21 ก.พ. 2561    ส่งผลงานการคัดเลือกบุคลากรที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น  กศน.โพนทอง      รับ
21 ก.พ. 2561    การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๒๕๐ปี กรุงธนบุรี  กศน.โพนทราย      รับ
20 ก.พ. 2561     ฝาก ครู.เย็นจิตร  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
20 ก.พ. 2561    แผนปฏิบัติการผู้สูงอายุ  กศน.โพนทอง      รับ
19 ก.พ. 2561    การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิก  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
19 ก.พ. 2561    ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ( ๑๘ ชั่วโมง )  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 ก.พ. 2561    ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2561  กศน.โพนทอง      รับ
19 ก.พ. 2561    ส่งบันทึกข้อความมอบงานในหน้าที่  กศน.หนองฮี      รับ
16 ก.พ. 2561    โครงการเสนอความต้องการงบประมาณพลังงานทดแทนสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
16 ก.พ. 2561    การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ250ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
16 ก.พ. 2561    โครงการเสนอความต้องการงบประมาณพลังงานทดแทนสนับสนุนเกษตรฯ  กศน.โพนทราย      รับ
13 ก.พ. 2561    การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กศน.โพนทอง      รับ
09 ก.พ. 2561    ส่งแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.เสลภูมิ      รับ
09 ก.พ. 2561    ส่งแบบรายงานจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.ธวัชบุรี      รับ
06 ก.พ. 2561    ส่งใบสมัครรับการประเมินผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.โพนทอง      รับ
02 ก.พ. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอน “เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.โพนทอง      รับ
31 ม.ค. 2561    ส่งแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (ไตรมาสที่ ๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.โพนทอง      รับ
31 ม.ค. 2561    ฝากให้ครูจิตค่ะ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
30 ม.ค. 2561    โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( Boot Camp ) ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
30 ม.ค. 2561    ฝากให้ อ.เย็นจิต  กศน.เสลภูมิ      รับ
30 ม.ค. 2561    ฝากให้ อ.เย็นจิต  กศน.เสลภูมิ      รับ
29 ม.ค. 2561    ส่งสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย แอปปลิเคชั่น “Ech  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 ม.ค. 2561    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ม.ค. 2561    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ม.ค. 2561    โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ  กศน.เสลภูมิ      รับ
23 ม.ค. 2561    รายงานการขยายผลการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
22 ม.ค. 2561    ส่งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งคุมสอบ( N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๐  กศน.เสลภูมิ      รับ
22 ม.ค. 2561    ส่งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งคุมสอบ( N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๐  กศน.เสลภูมิ      รับ
22 ม.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  กศน.หนองฮี      รับ
19 ม.ค. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
19 ม.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.โพนทอง      รับ
19 ม.ค. 2561    การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในสถานศึกษา กระทรวงศึ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
19 ม.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
19 ม.ค. 2561    การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิก  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 ม.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ส  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 ม.ค. 2561    ส่งส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประ  กศน.เมืองสรวง      รับ
19 ม.ค. 2561    ส่งแบบตอยรับโครงการเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ  กศน.เมยวดี      รับ
19 ม.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ  กศน.หนองฮี      รับ
29 ธ.ค. 2560    การเสนอขอเครื่องพระราชทานเครื่องราชฯ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
28 ธ.ค. 2560    ขอพระราชทานเครื่องราช  กศน.เชียงขวัญ      รับ
28 ธ.ค. 2560    เสนอขอพระราชทานเครื่องราช  กศน.โพนทอง      รับ
28 ธ.ค. 2560    เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
28 ธ.ค. 2560    ขอพระราชทานเครื่องราช  กศน.เชียงขวัญ      รับ
28 ธ.ค. 2560    รายงานผลการจัดหาหนังสือเรียน 2/2560  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
28 ธ.ค. 2560    นำส่งเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน  กศน.เชียงขวัญ      รับ
27 ธ.ค. 2560    ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (ไตรมาสที่ 1- 2)  กศน.เชียงขวัญ      รับ
26 ธ.ค. 2560    รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.โพนทอง      รับ
26 ธ.ค. 2560    การยืืนยันความพร้อมในการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 2561  กศน.เมยวดี      รับ
25 ธ.ค. 2560    ส่งการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  กศน.จังหาร      รับ
22 ธ.ค. 2560    รายงานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ประสานงานระดับอำเภอ ระดับตำบล  กศน.โพนทอง      รับ
