12 ธ.ค. 2561   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม(เฉพาะ กศน.อ.เกษตรวิสัย)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ธ.ค. 2561   การจัดประกวดขับร้องเพลงไทลูกทุ่ง ในงานประเพณีปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ธ.ค. 2561   ขอขอบคุณ  อำนวยการ      รับ
12 ธ.ค. 2561   การรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(เฉพาะ กศน.อ.เมืองฯ)  อำนวยการ      รับ
11 ธ.ค. 2561   ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ(งบกลาง)  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
11 ธ.ค. 2561   ขอความร่วมเผยแพร่และจำหน่ายโปสการ์ดที่ระลึก 70 ปี อผศ.  อำนวยการ      รับ
11 ธ.ค. 2561   ขอขอบคุณ(เฉพาะ กศน.อ.เมืองร้อยเอ็ด)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ธ.ค. 2561   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัคร การขอรับทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ธ.ค. 2561   การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ธ.ค. 2561   เผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้ด้านเกษตรกรตามโครงการ Smart ONIE  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ธ.ค. 2561   การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ธ.ค. 2561   การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ธ.ค. 2561   ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เริ่มใหม่อีกครั้งไม่สาย (Restart)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
11 ธ.ค. 2561   รางานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ธ.ค. 2561   รางานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ธ.ค. 2561   ขอความร่วมมือออกหย่วยบริการ พอสว.  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
11 ธ.ค. 2561   รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ธ.ค. 2561   แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
11 ธ.ค. 2561   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อ.อาจสามารถ  อำนวยการ      รับ
11 ธ.ค. 2561   การเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูงรุ่นที่4-6  อำนวยการ      รับ
11 ธ.ค. 2561   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติอุ่นไอรัก  อำนวยการ      รับ
11 ธ.ค. 2561   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการคว  อำนวยการ      รับ
11 ธ.ค. 2561   ประชาสัมพันธ์การให้บริการ หอพัก สกสค.  อำนวยการ      รับ
11 ธ.ค. 2561   นิเทศกิจกรรมจัดการเรียนการสอน กศน. อ.หนองพอก  อำนวยการ      รับ
11 ธ.ค. 2561   การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ธ.ค. 2561   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อ.จตุรฯ  อำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้ราชการครูฯของ สนง.กศน.  อำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ในเขตพัฒนาพิเศษ  อำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561   สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย  อำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2561   การจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวสุขสันต์เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2561   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2561   การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 7 ธันวาคม 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ธ.ค. 2561   การตรวจสอบหลักฐานการครบกำหนดส่งคืนหลักประกันสัญญา(เฉพาะ อ.ศรีสมเด็จ)  อำนวยการ      รับ
03 ธ.ค. 2561   การตรวจสอบหลักฐานการครบกำหนดส่งคืนหลักประกันสัญญา(เฉพาะ อ.หนองพอก)  อำนวยการ      รับ
30 พ.ย. 2561   เมืองสรวง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
30 พ.ย. 2561   ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
30 พ.ย. 2561   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
30 พ.ย. 2561   แจ้งเลื่อนเวลาการประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
30 พ.ย. 2561   ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา(เฉพาะ กศน.อ.ปทุรัตต์)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
30 พ.ย. 2561   รายงานสรุปผลการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
30 พ.ย. 2561   สรุปข้อสั่งการการจากการประชุมคณะกรรมการศุนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
29 พ.ย. 2561   การจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
29 พ.ย. 2561    โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลฯ(เฉพาะ กศน.อ.เมือง)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
29 พ.ย. 2561   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ประจำเดือนธันวาคม 2561  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
29 พ.ย. 2561   รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด(รายสัปดาห์)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
28 พ.ย. 2561   เชิญประชุมการจัดกิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก"  อำนวยการ      รับ
27 พ.ย. 2561   สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สนง.กศน. ปีงบประมาณ 2562  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
27 พ.ย. 2561   แจ้งทำสัญญา ตำแหน่ง ครู ศณช. ครู ปวช. และครูประจำกลุ่ม  อำนวยการ      รับ
26 พ.ย. 2561   การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
26 พ.ย. 2561   ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
26 พ.ย. 2561   การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 ของสำนักงานปรลัดกระทรวงศึกษ  อำนวยการ      รับ
26 พ.ย. 2561   ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(เฉพาะ กศน.อ.เมือง)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
23 พ.ย. 2561   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมครอบครัวปะชาธิปไตย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
23 พ.ย. 2561   ขอความร่วมมือสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
23 พ.ย. 2561   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาสที่ 1-2  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
23 พ.ย. 2561   ตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างเหมาบริการเอกชน  อำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2561   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตย  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
21 พ.ย. 2561   การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยฯ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ฯสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(เฉพาะ กศน.อ.ทุ่ง  อำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2561   การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยฯ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ฯสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(เฉพาะ กศน.อ.เมือ  อำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2561   การดำเนินโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต.  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
21 พ.ย. 2561   ประกาศเลื่อนวันรับสม้ครบุคคลเข้ารับการสรรหาเปฺ็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
21 พ.ย. 2561   ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา(เฉพาะ กศน.อ.เสลภูมิ)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
20 พ.ย. 2561   การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
20 พ.ย. 2561   เชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2561   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัคร การขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพมูลนิธีกองทุนเยาวชนพัฒนา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 พ.ย. 2561   การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ(เฉพาะ กศน.อ.ปทุมรัตต์,หนองฮี,จตุรฯ,พนมไพร,โพนท  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 พ.ย. 2561   ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา(เฉพาะ กศน.อ.เมือง)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
19 พ.ย. 2561   การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นรูปธรรม  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
19 พ.ย. 2561   ส่งคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับเช่ารถ(เฉพาะ กศน. อ.จตุรฯ,เสลภูมิ,ธวัชบุรี)  อำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2561   มอบหมายรักษาการในตำแหน่ง  อำนวยการ      รับ