20 ก.ย. 2566    รายงานสถิติการเข้าสอบฯ ภาคเรียนที่1/2566  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
13 ก.ย. 2566     การตรวจกระดาษตำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
13 ก.ย. 2566    ส่งรายงานการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566  กศน.หนองฮี      รับ
06 ก.ย. 2566    รายงานจำนวนการสั่งข้อสอบ (สั่งพิมพ์) ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
23 ส.ค. 2566    รายงานตัวพนักงานราชการ  กศน.พนมไพร      รับ
22 ส.ค. 2566    ส่งแบบบันทึกองค์ความรู้การดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
22 ส.ค. 2566    รับรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
17 ส.ค. 2566    รายงานการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  กศน.โพนทอง      รับ
17 ส.ค. 2566    รายงานการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  กศน.โพนทอง      รับ
11 ส.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กศน.โพนทอง      รับ
11 ส.ค. 2566    กำหนดวันจัดโครงการดิจิทัลชุมชน  กศน.โพนทอง      รับ
10 ส.ค. 2566    การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ปี66  กศน.เสลภูมิ      รับ
10 ส.ค. 2566     ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
10 ส.ค. 2566    ส่งรายงานการสำรวจสินทรัพย์ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ไม่มีการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
08 ส.ค. 2566     แนวทางการจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2567  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
08 ส.ค. 2566    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖6  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
07 ส.ค. 2566    การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
07 ส.ค. 2566    รายงานสรุปวันลาของบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปทุมรัตต์  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
07 ส.ค. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
27 ก.ค. 2566    ส่งรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบในการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
25 ก.ค. 2566    ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ N-net  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
24 ก.ค. 2566    รายงานหนังสือมอบหมายงานพร้อมสรุปวันลา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
20 ก.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมประเด็นสุขภาวะเยาวชน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
19 ก.ค. 2566    ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหาร  กศน.จังหาร      รับ
18 ก.ค. 2566    จัดส่งข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
14 ก.ค. 2566    ขอความอนุเคราะห์  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.ค. 2566    ส่งแบบสำรวจ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
07 ก.ค. 2566     รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
28 มิ.ย. 2566     รายงานไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
28 มิ.ย. 2566    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
28 มิ.ย. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน2566  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
27 มิ.ย. 2566    ส่งแบบตอบรับการฉีกวัคซีเอชพีวี ชนิด ๔ สายพันธุ์  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 มิ.ย. 2566    แจ้งข้อมูลห้องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล(Digtal Testing)  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
13 มิ.ย. 2566    ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
09 มิ.ย. 2566     การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดั  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
07 มิ.ย. 2566    ขอใช้ใบเสร็จรับเงินชนิดเขียนด้วยมือ ปีงบประมาณ 2566  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
01 มิ.ย. 2566    รายงงานการเดินทางไปราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
01 มิ.ย. 2566    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 พ.ค. 2566    รายงานข้อมูลการลงทะเบียนและจบการศึกษาของทหารกองประจำการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้น  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
25 พ.ค. 2566    รายงานกลุ่มเป้าหมายการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2566  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 พ.ค. 2566    รายงานข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1/2566  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
19 พ.ค. 2566    ส่งข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566  กศน.หนองฮี      รับ
15 พ.ค. 2566    รายงานผลการปฏิบัติงานขออาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565  กศน.เมืองสรวง      รับ
03 พ.ค. 2566    เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
02 พ.ค. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 เม.ย. 2566    ส่งรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564-2570 ปีงบประมาณ 2566  กศน.หนองฮี      รับ
25 เม.ย. 2566    ส่งรายงานการสำรวจรายชื่อข้าราชการฯ รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.หนองฮี      รับ
24 เม.ย. 2566    การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
24 เม.ย. 2566     การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
24 เม.ย. 2566     การจัดทำข้อมูล กศน.ตำบล เพื่อรองรับการเข้าสู่โครงสร้างใหม่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.๒  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
21 เม.ย. 2566    รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.เมืองสรวง      รับ