22 ธ.ค. 2560    ส่งแบบรายงานการดำเนินการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.หนองฮี      รับ
22 ธ.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560  กศน.โพนทอง      รับ
22 ธ.ค. 2560    รายงานยาเสพติด  กศน.พนมไพร      รับ
21 ธ.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด  กศน.โพนทอง      รับ
21 ธ.ค. 2560    รายงานผลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
21 ธ.ค. 2560    ตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
21 ธ.ค. 2560    ตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักศึกษา  กศน.เสลภูมิ      รับ
20 ธ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.จังหาร      รับ
20 ธ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.จังหาร      รับ
20 ธ.ค. 2560    ส่งรายชื่อวิทยากรแกนนำครูข  กศน.โพนทราย      รับ
20 ธ.ค. 2560    รายงานผลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  กศน.โพนทราย      รับ
18 ธ.ค. 2560    รายงานผลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  กศน.ธวัชบุรี      รับ
18 ธ.ค. 2560    ส่งรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.หนองฮี      รับ
15 ธ.ค. 2560    รายงานยาเสพติด  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 ธ.ค. 2560    กำหนดการโครงการ ปทุมรัตต์ เพิ่มเติม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 ธ.ค. 2560    กำหนดการโครงการ ปทุมรัตต์  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 ธ.ค. 2560    นำส่งเงินบรืจาคเพื่อการศึกษา  กศน.เมืองสรวง      รับ
12 ธ.ค. 2560    การรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
12 ธ.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้ยืมเงินในโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ (e-budget 61)  กศน.โพนทอง      รับ
12 ธ.ค. 2560    แบบตอบรับเกียรติบัตร  กศน.โพนทราย      รับ
12 ธ.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้ยืมเงินในโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ  กศน.โพนทราย      รับ
12 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรกศน. ๕๑  กศน.โพนทราย      รับ
12 ธ.ค. 2560    ฝากให้ พี่จิตคะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
12 ธ.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้ยืมเงินในโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ (e-budget ๖๑)  กศน.หนองฮี      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร ๒๕๕๑  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
08 ธ.ค. 2560    ตอบรับโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  กศน.เมยวดี      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ  กศน.พนมไพร      รับ
08 ธ.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์รถ ICT และรถห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน.โพนทอง      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษ  กศน.หนองพอก      รับ
08 ธ.ค. 2560    แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  กศน.โพนทราย      รับ
08 ธ.ค. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร  กศน.โพนทอง      รับ
08 ธ.ค. 2560    รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
08 ธ.ค. 2560    รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
08 ธ.ค. 2560    เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัก  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนอกระบบระดับ  กศน.หนองฮี      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้ยืมเงินในโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ 61  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
07 ธ.ค. 2560    เชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
06 ธ.ค. 2560    แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2561  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
06 ธ.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอย  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
06 ธ.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอย  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
06 ธ.ค. 2560    ฝากให้ อ.เย็นจิตร  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
06 ธ.ค. 2560    รายงานวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.ธวัชบุรี      รับ
06 ธ.ค. 2560    แจ้งแก้ไขรายชื่อในระบบ e-budget  กศน.เมืองสรวง      รับ
04 ธ.ค. 2560    นำส่งเกียรติบัตรโครงการประชุมฯ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
04 ธ.ค. 2560    ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติด ปี 60  กศน.โพนทอง      รับ
04 ธ.ค. 2560    รายงานวันลาของข้าราชการ และพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  กศน.เสลภูมิ      รับ
04 ธ.ค. 2560    ยืนยันความพร้อมในกาจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กศน.โพนทอง      รับ
04 ธ.ค. 2560    ขอหนังสือรับรองเงินเดือน  กศน.หนองฮี      รับ
04 ธ.ค. 2560    รายงานสรุปวันลาของข้าราชการ และพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐  กศน.เมืองสรวง      รับ
01 ธ.ค. 2560    รายงานการตรวจสอบฐานข้อมูล กศน.ตำบล  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
01 ธ.ค. 2560    ส่งข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU)  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
01 ธ.ค. 2560    การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน.เชียงขวัญ      รับ
