16 ส.ค. 2562   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สนง.กศน.จ.ร้อยเอ็ด (ผอ.เมืองร้อยเอ็ด)  อำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนN-NET  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
16 ส.ค. 2562   ด่วนที่สุด-รายงานผลการดำเนินงานการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยของ ครู กศน. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การอบรม  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
15 ส.ค. 2562   การคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
15 ส.ค. 2562   การจัดส่งคู่มือการจัดสอบ วิดิทัศน์การจัดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ n-net  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
14 ส.ค. 2562   แจ้งแนวทางการจัดอบรมนอกสถานที่  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
14 ส.ค. 2562   พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ(เฉพาะ กศน.อ.จตุรฯ)  อำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
13 ส.ค. 2562   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อ.อาจสามารถ (หนองฮี)  อำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อ.ทุ่งเขาหลวง (เสลภูมิ)  อำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลฯ  อำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562   รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  อำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562   การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
13 ส.ค. 2562   โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
13 ส.ค. 2562   หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายเอกชน รุ่นที่ 19  อำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562   รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอจังหาร  อำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกออาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ส.ค. 2562   แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ จนท.สนง.กศน.จ.ร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562   ด่วนที่สุด-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
10 ส.ค. 2562   การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์เรียนรู้ปรั  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ส.ค. 2562   ประชาสัมันธ์การดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ส.ค. 2562   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ในระดับประเทศ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ส.ค. 2562   ขอความเห็นชอบให้ครูผู้สอนการศึกษาพื้นฐานรับผิดชอบผู้เรียนมากกว่า 1 กลุ่ม(เฉพาะ กศน.อ.อาจสามารถ)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ส.ค. 2562   ขอความเห็นชอบให้ครูผู้สอนการศึกษาพื้นฐานรับผิดชอบผู้เรียนมากกว่า 1 กลุ่ม(เฉพาะ กศน.เมืองสรวง)  อำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2562   มอบหมายรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.เชียงขวัญ  อำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2562   มอบหมายรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.ศรีสมเด็จ  อำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2562   การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์เรียนรู้ปรั  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ส.ค. 2562   (ด่วนที่สุด) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  อำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2562   ธวัชบุรี-ขอความเห็นชอบให้ครูผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบผู้เรียนมากกว่า 1 กลุ่ม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ส.ค. 2562   เมยวดี-ขอความเห็นชอบให้ครูผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบผู้เรียนมากกว่า 1 กลุ่ม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ส.ค. 2562   ปทุมรัตต์-ขอความเห็นชอบให้ครูผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบผู้เรียนมากกว่า 1 กลุ่ม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ส.ค. 2562   ประชุมประจำเดือน  อำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2562   (ด่วนที่สุด) สำรวจการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
07 ส.ค. 2562   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณื ประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2562   ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
07 ส.ค. 2562   การนิเทศการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
06 ส.ค. 2562   ทุ่งเขาหลวง-ขอความร่วมมือจัดแสดงนิทรรศการในโครงการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ส.ค. 2562   (ด่วนที่สุด) การประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ในเขตจังหวัด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ส.ค. 2562   มอบหมายรักษาการในตำแหน่ง กศน.อ.ธวัชบุรี (พนมไพร)  อำนวยการ      รับ
05 ส.ค. 2562   มอบหมายรักษาการในตำแหน่ง กศน.อ.อาจสามารถ  อำนวยการ      รับ
05 ส.ค. 2562   ด่วนที่สุด-เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
05 ส.ค. 2562   โครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y By Scout)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
05 ส.ค. 2562   การดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
05 ส.ค. 2562   ด่วนที่สุด มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ  อำนวยการ      รับ
05 ส.ค. 2562   เมืองสรวง-ขอความร่วมมือออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
05 ส.ค. 2562   การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
05 ส.ค. 2562   การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
05 ส.ค. 2562   การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562  ผู้ดูแลระบบ      รับ
05 ส.ค. 2562   ย้ายและเเต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
05 ส.ค. 2562   เชียงขวัญ-เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562   การถ่ายภาพเพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธฺผ้าไทยฯ  อำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562   โครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน  อำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562   เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562   เมืองร้อยเอ็ด-โครงการสืบค้นงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่เส้นทางการท้องเที่ยวฯ  อำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562   เมืองร้อยเอ็ด-บรรณาธิการ่างเอกสารแนวปฏิบัติการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
02 ส.ค. 2562   ส่งหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
02 ส.ค. 2562   เสลภูมิ-เชิญเข้ารวมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2562   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน. อ.เมืองร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2562   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน. อ.ศรีสมเด็จ  อำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2562   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน. อ.โพนทราย  อำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2562   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน. อ.ธวัชบุรี  อำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2562    มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภออาจสามารถ  อำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562   แจ้งยกเลิกการเข้ารับการอบรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานฯ  อำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด-ปรับแผนการดำเนินงานโครงการ สนง.กศน.จ.ร้อยเอ็ด งปม.2562 (ไตรมาส 3-4) ครั้งที่ 2  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
30 ก.ค. 2562   มอบหมายรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด(เฉพาะ กศน.อ.ศรีสมเด็จ)  อำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน. อ.ทุ่งเขาหลวง  ผู้ดูแลระบบ      รับ
30 ก.ค. 2562   สรุปผลการประกวดประเภทต่างๆในงานพิธีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562    ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  อำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562   การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562  อำนวยการ      รับ
26 ก.ค. 2562   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน. อำเภอ  อำนวยการ      รับ