20 พ.ย. 2560    สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา  กศน.โพนทอง      รับ
17 พ.ย. 2560    รายงานจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2/2560  กศน.เมยวดี      รับ
17 พ.ย. 2560    รายงานข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.เสลภูมิ      รับ
17 พ.ย. 2560    รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื  กศน.เสลภูมิ      รับ
17 พ.ย. 2560    รายงานวันลาของข้าราชการ และพนักงานราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
16 พ.ย. 2560    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับจังหวัด  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
16 พ.ย. 2560    รายงานสรุปวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
16 พ.ย. 2560    ส่งรายชื่อคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา  กศน.เสลภูมิ      รับ
15 พ.ย. 2560    ส่งรายชื่อคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษา  กศน.โพนทอง      รับ
13 พ.ย. 2560    เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน – บัญชี พัสดุแ  กศน.อาจสามารถ      รับ
10 พ.ย. 2560    ฝากให้ อ. หนุ่ย ค่ะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
10 พ.ย. 2560    การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
10 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน - บัญชี พัสดุ แ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
10 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน - บัญชี พัสดุ แ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
10 พ.ย. 2560    ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการรักต้นไม้ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.หนองฮี      รับ
10 พ.ย. 2560    ส่งรายชื่อคณะกรรมการนิเทศในสถานศึกษาระดับจังหวัด  กศน.หนองพอก      รับ
10 พ.ย. 2560    ส่งรายชื่อคณะกรรมการนิเทศในสถานศึกษาระดับจังหวัด  กศน.หนองพอก      รับ
10 พ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.หนองฮี      รับ
09 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุ และเ  กศน.โพนทอง      รับ
09 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR)  กศน.โพนทอง      รับ
09 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ (แก้ไข)  กศน.โพนทอง      รับ
09 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.โพนทอง      รับ
09 พ.ย. 2560    โครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นต์ (GPA/PA) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.เมยวดี      รับ
09 พ.ย. 2560    โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษฯ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2  กศน.เมยวดี      รับ
09 พ.ย. 2560    เชิญประชุมด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุ และเจ้าหน้าแผนงาน ประจำปี 2561  กศน.เมยวดี      รับ
09 พ.ย. 2560    ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่และเปอรทเซ็นไทล์  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
09 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ประจ  กศน.หนองพอก      รับ
09 พ.ย. 2560    ส่งยืนยันการตอบการปรับปรุงเว็ปไซต์ระบบเชื่องโยงและแหล่งเรียนรู้  กศน.เมืองสรวง      รับ
09 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์  กศน.หนองพอก      รับ
09 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังก  กศน.หนองพอก      รับ
09 พ.ย. 2560    ส่งสำรวจความพร้อม กศน.อำเภอในการจัดหลักสูตรผู้สูงอายุ  กศน.เมืองสรวง      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับขอชุดตรวจสารเสพติด  กศน.โพนทอง      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังก  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ (GPA/PR)  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บั  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 พ.ย. 2560    โครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR) ภาคเรียนที่ ๑/๒  กศน.โพนทราย      รับ
08 พ.ย. 2560    โครงการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน- บัญชี พั  กศน.โพนทราย      รับ
08 พ.ย. 2560    ยืนยันการใช้งบประมาณเงินพักเบิกอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)  กศน.โพนทราย      รับ
08 พ.ย. 2560    แบบตอบรับโครงการพัฒนาศักยภาพครูกศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ  กศน.โพนทราย      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานผลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.หนองฮี      รับ
08 พ.ย. 2560    โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
08 พ.ย. 2560    ยืนยันการใช้งบประมาณเงินพักเบิกเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
08 พ.ย. 2560    ร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินฯ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งยืนยันการใช้งบประมาณเงินพักเบิกเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)  กศน.หนองฮี      รับ
08 พ.ย. 2560    โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กศน.จังห  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
07 พ.ย. 2560    สำรวจอาชีพความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.เมยวดี      รับ
07 พ.ย. 2560    ส่งปฏิทินข่าวประจำเดือนตุลาคม  กศน.หนองฮี      รับ
