26 ก.ค. 2560    ขอเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น  กศน.จังหาร      รับ
25 ก.ค. 2560    แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ก.ค. 2560    ของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น  กศน.จังหาร      รับ
25 ก.ค. 2560    ส่งการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.หนองฮี      รับ
24 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ N-NET ครั้งที่๑/๒๕๖๐  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
24 ก.ค. 2560    ส่งกำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากร (ฝากครูเย็นจิตร)  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
24 ก.ค. 2560    ฝากให้ อ.เย็นจิต  กศน.เสลภูมิ      รับ
24 ก.ค. 2560    กำหนดการ ฝากส่งอาจารย์เย็นจิต  กศน.โพนทราย      รับ
21 ก.ค. 2560    ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล  กศน.จังหาร      รับ
21 ก.ค. 2560    แก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.จังหาร      รับ
21 ก.ค. 2560    รายงานการสั่งจำนวนข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560(รายวิชาบังคับและวิชาเลือกบังคับ  กศน.จังหาร      รับ
20 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล”  กศน.จังหาร      รับ
19 ก.ค. 2560    งานแก้ไข ฝากให้ อ.จิต คะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
19 ก.ค. 2560    โครงการ"กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล"  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
19 ก.ค. 2560    ฝากเอกสารแก้ไขให้ อ.จิตคะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
18 ก.ค. 2560    รายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.จังหาร      รับ
18 ก.ค. 2560    โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาไทย  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
18 ก.ค. 2560    ฝากเอกสารเพิ่มเิติม (อ.เย็นจิต)  กศน.ธวัชบุรี      รับ
18 ก.ค. 2560    สมัครเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.โพนทอง      รับ
17 ก.ค. 2560    โครงการ กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิตบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
17 ก.ค. 2560    ส่งแบบฟอร์มการสั่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กศน.หนองพอก      รับ
17 ก.ค. 2560    ส่งการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.หนองฮี      รับ
14 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม “บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล”  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
14 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชน  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
14 ก.ค. 2560    สรุปหน้างบประมาณ1/2560(ส่งครูหนุ่ย)  กศน.หนองฮี      รับ
13 ก.ค. 2560    การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
13 ก.ค. 2560    ส่งตารางอบรมประชาธิปไตย  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
13 ก.ค. 2560    กำหนดการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ฝากให้ อ.จิต ค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
12 ก.ค. 2560    สำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.เมยวดี      รับ
12 ก.ค. 2560    รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.เชียงขวัญ      รับ
12 ก.ค. 2560    ยืนยันการสั่งข้อสอบปลายภาค1/2560  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.ค. 2560    รายงานยืนยันการลงทะเบียนรายวิชาเลือก  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.ค. 2560    ส่งข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
12 ก.ค. 2560    ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
12 ก.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ  กศน.หนองพอก      รับ
12 ก.ค. 2560    แผนการจัดกิจกรรมเพศวิถี  กศน.โพนทอง      รับ
12 ก.ค. 2560    ส่งข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
12 ก.ค. 2560    การสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
12 ก.ค. 2560    การสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
12 ก.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.โพนทอง      รับ
12 ก.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.ธวัชบุรี      รับ
11 ก.ค. 2560    ส่งการสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.หนองฮี      รับ
30 มิ.ย. 2560    รายงานจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
30 มิ.ย. 2560    รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด  กศน.โพนทอง      รับ
30 มิ.ย. 2560    รายงานการสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
29 มิ.ย. 2560    แผนการดำเนินงาน ฝากให้ อ.เย็นจิตร  กศน.หนองฮี      รับ
29 มิ.ย. 2560    รายงานผลการดำเนินงานประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.โพนทอง      รับ
27 มิ.ย. 2560    รายงานผลการประ&#  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