21 เม.ย. 2566    170ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีการดูแล บำรุงรักษาฯ  กศน.หนองฮี      รับ
20 เม.ย. 2566    การสำรวจข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการตามพระราชดำริ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
20 เม.ย. 2566    รายงานโครงการตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566  กศน.โพนทอง      รับ
07 เม.ย. 2566    การสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ฯ  กศน.พนมไพร      รับ
05 เม.ย. 2566    รายงานการสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถใช้ประโย  กศน.เชียงขวัญ      รับ
05 เม.ย. 2566    ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีการดูแล บำรุงรักษาฯ  กศน.หนองฮี      รับ
05 เม.ย. 2566    การสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่มีการการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือไม่สามารถ ใช้ประโ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
04 เม.ย. 2566    รายงานการสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถใช้ประโย  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
04 เม.ย. 2566    ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีการดูแล บำรุงรังษา ไม่มีการใช้ประโยชน์  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
03 เม.ย. 2566    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
03 เม.ย. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
03 เม.ย. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 มี.ค. 2566    การดำเนินการโครงการครูช่วยครู ประจำปี 2566  กศน.โพนทอง      รับ
30 มี.ค. 2566    156ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นแอดมิน ระดับอำเภอ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานและส่งเสริมประ  กศน.หนองฮี      รับ
29 มี.ค. 2566    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
14 มี.ค. 2566    รายงานการส่วเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ กศน  กศน.โพนทอง      รับ
13 มี.ค. 2566    การขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
13 มี.ค. 2566    รายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติส  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
13 มี.ค. 2566    เข้าร่วมโครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร สังกัดสำนักงาน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
08 มี.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
21 ก.พ. 2566    รายงานการตรวจสอบจำนวนการสั่งข้อสอบฯ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
21 ก.พ. 2566    แจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและการแข่งขันทักษะวิชาการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
16 ก.พ. 2566    การกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.โพนทราย      รับ
15 ก.พ. 2566    รายงานข้อมูลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ย้อนหลัง 3 ปี  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 ก.พ. 2566    ส่งแบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ2563-2565)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
08 ก.พ. 2566    การขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 ก.พ. 2566    การขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.โพนทอง      รับ
08 ก.พ. 2566    การขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.โพนทอง      รับ
06 ก.พ. 2566    ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่  กศน.พนมไพร      รับ
01 ก.พ. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน มกราคม 2566  กศน.โพนทราย      รับ
01 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2566  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
01 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมบุคลากร กศน. ประจำเดือนมกราคม 2566  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 ม.ค. 2566    การสงรายชืีอ กศน. ตำบลต้นแบบ 5 พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ 2566  กศน.โพนทอง      รับ
31 ม.ค. 2566    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร กศน.  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 ม.ค. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 ม.ค. 2566    การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ม.ค. 2566    ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
22 ม.ค. 2566    ส่งเเบบรายงานการคัดเลือก กศน.ตำบล ๕ ดีพรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
20 ม.ค. 2566    การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  กศน.โพนทอง      รับ
19 ม.ค. 2566    ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
18 ม.ค. 2566    เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ม.ค. 2566    สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
11 ม.ค. 2566    รายงานการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  กศน.หนองฮี      รับ
09 ม.ค. 2566    การขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
09 ม.ค. 2566    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
09 ม.ค. 2566    ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเร  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
06 ม.ค. 2566    รายงานการขยายผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อาจสามารถ      รับ
05 ม.ค. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
03 ม.ค. 2566    รายงานการอนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.เมืองสรวง      รับ
03 ม.ค. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