06 พ.ย. 2560    ส่งแบบสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอนด้านอาชีพ  กศน.หนองพอก      รับ
06 พ.ย. 2560    ส่งแบบสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอนด้านอาชีพ  กศน.เสลภูมิ      รับ
06 พ.ย. 2560    สำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอนด้านอาชีพ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
06 พ.ย. 2560    รายงานตัว พนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบล)  กศน.เมืองสรวง      รับ
06 พ.ย. 2560    รายงานตัวปฏิบัติราชการ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.เมืองสรวง      รับ
06 พ.ย. 2560    ส่งแบบสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
30 ต.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ต.ค. 2560    รายงานตัวการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีสับเปลี่ยนพื้นที่ ข้ามจังหวัด  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
25 ต.ค. 2560    รายงานตัวการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีสับเปลี่ยนพื้นที่ ข้ามจังหวัด  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
25 ต.ค. 2560    รายงานตัวการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีสับเปลี่ยนพื้นที่ ข้ามจังหวัด  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
20 ต.ค. 2560    รายงานการสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานใสนพื้นที่ภาวะยากลำบาก  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
20 ต.ค. 2560    สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบากประจำปี งบป  กศน.เมืองสรวง      รับ
20 ต.ค. 2560    สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบาก ประจำปีงบป  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 ต.ค. 2560    ส่งรายงานข้อมู&#  กศน.เมืองสรวง      รับ
19 ต.ค. 2560    สั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน (ไดอารี่) พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.หนองฮี      รับ
16 ต.ค. 2560    เชิญร่วมเป็นเกียรติ  กศน.โพนทอง      รับ
16 ต.ค. 2560    เชิญร่วมเป็นเกียรติ  กศน.โพนทอง      รับ
12 ต.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.โพนทอง      รับ
12 ต.ค. 2560    ตอบแบบสอบถามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.หนองพอก      รับ
10 ต.ค. 2560    ส่งข้อมูลเพื่อทำไดอารี่  กศน.พนมไพร      รับ
09 ต.ค. 2560    การขอย้ายพื้นที่การปฏิบัติงานพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ฝากส่งอ.ปิยฉัตร)  กศน.เมยวดี      รับ
06 ต.ค. 2560    การขอย้ายพื้นที่การปฏิบัติงานพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ฝากส่งอ.ปิยฉัตร)  กศน.เมยวดี      รับ
06 ต.ค. 2560    ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก( ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
05 ต.ค. 2560    รายงานการเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ  กศน.จังหาร      รับ
05 ต.ค. 2560    รายงานการใช้ใบเสร็จ  กศน.พนมไพร      รับ
04 ต.ค. 2560    แจ้งจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ  กศน.เมืองสรวง      รับ
04 ต.ค. 2560    ส่งแบบแจ้งจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง  กศน.หนองฮี      รับ
04 ต.ค. 2560    รายงานจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
04 ต.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอย  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
04 ต.ค. 2560    รายงานข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
04 ต.ค. 2560    ขออนุมัติเบิกใบเสร็จรับเงิน  กศน.โพนทอง      รับ
04 ต.ค. 2560    รายงานการใช้ใบเสร็จปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.โพนทอง      รับ
03 ต.ค. 2560    ส่งข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อจัดทำสมุดไดอารี่ ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.จังหาร      รับ
03 ต.ค. 2560    ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ. 2560  กศน.หนองพอก      รับ
22 ก.ย. 2560    สำรวจความพร้อมของ กศน.อำเภอ ในการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
22 ก.ย. 2560    การจัดตั้งสถาน&#  กศน.เมืองสรวง      รับ
21 ก.ย. 2560    การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
21 ก.ย. 2560    การของบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับคนพิการประจำปี2561  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
20 ก.ย. 2560    ส่งแบบสำรวจความพร้อม ของ กศน.อำเภอ ในการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ป  กศน.เสลภูมิ      รับ
18 ก.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรม  กศน.หนองฮี      รับ
18 ก.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังก  กศน.เสลภูมิ      รับ
18 ก.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.เมืองสรวง      รับ
18 ก.ย. 2560    ส่งตอบรับร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.จังหาร      รับ
18 ก.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.โพนทราย      รับ
18 ก.ย. 2560    ส่งเเบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
15 ก.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.โพนทอง      รับ
15 ก.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.โพนทอง      รับ
15 ก.ย. 2560    โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
