07 ส.ค. 2563   การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียที่1 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ส.ค. 2563   การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ส.ค. 2563   ประกาศรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2563   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  อำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2563   เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคาร กศน.อำเภอสิชล  อำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2563   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ  อำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2563   การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์  อำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2563   ขอความอนุเคราะห์แจ้งกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
03 ส.ค. 2563   การเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. พรีเมี่ยม(เพิ่มเติม)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ส.ค. 2563   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค กและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเ  อำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2563   ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกีรติเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
03 ส.ค. 2563   การจัดสรรงบประมาณฯ งบเงินอุดหนุน  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
03 ส.ค. 2563   การจัดสรรงบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 เพิ่มเติม  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
31 ก.ค. 2563   ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
30 ก.ค. 2563   ส่งบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
30 ก.ค. 2563   ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลจำนวนข้อสอบปลายภาคเรียนที่12563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
30 ก.ค. 2563   ขอเชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
29 ก.ค. 2563   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70  อำนวยการ      รับ
29 ก.ค. 2563   การอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
29 ก.ค. 2563   เร่งรัดติดตามกรใช้จ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปี 2563  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
23 ก.ค. 2563   การสำรวจข้อมูลบุคลากร(ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
22 ก.ค. 2563   ขอเชิญประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการหลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.256  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
22 ก.ค. 2563   แจ้งผลการยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 2563  อำนวยการ      รับ
21 ก.ค. 2563   การดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
21 ก.ค. 2563   การแต่งตั้งครูประจำกลุ่มที่เป็นบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
20 ก.ค. 2563   แจ้งเลื่อนการนิเทศ โซนอาคเนย์  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
20 ก.ค. 2563   ขอเลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
20 ก.ค. 2563   ด่วนที่สุด...การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ 2563  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
20 ก.ค. 2563   ด่วนที่สุด...การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
20 ก.ค. 2563   ด่วนที่สุด...การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
20 ก.ค. 2563   แจ้งเลื่อนประชุมลูกเสือมัคคุเทศน์  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
20 ก.ค. 2563   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู  อำนวยการ      รับ
20 ก.ค. 2563   รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษา  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
16 ก.ค. 2563   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
16 ก.ค. 2563   โครงการประกวดสร้างห้องเรียนออนไลน์ ดีเด่น รายวิชากัญชาและกัญชงศึกษา  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
15 ก.ค. 2563   การสัมมนาเสริมประสบการณ์หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ก.ค. 2563   การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ก.ค. 2563   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
15 ก.ค. 2563   แนวทางการจัดการเรียนรู้ กศน.ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
15 ก.ค. 2563   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงสื่อดิจิทัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  อำนวยการ      รับ
15 ก.ค. 2563   การสำรวจรางวัลของส่วนราชการจากผลการปฏิบัติราชการ  อำนวยการ      รับ
15 ก.ค. 2563   การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
14 ก.ค. 2563   ขอเชิญประชุมคณะทำงานวิจัยระดับจังหวัด ฯ  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
14 ก.ค. 2563   ผลการประเมินคักเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรเมี่ยม ระดับกลุ่มโซน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ก.ค. 2563   การมอบอำนาจของผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ผู้รักษาการในตำแหน่ง  อำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2563   โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2563   ขอความอนุเคราะห์แจ้งกำหนดการถ่ายทำ การจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
13 ก.ค. 2563   แจ้งเลื่อนการนิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
13 ก.ค. 2563   ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นฐาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
13 ก.ค. 2563   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.ค. 2563   ด่วนที่สุด...ขอเชิญประชุม  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
12 ก.ค. 2563   ขอความอนุเคราะห์แสดงผลงานฯ (เฉพาะ กศน.อำเภอปทุมรัตต์)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ก.ค. 2563   การจัดนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ฯ (เฉพาะ กศน.อำเภออาจสามารถ)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
10 ก.ค. 2563   การจัดสรรจัดงบประมาณรายจ่าย โครงการจัดและส่งดเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาฯสมองผู้สูงอายุ  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
09 ก.ค. 2563   การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 2563   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  อำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 2563   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  อำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 2563   เชิญประชุม  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
09 ก.ค. 2563   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 25  อำนวยการ      รับ
08 ก.ค. 2563   แจ้งกำหนดการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ระดับจังหวัด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ก.ค. 2563   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  อำนวยการ      รับ
03 ก.ค. 2563   การขยายผลการอบรม การสร้างห้องเรียนออนไลน์  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
03 ก.ค. 2563   การจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบกลุ่มสนใจ ชั้นเรียนและอบรมประชาชนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ก.ค. 2563   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป  อำนวยการ      รับ
03 ก.ค. 2563   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ. สถานศึกษา  อำนวยการ      รับ
01 ก.ค. 2563   นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
30 มิ.ย. 2563   หลักสูตร พัฒนาสมถรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนประชาคมโลก  อำนวยการ      รับ
29 มิ.ย. 2563   การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
29 มิ.ย. 2563   ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ  อำนวยการ      รับ
29 มิ.ย. 2563   กำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Boot Camp  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