03 ม.ค. 2566    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 ธ.ค. 2565    สั่งจองสมุดบันทึก ( ไดอารี่ กศน.๒๕๖๖ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
15 ธ.ค. 2565    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินและสินทรัพย์การบริหารพัสดุและ สิน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 ธ.ค. 2565    แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  กศน.เมืองสรวง      รับ
15 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.เมืองสรวง      รับ
13 ธ.ค. 2565    รายงานผลการติดตามข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส "พาน้องกลับมาเรียน"  กศน.เสลภูมิ      รับ
13 ธ.ค. 2565    จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหล  กศน.เมืองสรวง      รับ
13 ธ.ค. 2565    ขอปรับปรุงข้อมูลนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2565  กศน.เมืองสรวง      รับ
13 ธ.ค. 2565    การเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กศน.หนองฮี      รับ
13 ธ.ค. 2565    การเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
09 ธ.ค. 2565    ส่งรายชื่อคณะกรรมการจัดนิทรรศการงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
09 ธ.ค. 2565    การขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 ธ.ค. 2565    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ ปี66  กศน.เสลภูมิ      รับ
02 ธ.ค. 2565    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
02 ธ.ค. 2565    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
02 ธ.ค. 2565    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบฯ ของส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย  กศน.หนองฮี      รับ
02 ธ.ค. 2565    ส่งแบบสำรวจนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “กศน. กลุ่มร้อยแก่นสารเกมส์ ปี 2566”  กศน.โพนทราย      รับ
01 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 พ.ย. 2565    การสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 พ.ย. 2565    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 พ.ย. 2565    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
30 พ.ย. 2565    การส่งข้อมูลจำนวนนักศึกษาในระบบการสอบ N-net ครั้งที่ 2/2565  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
29 พ.ย. 2565    รายงานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566  กศน.หนองฮี      รับ
29 พ.ย. 2565    ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูล กศน.ตำบลในสังกัด  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
28 พ.ย. 2565    ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบการสอบ N – NET ครั้งที่ 2/2565  กศน.หนองฮี      รับ
28 พ.ย. 2565    ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบการสอบ N – NET ครั้งที่ 2/2565  กศน.หนองฮี      รับ
24 พ.ย. 2565    แบบรายงานผล การรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของหน่วยงานและสถานศึก  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 พ.ย. 2565    การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตกาย จิต สมอง  กศน.เมืองสรวง      รับ
21 พ.ย. 2565    รายงานการบันทึกข้อมูล กศน.ำบล  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
21 พ.ย. 2565    พนักงานราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 พ.ย. 2565    ส่งตัวพนักงานราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
15 พ.ย. 2565    ขอส่งแบบรายงานกลุ่มเป้าหมายการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรีย  กศน.เมืองสรวง      รับ
14 พ.ย. 2565    รายงานกลุ่มเป้าหมายการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ ๒ ปี  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
14 พ.ย. 2565    รายงานกลุ่มเป้าหมายการประเมินระดีบการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(อ่านออกเขียนได้  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
14 พ.ย. 2565    สรุปวันลาของบุคลากร กศน.อำเภอโพนทราย  กศน.โพนทราย      รับ
11 พ.ย. 2565    สั่งซื้อหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ ของการศึกษาเทียบระดับ (แบบไต่ระดับ)  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
10 พ.ย. 2565    แก้ไขเลขหนังสือนำส่งร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
10 พ.ย. 2565    ร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน. พรีเมี่ยม ประจำ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
09 พ.ย. 2565    สรุปวันลาของบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.โพนทอง      รับ
09 พ.ย. 2565    รายงานการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย  กศน.โพนทอง      รับ
07 พ.ย. 2565    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
02 พ.ย. 2565    รายงานผลกาจัดกิจกรรม "White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพิด  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
01 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
01 พ.ย. 2565    รายงานไปราชการขอผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ต.ค. 2565    รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕  กศน.โพนทอง      รับ
25 ต.ค. 2565    ยืนยันข้อมูลนักศืกษาหมดสภสาพที่เรียนไม่จบการศึกษาภาคเรียนที่1/2565  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ต.ค. 2565    ขอเปลี่ยน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
21 ต.ค. 2565    แจ้งให้ยืนยันข้อมูลนักศึกษาหมดสภาพที่เรียนไม่จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2565  กศน.อาจสามารถ      รับ
19 ต.ค. 2565    425รายงานการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า-บริการ กศน. ดีเด่น และ กศน. พรีเมี่ยม ประจำปี 2566  กศน.หนองฮี      รับ
10 ต.ค. 2565    รายงานสถานการณ์และผลกระทบความเสียหายของหน่วยงานหรือสถานศึกษาจากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