15 ก.ย. 2560    การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV )  กศน.เสลภูมิ      รับ
14 ก.ย. 2560    แบบตอบรับเข้าร่วโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.ย. 2560    ขอลาพักผ่อน  กศน.เมืองสรวง      รับ
08 ก.ย. 2560    การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
08 ก.ย. 2560    การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม  กศน.เมยวดี      รับ
06 ก.ย. 2560    ส่งคำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (แก้ไข)  กศน.จังหาร      รับ
06 ก.ย. 2560    ส่งคำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.จังหาร      รับ
06 ก.ย. 2560    การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
06 ก.ย. 2560    รายงานข้อมูลการเกิดขยะมูลฝอย  กศน.เมืองสรวง      รับ
06 ก.ย. 2560    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาศึกษา  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
05 ก.ย. 2560    รายงานผลการดำเนินงานคามยุทธศาสตร์และจุดเน้น ปี2560  กศน.เมยวดี      รับ
05 ก.ย. 2560    เรื่องส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน  กศน.หนองพอก      รับ
01 ก.ย. 2560     ส่งขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.หนองฮี      รับ
30 ส.ค. 2560    รายงานการขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.จังหาร      รับ
29 ส.ค. 2560    ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงานในหน่วยงาน  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
29 ส.ค. 2560    ส่งขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.หนองฮี      รับ
29 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษฯ  กศน.หนองพอก      รับ
28 ส.ค. 2560    ส่งข้อมูลสำหรับจัดทำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
28 ส.ค. 2560    ขอสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมรา  กศน.เสลภูมิ      รับ
28 ส.ค. 2560    ขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
28 ส.ค. 2560    การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อาจสามารถ      รับ
28 ส.ค. 2560    รายงานการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
28 ส.ค. 2560    test  กศน.เมือง      รับ
25 ส.ค. 2560    รายงานปลูกป่า เกษตรวิสัย  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
25 ส.ค. 2560    ตอบรับเข้าร่วมประชุม/งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2560  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
24 ส.ค. 2560    ส่งรายงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.หนองฮี      รับ
24 ส.ค. 2560    แผนแนบยืมเงิน  กศน.โพนทราย      รับ
24 ส.ค. 2560    แผนแนบยืมเงิน  กศน.โพนทราย      รับ
24 ส.ค. 2560    ส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.เมยวดี      รับ
24 ส.ค. 2560    แก้ไขหน้างบเบิกเงิน  กศน.โพนทราย      รับ
24 ส.ค. 2560    โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กศน.จั  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
23 ส.ค. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.โพนทอง      รับ
23 ส.ค. 2560    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
23 ส.ค. 2560    ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
23 ส.ค. 2560    แบบสำรวจข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
22 ส.ค. 2560    ส่งรายชื่อบุคลากรร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.จังหาร      รับ
21 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กศน.หนองฮี      รับ
18 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครูกศน.ประจำปี 2560  กศน.หนองพอก      รับ
18 ส.ค. 2560    แก้ไขกำหนดการ ฝากส่งอาจารย์เย็นจิต  กศน.โพนทราย      รับ
18 ส.ค. 2560    แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษฯ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
18 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.หนองฮี      รับ
17 ส.ค. 2560    แก้ไขกำหนดการ ฝากส่งอาจารย์เย็นจิต  กศน.โพนทราย      รับ
17 ส.ค. 2560    รายงานยาเสพติด เดือนสิงหาคม  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
17 ส.ค. 2560    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กศน.เมืองสรวง      รับ
16 ส.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการพัฒนาหน่วยงาน  กศน.โพนทอง      รับ
16 ส.ค. 2560    ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 ส.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2  กศน.โพนทอง      รับ
15 ส.ค. 2560    โครงการพัฒนาศักยภาครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการสจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กศน.จังห  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
15 ส.ค. 2560    โครงการค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"สำหรับนักศึกษา กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
15 ส.ค. 2560    รายงานผลการนิเทศ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
14 ส.ค. 2560    cvvbbb  กศน.เมือง      รับ
14 ส.ค. 2560    x  กศน.เมือง      รับ
11 ส.ค. 2560    ขอเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  กศน.จังหาร      รับ
11 ส.ค. 2560    การดำเนินการทอสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) แต่งตั้งคณะกรรมการ  กศน.โพนทอง      รับ
