21 ก.ย. 2560   การเผยแพร่หนังสือเรียน กศน.รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
21 ก.ย. 2560   การนิเทศติดตามเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2560  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
21 ก.ย. 2560   รับคูปองการศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
21 ก.ย. 2560   แนวทางการปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อำนวยการ      รับ
20 ก.ย. 2560   เฉพาะอำเภอสุวรรณภูมิ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
20 ก.ย. 2560   รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2560  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
20 ก.ย. 2560   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
19 ก.ย. 2560   เชิญประชุมเพื่อจัดทำและนำเสนอผลการเรียนรู้จากสภาพจริง(เฉพาะ กศน.อำเภอเกษตรวิสัย/เชียงขวัญ/เมืองสรวง)  อำนวยการ      รับ
19 ก.ย. 2560   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
18 ก.ย. 2560   โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ก.ย. 2560   การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับและวิชาเลือก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ก.ย. 2560   ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ก.ย. 2560   การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ก.ย. 2560   เชิญประชุม (เฉพาะทุ่งเขาหลวง/เมืองสรวง/เชียงขวัญ/โพธิ์ชัย/ศรีสมเด็จ)  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
18 ก.ย. 2560   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฯ  อำนวยการ      รับ
18 ก.ย. 2560   การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ก.ย. 2560   การจัดสรรงบประมาณ (เฉพาะ กศน.อำเภอศรีสมเด็จ/เมือง/เสลภูมิ)  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
15 ก.ย. 2560   สำรวจความพร้อมของ กศน.อำเภอในการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ก.ย. 2560   แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
14 ก.ย. 2560   ส่งสำเนาคำสั่งมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1938/2560  อำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 2560   แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  อำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2560   ขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
13 ก.ย. 2560   โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
13 ก.ย. 2560   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2560   การทำสัญญาจ้างครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ  อำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2560   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการ คร้ังที่2/2560  อำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2560   รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี งบประมาณ 2560  อำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2560   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2560   การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ก.ย. 2560   ขอขอบคุณ(เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองสรวง)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ก.ย. 2560   การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  อำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2560   แนวปฏิบัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีทรงพระราชทาน ให้รัฐบาลและประชาชนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ก.ย. 2560   การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการภายในจังหวัด  อำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 2560   แจ้งเลื่อนการส่งสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  อำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2560   การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 6 /2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ก.ย. 2560   การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.ย. 2560   ประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
06 ก.ย. 2560   แก้ไขแบบประเมินครูอาสาฯ  อำนวยการ      รับ
05 ก.ย. 2560   ขอส่งตัวข้าราชการเพื่อเข้ารับฝึกประสบการณ์ฯ (เฉพาะ กศน.อำเภอเสลภูมิ/จังหาร/ศรีสมเด็จ)  อำนวยการ      รับ
05 ก.ย. 2560   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ก.ย. 2560   ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" ประจำปี 2560 (เฉพาะ กศน.อำเภอหนองพอก)  อำนวยการ      รับ
05 ก.ย. 2560   โครงการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
01 ก.ย. 2560   การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ คร้ังที่2  อำนวยการ      รับ
31 ส.ค. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (เฉพาะกศน.อำเภอเกษตรวิสัย)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
31 ส.ค. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (เฉพาะ กศน.อำเภอพนมไพร)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
31 ส.ค. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม(เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
31 ส.ค. 2560   บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement : MOA)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
31 ส.ค. 2560   เฉพาะอำเภอเมยวดี  อำนวยการ      รับ
31 ส.ค. 2560   แบบประเมินครูอาสา  อำนวยการ      รับ
31 ส.ค. 2560   เฉพาะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,อาจสามารถ,โพนทอง,สุวรรณภูมิ  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
31 ส.ค. 2560   รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2559  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
31 ส.ค. 2560   เฉพาะอำเภอเมยวดี  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
30 ส.ค. 2560   การรายงานสถิติการสอบปลายภาคเรียนที่1/2560  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      รับ
30 ส.ค. 2560   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการ คร้ังที่2/2560  อำนวยการ      รับ
30 ส.ค. 2560   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการ คร้ังที่2/2560  อำนวยการ      รับ
28 ส.ค. 2560   ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  ยุทธศาสตร์ ฯ      รับ
28 ส.ค. 2560   รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 (เฉพาะ กศน.อำเภอเมือง/จังหาร)  อำนวยการ      รับ
28 ส.ค. 2560   ทดสอบ1  อำนวยการ      รับ
25 ส.ค. 2560   โครงการ Com Biz Festival: การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
25 ส.ค. 2560   การจัดพิมพ์หนังสือ "พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
25 ส.ค. 2560   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการจัดกิจรรมฯ (เฉพาะ กศน.อำเภออาจสามารถ)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
25 ส.ค. 2560   การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
25 ส.ค. 2560   โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพฯ (เฉพาะ กศน.อำเภอจังหาร)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
24 ส.ค. 2560   เฉพาะอำเภอเกษตรวิสัย,เชียงขวัญ,เมืองสรวง  อำนวยการ      รับ
24 ส.ค. 2560   ประกาศรายชื่อผลงาน ข้อเสอนแนวความคิด วิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับก  อำนวยการ      รับ
24 ส.ค. 2560   ขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
24 ส.ค. 2560   ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 26/2560  อำนวยการ      รับ
24 ส.ค. 2560   มอบหนังสือเสริมความรู้ วิตามินโฟลิก แอชิด(ปี9) เรื่อง พิการตั้งแต่เกิด ป้องกันได้  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
23 ส.ค. 2560   ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
22 ส.ค. 2560   การรายงานประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