10 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
10 ต.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/65  กศน.โพนทอง      รับ
03 ต.ค. 2565    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
03 ต.ค. 2565    รายงานสรุปวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
29 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕  กศน.โพนทอง      รับ
27 ก.ย. 2565    ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากพนันออนไลน์  กศน.เมืองสรวง      รับ
27 ก.ย. 2565    รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565  กศน.เมืองสรวง      รับ
27 ก.ย. 2565    รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่นระดับอำเภอ  กศน.โพนทราย      รับ
23 ก.ย. 2565     รายงานสถิติการเข้าสอบวัดผลสัมฤิทธิ์ปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือกบังคั  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
23 ก.ย. 2565    ขอส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระบบ GFMIS  กศน.หนองฮี      รับ
20 ก.ย. 2565    รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน.  กศน.โพนทอง      รับ
20 ก.ย. 2565    แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน.  กศน.อาจสามารถ      รับ
20 ก.ย. 2565    รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565  กศน.หนองฮี      รับ
20 ก.ย. 2565     รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
19 ก.ย. 2565    ตอบรับเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
13 ก.ย. 2565    ส่งเอกสารเพิ่มเติมในรายละเอียดแนบท้ายรายงานขอซื้อวัสดุจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาฯ  กศน.หนองฮี      รับ
12 ก.ย. 2565    ติดตามผลการดำเนินงานการฝึกอาชีพระยะสั้นตามภารกิจโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
09 ก.ย. 2565    ส่งแบบแสดงความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีผู้ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
09 ก.ย. 2565    การตรวจกระะดาษคำดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์  กศน.อาจสามารถ      รับ
08 ก.ย. 2565    การขอความเห็นคณะกรรมการประกอบการย้าย  กศน.เมืองสรวง      รับ
08 ก.ย. 2565    ติดตามผลการดำเนินงานข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธิกา  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
07 ก.ย. 2565    รายงานความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กศน.หนองฮี      รับ
06 ก.ย. 2565    การจัดทำคำขอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
06 ก.ย. 2565    รายงานการจัดทำคำขอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567  กศน.หนองฮี      รับ
05 ก.ย. 2565    รายงานการอนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.เมืองสรวง      รับ
05 ก.ย. 2565    รายงานการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  กศน.เมืองสรวง      รับ
02 ก.ย. 2565    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร กศน. ประจำเดือนสิงหาคม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
02 ก.ย. 2565    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
02 ก.ย. 2565    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
29 ส.ค. 2565    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการคืนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565  กศน.หนองฮี      รับ
26 ส.ค. 2565    ส่งคืนเงินงบประมาณ 2565  กศน.โพนทอง      รับ
25 ส.ค. 2565    เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรวัยเก๋าร่วมเล่าสืบสานอารยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
22 ส.ค. 2565    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565  กศน.หนองฮี      รับ
22 ส.ค. 2565    ส่งใบสมัครโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
16 ส.ค. 2565    ส่งแบบสำรวจการดำเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน  กศน.หนองฮี      รับ
15 ส.ค. 2565    รายงานข้อมูลการดำเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน  กศน.เสลภูมิ      รับ
11 ส.ค. 2565    รายงานข้อมูลการดำเนินการเทียบโอนความรู้ฯ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
10 ส.ค. 2565    การดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์เด็กและเยาวชนของ คณะกรรมา  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
10 ส.ค. 2565     ขออนุญาตดำเนินการจัดซื้อระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ (กศน.1)  กศน.หนองฮี      รับ
09 ส.ค. 2565    ส่งแบบรายงานการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565  กศน.หนองฮี      รับ
04 ส.ค. 2565    กศน.จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างรายได้  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
03 ส.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจข้อมูลในการเรียนรู้เพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่นระดับอำเภอ  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
03 ส.ค. 2565    รายงานการอนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.เมืองสรวง      รับ
03 ส.ค. 2565    รายงานการประชุม ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕  กศน.เมืองสรวง      รับ
01 ส.ค. 2565    เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สำนักงาน กศน.จั  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ก.ค. 2565    การอบรมพัฒนาการเขียนบทความและการสร้างภาพโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Tha  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
21 ก.ค. 2565    การอบรมพัฒนาการเขียนบทความและการสร้างภาพโครงการคลังความรู้กศน.ฯ  กศน.โพนทราย      รับ
19 ก.ค. 2565     รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