11 ส.ค. 2560    ส่งแบบรายงานสำรวจข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  กศน.หนองฮี      รับ
10 ส.ค. 2560    รายงานผลการสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) ที่มีการติดตั้งในสถานศึกษา  กศน.หนองพอก      รับ
09 ส.ค. 2560    แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบ N-net  กศน.โพนทอง      รับ
09 ส.ค. 2560    การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ละจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.เมยวดี      รับ
08 ส.ค. 2560    กำหนดการโครงการลูกเสือ เชียงขวัญ ส่ง อ.จิต การเงิน  กศน.เชียงขวัญ      รับ
07 ส.ค. 2560    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กศน.หนองฮี      รับ
07 ส.ค. 2560    การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
07 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย  กศน.หนองฮี      รับ
07 ส.ค. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  กศน.โพนทอง      รับ
07 ส.ค. 2560    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กศน.เมืองสรวง      รับ
04 ส.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล ๔ ศูนย์เรียนรู้  กศน.จังหาร      รับ
04 ส.ค. 2560    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
04 ส.ค. 2560    ยืนยันการลงทะเบียนรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.เมยวดี      รับ
04 ส.ค. 2560    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กศน.หนองพอก      รับ
03 ส.ค. 2560    ฝากให้ท่านผอ.ประสิทธิ์  กศน.โพนทราย      รับ
02 ส.ค. 2560    ส่งแบบรายงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  กศน.โพนทอง      รับ
02 ส.ค. 2560    แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการ  กศน.โพนทอง      รับ
01 ส.ค. 2560    ขอสนับสนุนงบประมาณงบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
01 ส.ค. 2560    ขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณกิจกรรมด้านการศึกาษานอกระบบระดับการศึกาาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนค่าจัดการเรี  กศน.เสลภูมิ      รับ
01 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
31 ก.ค. 2560    กรรมการN-Net  กศน.เมยวดี      รับ
31 ก.ค. 2560    รายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 ก.ค. 2560    การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560  กศน.เมืองสรวง      รับ
31 ก.ค. 2560    ส่งเยาวชนดีเด่น2560  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 ก.ค. 2560    ส่งแบบสอบถามความมคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.จังหาร      รับ
29 ก.ค. 2560    ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.เมืองสรวง      รับ
27 ก.ค. 2560    วงเงินงบประมาณ  กศน.หนองฮี      รับ
27 ก.ค. 2560    เรื่อง ขอรับงบประมาณ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
27 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงานของศูนย์การเรียน  กศน.เสลภูมิ      รับ
27 ก.ค. 2560    ขอรับงบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
26 ก.ค. 2560    ขอเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น  กศน.จังหาร      รับ
25 ก.ค. 2560    แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ก.ค. 2560    ของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น  กศน.จังหาร      รับ
25 ก.ค. 2560    ส่งการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.หนองฮี      รับ
24 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ N-NET ครั้งที่๑/๒๕๖๐  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
24 ก.ค. 2560    ส่งกำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากร (ฝากครูเย็นจิตร)  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
24 ก.ค. 2560    ฝากให้ อ.เย็นจิต  กศน.เสลภูมิ      รับ
24 ก.ค. 2560    กำหนดการ ฝากส่งอาจารย์เย็นจิต  กศน.โพนทราย      รับ
21 ก.ค. 2560    ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล  กศน.จังหาร      รับ
21 ก.ค. 2560    แก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.จังหาร      รับ
21 ก.ค. 2560    รายงานการสั่งจำนวนข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560(รายวิชาบังคับและวิชาเลือกบังคับ  กศน.จังหาร      รับ
20 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล”  กศน.จังหาร      รับ
19 ก.ค. 2560    งานแก้ไข ฝากให้ อ.จิต คะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
19 ก.ค. 2560    โครงการ"กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล"  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
19 ก.ค. 2560    ฝากเอกสารแก้ไขให้ อ.จิตคะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
18 ก.ค. 2560    รายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.จังหาร      รับ
18 ก.ค. 2560    โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาไทย  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
18 ก.ค. 2560    ฝากเอกสารเพิ่มเิติม (อ.เย็นจิต)  กศน.ธวัชบุรี      รับ
18 ก.ค. 2560    สมัครเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.โพนทอง      รับ
17 ก.ค. 2560    โครงการ กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิตบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  กศน.ปทุมรัตต์      รับ