14 ส.ค. 2561   โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
14 ส.ค. 2561   ตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีและร่างกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน1ปีการศึกษา2561  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
14 ส.ค. 2561   การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ส.ค. 2561   เร่งรัดการดำเนินงานและรายงานผลโครงการการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
14 ส.ค. 2561   แจ้งแผนการตรวจติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
14 ส.ค. 2561   โครงการสรุปผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบฯ  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
14 ส.ค. 2561   แนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561   ด่วนที่สุดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
14 ส.ค. 2561   โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2561   การดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2561   การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติN-NET  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2561   การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติN-NET  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2561   ด่วนที่สุดเฉพาะกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2561   การใช้ราชาศัพท์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561   หลักเกณฑ์การใช้เพลง  อำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561   คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2561   เฉพาะเสลภูมิ,เชียงขวัญ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2561   การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2561   การรับเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ทั้ง 3 ระดับ  อำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2561   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.ในระดับประเทศ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2561   การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่1  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2561   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  อำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561   เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561   ด่วนที่สุด การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
08 ส.ค. 2561   ขอเชิญร่วมงาน " วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2561   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
08 ส.ค. 2561   การตรวจกระดาษคำตอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ส.ค. 2561   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด(เฉพาะ อ.เมือง)  อำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด(เฉพาะ อ.ศรีสมเด็จ)  อำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561   การเลื่อนเงินเดือนเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ารสาชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม  อำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561   ผลการคัดเลือกชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
06 ส.ค. 2561   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561   การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองฯผ  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (เพิ่มเ  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561   รับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งประเภททอ  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561   ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561   การตรวจสอบหลักฐานการครบกำหนดส่งคืนหลักประกันสัญญา(เฉพาะ อ.หนองฮี)  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561   (ด่วนที่สุด) รายละเอียดงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุกฃดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
06 ส.ค. 2561   ขอเชิญสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบัติการก่อนจบ หลักสูตรการตลาดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(อ.จั  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
06 ส.ค. 2561   ขอเชิญสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบัติการก่อนจบ หลักสูตรการตลาดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(อ.เก  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
06 ส.ค. 2561   การสัมนาการดำเนินงานการศึกษานกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ส.ค. 2561   ด่วนที่สุด รายละเอียดงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ2561  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
06 ส.ค. 2561   การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการขอใช้และการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561   การประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นราชพัสดุ  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ส.ค. 2561   การจัดนิทรรศการในงานมหกรรมสินค้าเกษตรไทย ครั้งที่ 1-3 จังหวัดร้อยเอ็ด(เฉพาะอำเภอเมือง)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ส.ค. 2561   (ด่วนที่สุด) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงาน กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ส.ค. 2561   การรูปตราสัญลักษณ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปใช้ในงานต่างๆ  อำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561   พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561   รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  อำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2561   ขอเชิญร่วมรับนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตกับการสร้างความมั่นคง ยั่งยืนของชาติ(เฉพาะ อ.จตุรฯ  อำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2561   ขอเชิญร่วมรับนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตกับการสร้างความมั่นคง ยั่งยืนของชาติ(เฉพาะ อ.เมือง)  อำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2561   ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
01 ส.ค. 2561   การลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2561   การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2561   การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ "ยุทธการสาเกตนคร" กวาดล้างยาเสพติด ประจำปี 2561  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
26 ก.ค. 2561   การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2561  อำนวยการ      รับ
25 ก.ค. 2561   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ (เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด/  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
24 ก.ค. 2561   การรับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(โพนทราย.ศรีสมเด็จ,เสลภูมิ,โพนทอง,หนองพอก  อำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2561   ขอความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
24 ก.ค. 2561   การรับเครื่่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน(อาจสามารถ,หนองฮี,ทุ่งเขาหลวง)  อำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2561   การรับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  อำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2561   การจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2561   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
24 ก.ค. 2561   เฉพาะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,ปทุมรัตต์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
24 ก.ค. 2561   การสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย (เฉพาะ โพนทราย/จังหาร/จตุรฯ)  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
23 ก.ค. 2561   การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล ค่าของแผ่นดิน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
23 ก.ค. 2561   มอบหมายรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.อาจสามารถ(เฉพาะอำเภอเมือง)  อำนวยการ      รับ