30 พ.ย. 2560    รายงานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2561  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
29 พ.ย. 2560    โครงการ/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
29 พ.ย. 2560    ส่งโครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.หนองฮี      รับ
29 พ.ย. 2560    ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.ธวัชบุรี      รับ
29 พ.ย. 2560    รายงานข้อมูลวันลา ประจำเดือน ตุลานคม 2560  กศน.โพนทอง      รับ
29 พ.ย. 2560    ส่งโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
29 พ.ย. 2560    รายงานสรุปวันลาของข้าราชการ/พนักงานราชการ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
28 พ.ย. 2560    ส่งรายงานความเสียหายผลกระทบจากภัยพิบัติ  กศน.หนองฮี      รับ
27 พ.ย. 2560    การยืนยันความพร้อมในการจัดทำโครงการผู้อายุกระมทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561  กศน.เมยวดี      รับ
24 พ.ย. 2560    รายงานความเสียหายจากอุทกภัย  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
23 พ.ย. 2560    การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560  กศน.โพนทอง      รับ
23 พ.ย. 2560    การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้(http;//lrls.nfwe.go.th)  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
22 พ.ย. 2560    แก้ไขแบบยืนยันความพร้อมในการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
22 พ.ย. 2560    สำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ฯ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
22 พ.ย. 2560    รายงานสรุปวันลาของข้าราชการ และพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐  กศน.เมืองสรวง      รับ
22 พ.ย. 2560    ฝากให้ อ.รุ้ง ค่ะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
21 พ.ย. 2560    รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา และ รปภ.  กศน.โพนทอง      รับ
20 พ.ย. 2560    สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา  กศน.โพนทอง      รับ
17 พ.ย. 2560    รายงานจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2/2560  กศน.เมยวดี      รับ
17 พ.ย. 2560    รายงานข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.เสลภูมิ      รับ
17 พ.ย. 2560    รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื  กศน.เสลภูมิ      รับ
17 พ.ย. 2560    รายงานวันลาของข้าราชการ และพนักงานราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
16 พ.ย. 2560    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับจังหวัด  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
16 พ.ย. 2560    รายงานสรุปวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
16 พ.ย. 2560    ส่งรายชื่อคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา  กศน.เสลภูมิ      รับ
15 พ.ย. 2560    ส่งรายชื่อคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษา  กศน.โพนทอง      รับ
13 พ.ย. 2560    เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน – บัญชี พัสดุแ  กศน.อาจสามารถ      รับ
10 พ.ย. 2560    ฝากให้ อ. หนุ่ย ค่ะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
10 พ.ย. 2560    การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
10 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน - บัญชี พัสดุ แ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
10 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน - บัญชี พัสดุ แ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
10 พ.ย. 2560    ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการรักต้นไม้ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.หนองฮี      รับ
10 พ.ย. 2560    ส่งรายชื่อคณะกรรมการนิเทศในสถานศึกษาระดับจังหวัด  กศน.หนองพอก      รับ
10 พ.ย. 2560    ส่งรายชื่อคณะกรรมการนิเทศในสถานศึกษาระดับจังหวัด  กศน.หนองพอก      รับ
10 พ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.หนองฮี      รับ
09 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุ และเ  กศน.โพนทอง      รับ
09 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR)  กศน.โพนทอง      รับ
09 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ (แก้ไข)  กศน.โพนทอง      รับ
09 พ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.โพนทอง      รับ
09 พ.ย. 2560    โครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นต์ (GPA/PA) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.เมยวดี      รับ
09 พ.ย. 2560    โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษฯ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2  กศน.เมยวดี      รับ
09 พ.ย. 2560    เชิญประชุมด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุ และเจ้าหน้าแผนงาน ประจำปี 2561  กศน.เมยวดี      รับ
09 พ.ย. 2560    ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่และเปอรทเซ็นไทล์  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
09 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ประจ  กศน.หนองพอก      รับ
09 พ.ย. 2560    ส่งยืนยันการตอบการปรับปรุงเว็ปไซต์ระบบเชื่องโยงและแหล่งเรียนรู้  กศน.เมืองสรวง      รับ
09 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์  กศน.หนองพอก      รับ
09 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังก  กศน.หนองพอก      รับ
