17 ต.ค. 2562   ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการศึกษาภายในประเทศ ตามมาตรา 29 (3)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2562   การขยายผลการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2562   รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2562   เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ และร่วมแสดงความยินดี  อำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2562   การจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  อำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2562   ขอเขิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานงานประเพณีสืบสานตำนานบุญกฐิน ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
16 ต.ค. 2562   ตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  อำนวยการ      รับ
16 ต.ค. 2562   โครงกา่รทอดกฐินร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 13  อำนวยการ      รับ
16 ต.ค. 2562   รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบการควบคุมการเงินฯ  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
16 ต.ค. 2562   รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบการควบคุมการเงินฯ  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
16 ต.ค. 2562   การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และมาตรการประหยัดฯ  อำนวยการ      รับ
16 ต.ค. 2562   จตุรพักตรพิมาน-การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ  อำนวยการ      รับ
16 ต.ค. 2562   ขอข้อมูลจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ. 2563  อำนวยการ      รับ
15 ต.ค. 2562   ขอเชิญเข้ารับการฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ รมต.ช่วยฯ  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
15 ต.ค. 2562   (ด่วนที่สุด) รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล/เเขวง ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ต.ค. 2562   ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาหนองขมิ้น" (เฉพาะกศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง)  อำนวยการ      รับ
11 ต.ค. 2562   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ต.ค. 2562   การตรวจสอบหลักฐานการครบกำหนดส่งคืนหลักประกันสัญญา(เฉพาะกศน.อำเภอหนองพอก,หนองฮี)  อำนวยการ      รับ
11 ต.ค. 2562   การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562 จากระบบ DMIS  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
11 ต.ค. 2562   ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาฯบันทึกข้อมูล  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
11 ต.ค. 2562   ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง  อำนวยการ      รับ
11 ต.ค. 2562   ส่งสำเนาหนังสือ  อำนวยการ      รับ
09 ต.ค. 2562   ขอให้ กศน.อำเภอ ส่งรายชื่อผู้ที่จะยืมเงินราชการ  อำนวยการ      รับ
07 ต.ค. 2562   มอบหมายรักษาการในตำแหน่ง กศน.อ.ศรีสมเด็จ  อำนวยการ      รับ
07 ต.ค. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ต.ค. 2562   ด่วนที่สุด-การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ต.ค. 2562   การสำรวจหนังสือ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ครุ๓ัณฑ์ ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอฯ  อำนวยการ      รับ
07 ต.ค. 2562   ขอขอบคุณ  อำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2562   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
04 ต.ค. 2562   ขอความอนุเคราะห์สำรวจการมี การใช้อินเตอรฺเน็ต สนง.กศน.ตำบล ทั่วประเทศ  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
04 ต.ค. 2562   โพนทอง หนองพอก ศรีสมเด็จ เมยวดี จตุฯ  อำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2562   ขอเชิญชวนให้ผู้ประกันตนไปตรวจสุขภาพร่างกาย ณ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธฺการักษาพยาบาล  อำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2562   (ด่วนที่สุด) รายงานสถานการณ์ กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ อิทธิพลพายุโซนร่้อน โพดุล และพายุ  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
03 ต.ค. 2562   เอกสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว กศน. ปีที่3 ฉ.6/2562  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
02 ต.ค. 2562   แนวปฏิบัติระบบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
02 ต.ค. 2562   ทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด  อำนวยการ      รับ
02 ต.ค. 2562   การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
02 ต.ค. 2562   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธฺข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
02 ต.ค. 2562   การสำรวจข้อมูลในการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราแรกบรรจุข้าราชการ  อำนวยการ      รับ
02 ต.ค. 2562   นำาส่งเกียรติบัตรชุมชนต้นแบบ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561 สนง.กศน.  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
01 ต.ค. 2562   (ด่วนที่สุด) การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประ  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
01 ต.ค. 2562   ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ  อำนวยการ      รับ
30 ก.ย. 2562   อาจสามารถ/โพนทอง/เชียงขวัญ/พนมไพร  อำนวยการ      รับ
30 ก.ย. 2562   แจ้งทำสัญญา ตำแหน่ง บรรณารักษ์  อำนวยการ      รับ
27 ก.ย. 2562   ขอความอนุเคราะห์บุคลากร เฉพาะ กศน.อำเภอโพนทอง/หนองพอก/เมยวดี/โพธิ์ชัย  อำนวยการ      รับ
26 ก.ย. 2562   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสุู่่ประเทศชาติฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
25 ก.ย. 2562   ติดตามผลการดำเนินการจัดสอบ E-Exam  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
25 ก.ย. 2562   ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  อำนวยการ      รับ
24 ก.ย. 2562   ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
24 ก.ย. 2562   ผลการแข่งขัน ครู กศน. ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
23 ก.ย. 2562   การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนราบบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียที่ 1  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
23 ก.ย. 2562   เฃิญประชุม  อำนวยการ      รับ
20 ก.ย. 2562   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
19 ก.ย. 2562   จังหาร/โพธิ์ชัย/เมืองร้อยเอ็ด/สุวรรณภูมิ/เสลภูมิ/พนมไพร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 ก.ย. 2562   เกษตรวิสัย/โพนทอง/พนมไพร/ศรีสมเด็จ  อำนวยการ      รับ
19 ก.ย. 2562   (ด่วนที่สุด) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2  อำนวยการ      รับ
19 ก.ย. 2562    แจ้งประกาศผลการคัดเลือกรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2562  ผู้ดูแลระบบ      รับ
19 ก.ย. 2562   (ด่วนที่สุด) จตุรพักตรพิมาน  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
19 ก.ย. 2562   (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมงาน เปิดโลกการเรียนรู้สู่ดิจิทัล  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
19 ก.ย. 2562   จดหมายข่าว กศน.  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
18 ก.ย. 2562   แจ้งปิดทำการสำนักงาน สกสค.จ.ร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
18 ก.ย. 2562   การรายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
18 ก.ย. 2562   การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือและอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
18 ก.ย. 2562   โพนทราย  อำนวยการ      รับ
17 ก.ย. 2562   ขอเชิญคณะกรรม การตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างพิมพ์ข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 /2562  อำนวยการ      รับ
16 ก.ย. 2562   โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและอาชีพ ประจำปี 2562  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
12 ก.ย. 2562   การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ก.ย. 2562   (ด่วนที่สุด) ศรีสมเด็จ/หนองพอก  อำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2562   การประเมินครูผู้สอนคนพิการ ครู ศรช. ครู ปวช. ครูประจำกลุ่ม อสม. และบรรณารักษ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบปร  อำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2562   จตุรพักตรพิมาน / เชียงขวัญ /ธวัชบุรี  อำนวยการ      รับ