22 พ.ค. 2561   ประชาสัมพันธ์คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  อำนวยการ      รับ
22 พ.ค. 2561   เชิญเข้าร่วมโครงการการเงิน - บัญชี  อำนวยการ      รับ
22 พ.ค. 2561   การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอล  อำนวยการ      รับ
22 พ.ค. 2561   เชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
22 พ.ค. 2561   ตรวจรับการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง (ครู ศรช.) ครูผู้สอนคนพิการ ครูปวช. ครูป  อำนวยการ      รับ
21 พ.ค. 2561   การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เฉพาะ อ.เมืองร้อยเอ็ด , อ.เกษตรวิสัย)  อำนวยการ      รับ
21 พ.ค. 2561   การให้ข้าราชครูและบุคลากรมีวิทยะฐานะชำนาญการ (เฉพาะ อ.เสลภูมิ ,ปทุมรัตต์ ,เชียงขวัญ,จังหาร)  อำนวยการ      รับ
18 พ.ค. 2561   การสำรวจข้อมูลฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 พ.ค. 2561   เชิญประชุมฯ  อำนวยการ      รับ
17 พ.ค. 2561   ประชุมจัดทำแบบแนวทางการพัฒนาและยกระดับการเรียน กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 พ.ค. 2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครในการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ  อำนวยการ      รับ
16 พ.ค. 2561   เฉพาะ กศน.โพธิ์ชัย  อำนวยการ      รับ
16 พ.ค. 2561   เฉพาะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  อำนวยการ      รับ
15 พ.ค. 2561   (เพิ่มแบบตอบรับ)ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้และระ  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
11 พ.ค. 2561   ประชาสัมพันธ์ 70 สุดยอดภาพยนตร์ไทยรัชกาลที่ 9  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
11 พ.ค. 2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ "ห้องเรียนออนไลน์"  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
11 พ.ค. 2561   การจัดสรรงบประมาณฯ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
11 พ.ค. 2561   การจัดสรรงบฯ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
11 พ.ค. 2561   การจัดสรรงบประมาณฯ การศึกษาต่อเนื่อง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 พ.ค. 2561   ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 พ.ค. 2561   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้ง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 พ.ค. 2561   แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 พ.ค. 2561   การต่อสัญญาจ้างฯ  อำนวยการ      รับ
10 พ.ค. 2561   การนิเทศติดตามการตรวจสอบผู้เรียนที่กำลังศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.255  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
10 พ.ค. 2561   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานฯ  อำนวยการ      รับ
10 พ.ค. 2561   ด่วนที่สุดเฉพาะอำเภอโพนทราย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
10 พ.ค. 2561   ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี2561  อำนวยการ      รับ
10 พ.ค. 2561   เชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
10 พ.ค. 2561   แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561  อำนวยการ      รับ
10 พ.ค. 2561   คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย(ฉบับป  อำนวยการ      รับ
10 พ.ค. 2561   ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่เกียรติคุณในการจัดกิจกรรมร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 พ.ค. 2561   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ  อำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561   การลงทะเบียนและการนำส่งข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่1/2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 พ.ค. 2561   การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
09 พ.ค. 2561   ด่วนที่สุดเฉพาะอำเภอเชียงขวัญ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 พ.ค. 2561   การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  อำนวยการ      รับ
08 พ.ค. 2561   จังหาร,จตุรฯ,โพนทราย,เมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
07 พ.ค. 2561   การใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก  อำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 2561   จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
07 พ.ค. 2561   เฉพาะอำเภออาจสามารถ  อำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 2561   โครงการประกวดองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 พ.ค. 2561   ด่วนที่สุด การเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 พ.ค. 2561   ด่วนที่สุด การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศ(เฉพาะ อ.เมือง/จังหาร/จตุ/โพนทราย)  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
04 พ.ค. 2561   โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 - 2561 ชมรมห้องสมุดประชาชน(ชปช.)(เฉพาะ อ.เมือง/จังหาร)  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
04 พ.ค. 2561   ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำครู ค (แก้ไข) วันที่ 5 พ.ค.61  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
04 พ.ค. 2561   ด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ช่วย ครู ข รุ่น 3 (แก้ไข) 5 พ.ค.61  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
04 พ.ค. 2561   การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ(เฉพาะ อ.เมือง/โพธิ์ชัย/จังหาร/สุวรรณภูมิ/เกษ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 พ.ค. 2561   ประกวดสื่อป้องกันการทุจริตฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 พ.ค. 2561   รณรงค์ไม่ขายเสียงฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 พ.ค. 2561   รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 พ.ค. 2561   มาตรการการปราบปรามการทุจริตฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 พ.ค. 2561   โครงการอบรมลูกเสือฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
03 พ.ค. 2561   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซนต์ไทล์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
03 พ.ค. 2561   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
02 พ.ค. 2561   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
01 พ.ค. 2561   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม(เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
30 เม.ย. 2561   ขอประชาสัมพันธ์  อำนวยการ      รับ
30 เม.ย. 2561   เมืองร้อยเอ็ด,สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ,โพนทอง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
30 เม.ย. 2561   เฉพาะอำเภออาจสามารถ  อำนวยการ      รับ
30 เม.ย. 2561   ด่วนที่สุดแจ้งเลื่อนการประเมินข้าราชการครูฯให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  อำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2561   โครงการประกวดองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
26 เม.ย. 2561   มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด (เฉพาะ กศน.อำเภอศรีสมเด็จ)  อำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2561   การตรวจสอบผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
26 เม.ย. 2561   การประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
25 เม.ย. 2561   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  อำนวยการ      รับ
25 เม.ย. 2561   การจัดสรรงบประมาณฯไตรมาส3-4 ค่าซื้อหนังสือ สื่อ สำหรับห้องสมุดประชาชน  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
25 เม.ย. 2561   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณไตรมาส3-4  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
25 เม.ย. 2561   การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
25 เม.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคลากรสังกัดศฝช.สุรินทร์  อำนวยการ      รับ
25 เม.ย. 2561   เฉพาะอำเภอศรีสมเด็จ  อำนวยการ      รับ