09 พ.ย. 2560    ส่งสำรวจความพร้อม กศน.อำเภอในการจัดหลักสูตรผู้สูงอายุ  กศน.เมืองสรวง      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับขอชุดตรวจสารเสพติด  กศน.โพนทอง      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังก  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ (GPA/PR)  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บั  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 พ.ย. 2560    โครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR) ภาคเรียนที่ ๑/๒  กศน.โพนทราย      รับ
08 พ.ย. 2560    โครงการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน- บัญชี พั  กศน.โพนทราย      รับ
08 พ.ย. 2560    ยืนยันการใช้งบประมาณเงินพักเบิกอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)  กศน.โพนทราย      รับ
08 พ.ย. 2560    แบบตอบรับโครงการพัฒนาศักยภาพครูกศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ  กศน.โพนทราย      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานผลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.หนองฮี      รับ
08 พ.ย. 2560    โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
08 พ.ย. 2560    ยืนยันการใช้งบประมาณเงินพักเบิกเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
08 พ.ย. 2560    ร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินฯ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
08 พ.ย. 2560    ส่งยืนยันการใช้งบประมาณเงินพักเบิกเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)  กศน.หนองฮี      รับ
08 พ.ย. 2560    โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กศน.จังห  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
07 พ.ย. 2560    สำรวจอาชีพความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.เมยวดี      รับ
07 พ.ย. 2560    ส่งปฏิทินข่าวประจำเดือนตุลาคม  กศน.หนองฮี      รับ
06 พ.ย. 2560    ส่งแบบสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอนด้านอาชีพ  กศน.หนองพอก      รับ
06 พ.ย. 2560    ส่งแบบสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอนด้านอาชีพ  กศน.เสลภูมิ      รับ
06 พ.ย. 2560    สำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอนด้านอาชีพ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
06 พ.ย. 2560    รายงานตัว พนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบล)  กศน.เมืองสรวง      รับ
06 พ.ย. 2560    รายงานตัวปฏิบัติราชการ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.เมืองสรวง      รับ
06 พ.ย. 2560    ส่งแบบสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
30 ต.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ต.ค. 2560    รายงานตัวการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีสับเปลี่ยนพื้นที่ ข้ามจังหวัด  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
25 ต.ค. 2560    รายงานตัวการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีสับเปลี่ยนพื้นที่ ข้ามจังหวัด  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
25 ต.ค. 2560    รายงานตัวการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีสับเปลี่ยนพื้นที่ ข้ามจังหวัด  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
20 ต.ค. 2560    รายงานการสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานใสนพื้นที่ภาวะยากลำบาก  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
20 ต.ค. 2560    สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบากประจำปี งบป  กศน.เมืองสรวง      รับ
20 ต.ค. 2560    สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบาก ประจำปีงบป  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 ต.ค. 2560    ส่งรายงานข้อมู&#  กศน.เมืองสรวง      รับ
19 ต.ค. 2560    สั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน (ไดอารี่) พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.หนองฮี      รับ
16 ต.ค. 2560    เชิญร่วมเป็นเกียรติ  กศน.โพนทอง      รับ
16 ต.ค. 2560    เชิญร่วมเป็นเกียรติ  กศน.โพนทอง      รับ
12 ต.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.โพนทอง      รับ
12 ต.ค. 2560    ตอบแบบสอบถามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.หนองพอก      รับ
10 ต.ค. 2560    ส่งข้อมูลเพื่อทำไดอารี่  กศน.พนมไพร      รับ
09 ต.ค. 2560    การขอย้ายพื้นที่การปฏิบัติงานพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ฝากส่งอ.ปิยฉัตร)  กศน.เมยวดี      รับ
06 ต.ค. 2560    การขอย้ายพื้นที่การปฏิบัติงานพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ฝากส่งอ.ปิยฉัตร)  กศน.เมยวดี      รับ
06 ต.ค. 2560    ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก( ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
05 ต.ค. 2560    รายงานการเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ  กศน.จังหาร      รับ
05 ต.ค. 2560    รายงานการใช้ใบเสร็จ  กศน.พนมไพร      รับ
04 ต.ค. 2560    แจ้งจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ  กศน.เมืองสรวง      รับ
04 ต.ค. 2560    ส่งแบบแจ้งจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง  กศน.หนองฮี      รับ
04 ต.ค. 2560    รายงานจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
04 ต.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอย  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
04 ต.ค. 2560    รายงานข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
04 ต.ค. 2560    ขออนุมัติเบิกใบเสร็จรับเงิน  กศน.โพนทอง      รับ
04 ต.ค. 2560    รายงานการใช้ใบเสร็จปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.โพนทอง      รับ