12 ธ.ค. 2562   ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัลครู กศน. ดีเด่น เฉพาะ กศน.อ.เมืองร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
12 ธ.ค. 2562   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยประจำปี 2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ธ.ค. 2562   การตรวจสอบการดำเนินงานการศึกษานอกระบบประจำปี 2563 เฉพาะ กศน.อ.เมืองและศรีสมเด็จ  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
11 ธ.ค. 2562   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการ ปันนำ้ใจต้านภัยหนาว  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
11 ธ.ค. 2562   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯไปพลางก่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
11 ธ.ค. 2562   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ไปพลางก่อนงบการศึกษาต่อเนื่อง  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
04 ธ.ค. 2562   ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูล กศน.ตำบล/แขวง และศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2562   ส่งสำเนาหนังสือ  อำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2562   การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
04 ธ.ค. 2562   การดำเนินการจัดกิจกรรมวัต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2562   มอบหมายภารกิจในการดำเนินงานวันต่อต้านคอร์รัปชั้น เฉพาะ กศน.อ.เมืืองร้อยเอ็ด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2562   ขอเชิญรวมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562เฉพาะ กศน. อ.จังหาร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
29 พ.ย. 2562   การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2563  อำนวยการ      รับ
28 พ.ย. 2562   การดำเนินโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน  อำนวยการ      รับ
27 พ.ย. 2562   แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ย. 2562   ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
26 พ.ย. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ITW 51  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
26 พ.ย. 2562   ติดตามและทบทวนการส่งข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N -NET  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
26 พ.ย. 2562   รายงานข้อมูลเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
25 พ.ย. 2562   โครงการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ขายขผล เฉพาะ กศน.อ.เมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
25 พ.ย. 2562   ขอเชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562  อำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2562   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
21 พ.ย. 2562   การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  อำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2562   การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2562   ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล  อำนวยการ      รับ
20 พ.ย. 2562   การเข้าร่วมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐประจำปี 2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
20 พ.ย. 2562   ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผลผลิตที่ 5 งบดำเนินงาน  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
20 พ.ย. 2562   ขยายเวลาการนำเข้าข้อมูลกำลังพลฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
20 พ.ย. 2562   การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 พ.ย. 2562   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
19 พ.ย. 2562   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
19 พ.ย. 2562   การจำหน่ายพัสดุประจำปี 2562 เฉพาะ กศน.อ.เมยวดี  อำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2562   การรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 พ.ย. 2562   การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562(เฉพาะ กศน.เมืองร้อยเอ็ด)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 พ.ย. 2562   คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 พ.ย. 2562   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 พ.ย. 2562   การคัดเลือ กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 พ.ย. 2562   แบบสำรวจข้อมูลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 พ.ย. 2562   แจ้งประชาสัมพันธ์การประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  อำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2562   การจำหน่ายพัสดุ 2562 เฉพาะ กศน.อ.โพนทราย  อำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2562   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
14 พ.ย. 2562   การจำหน่ายพัสดุประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2562   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน "วันนัดพบแรงงาน"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
14 พ.ย. 2562   รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 พ.ย. 2562   การกำหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 พ.ย. 2562   การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน. ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ถูกยุบรวม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 พ.ย. 2562   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
12 พ.ย. 2562   การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชา  อำนวยการ      รับ
12 พ.ย. 2562   ส่งคำสั่งปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ครูปวช. ครู ศรช.และบรรณารักษ์  อำนวยการ      รับ
12 พ.ย. 2562   ขอชี้แจงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา  อำนวยการ      รับ
11 พ.ย. 2562   การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 พ.ย. 2562   โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 พ.ย. 2562   ตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ คณูศรช. ครูปวช.  อำนวยการ      รับ
11 พ.ย. 2562   การจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2562(เฉพาะกศน.อำเภอจตุรฯ /เสลภูมิ)  อำนวยการ      รับ
11 พ.ย. 2562   การจําหน่ายพัสดุประจําปี 2562 เฉพาะอำเภอหนองพอก  อำนวยการ      รับ
11 พ.ย. 2562   การประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน  อำนวยการ      รับ
07 พ.ย. 2562   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อมูลทะเบียนนักศึกษาฯ (เฉพาะกศน.อ.โพนทอง/เชียงขวัญ)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 พ.ย. 2562   การคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น  อำนวยการ      รับ
06 พ.ย. 2562   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ผลผลิตที่ 5  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
04 พ.ย. 2562   ซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่ของพนักงานราชการ(เฉพาะ กศน.อ.เมืองร้อยเอ็ด)  อำนวยการ      รับ
04 พ.ย. 2562   การจำหน่ายพัสดุประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
04 พ.ย. 2562   ตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมา  อำนวยการ      รับ
01 พ.ย. 2562   ขอความร่วมมือลงทะเบียนออกกำลังเพื่อสุขภาพ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  อำนวยการ      รับ
01 พ.ย. 2562   เผยแพร่สื่อประกอบการเรียนรู้ รายวิชาการป้องกันการทุจริต หลักสูตรการป้องกันการทุจริตฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
01 พ.ย. 2562   (ด่วนที่สุด) ทบทวนการส่งข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพืื้นฐานทุกระดับ และหลักสูตร ปวช  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
01 พ.ย. 2562   แจ้งทำสัญญาจ้าง  อำนวยการ      รับ
01 พ.ย. 2562   (ด่วนที่สุด) การจัดการเรียนการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
01 พ.ย. 2562   เมืองร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
31 ต.ค. 2562   โครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ  อำนวยการ      รับ