์แบบทดสอบ ฯ(จตุรพักตรพิมาน)  อำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2566   การจัดทำรายงานควบคุมภายใน  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
07 ก.ย. 2566   การนิเทศติดตามการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2566  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.ย. 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานจ้างเหมาบริการ ฯ  อำนวยการ      รับ
06 ก.ย. 2566   การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ผู้รักษาการในตำแหน่ง  อำนวยการ      รับ
06 ก.ย. 2566   การตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.ย. 2566   รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี งบประมาณ 2566  อำนวยการ      รับ
06 ก.ย. 2566   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566  อำนวยการ      รับ
05 ก.ย. 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  อำนวยการ      รับ
05 ก.ย. 2566   ด่วนที่สุด...ชะลอการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  อำนวยการ      รับ
04 ก.ย. 2566   แจ้งปิดทำการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
04 ก.ย. 2566   การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