27 มิ.ย. 2560    ฝากให้ ท่าน ผอ.กศน.อำเภอโพนทราย (เพิ่มเติม)  กศน.โพนทราย      รับ
27 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.โพนทราย      รับ
26 มิ.ย. 2560    ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
26 มิ.ย. 2560    มาตรการประหยัดพลังงาน อำเภอเมยวดี  กศน.เมยวดี      รับ
26 มิ.ย. 2560    เพิ่มเติมเอกสาร (อ.เย็นจิตร)  กศน.ธวัชบุรี      รับ
26 มิ.ย. 2560    เพิ่มเติมเอกสาร (อ.เย็นจิตร)  กศน.ธวัชบุรี      รับ
26 มิ.ย. 2560    ขอฝากเอกสารเพิ่มเติมให้ อ.เย็นจิต  กศน.ธวัชบุรี      รับ
26 มิ.ย. 2560    แก้ไขโครงการ อ.เมยวดี (ฝาก อ.เย็นจิตร)  กศน.เมยวดี      รับ
26 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
23 มิ.ย. 2560    ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 มิ.ย. 2560    ฝากให้อ.เย็นจิตร  กศน.โพนทราย      รับ
23 มิ.ย. 2560    แก้ไขโครงการอุมดการณ์รักชาติ  กศน.โพนทอง      รับ
20 มิ.ย. 2560    การจัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย  กศน.โพนทอง      รับ
19 มิ.ย. 2560    ฝากให้ท่านผอ.ประสิทธิ์  กศน.โพนทราย      รับ
19 มิ.ย. 2560    การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  กศน.หนองพอก      รับ
19 มิ.ย. 2560    ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติ และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 มิ.ย. 2560    การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  กศน.หนองพอก      รับ
19 มิ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร  กศน.จังหาร      รับ
19 มิ.ย. 2560    แก้ไข/ส่งการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน  กศน.หนองฮี      รับ
19 มิ.ย. 2560    ส่งการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน  กศน.หนองฮี      รับ
16 มิ.ย. 2560    รายงานการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.โพนทอง      รับ
16 มิ.ย. 2560    ส่งแผนปฏิบัติการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องใน  กศน.โพนทอง      รับ
16 มิ.ย. 2560    การจัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
16 มิ.ย. 2560    ส่งแผนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวันเฉลิมพร  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
16 มิ.ย. 2560    รายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
16 มิ.ย. 2560    ฝากให้อ.เย็นจิตร  กศน.โพนทราย      รับ
16 มิ.ย. 2560    การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพร  กศน.เมยวดี      รับ
16 มิ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ N-NET ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2560  กศน.เมยวดี      รับ
15 มิ.ย. 2560    ส่งการจัดทำโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
15 มิ.ย. 2560    แผนปฏิบัติการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวั  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 มิ.ย. 2560    ส่งแผนปฏิบัติการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  กศน.เสลภูมิ      รับ
15 มิ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ  กศน.หนองพอก      รับ
15 มิ.ย. 2560    การจ่ายเครืองราชอิสริยาภรณ์  กศน.เชียงขวัญ      รับ
15 มิ.ย. 2560    ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี 2559  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
14 มิ.ย. 2560    รายงานจำนวนนักศึกษาสอบN-NET ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.จังหาร      รับ
14 มิ.ย. 2560    ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.เชียงขวัญ      รับ
13 มิ.ย. 2560    การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์  กศน.เสลภูมิ      รับ
13 มิ.ย. 2560    การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของบุคลากรในสถา  กศน.อาจสามารถ      รับ
13 มิ.ย. 2560    ข้อมูลนำเนียบครู กศน.ประจำปี 2559  กศน.อาจสามารถ      รับ
13 มิ.ย. 2560    เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน  กศน.อาจสามารถ      รับ
13 มิ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
13 มิ.ย. 2560    เอกสารเพิ่มเติม (ฝากให้ อ.เย็นจิต)  กศน.ธวัชบุรี      รับ
13 มิ.ย. 2560    แก้ไขโครงการ ฝากส่งอาจานย์เย็นจิต  กศน.โพนทราย      รับ
12 มิ.ย. 2560    รายงานแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัติริย์  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 มิ.ย. 2560    ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี ๒๕๕๙  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 มิ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 มิ.ย. 2560    สัญญายืมเงินเพิ่มเติม ( ฝากให้อ.เย็นจิตค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
12 มิ.ย. 2560    สัญญายืมเงิน ( ฝากให้อ.เย็นจิตค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 มิ.ย. 2560    แผนกิจกรรมประวัติศาสตร์  กศน.โพนทอง      รับ
07 มิ.ย. 2560    ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของบุคลากรในสถานศึกษ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
07 มิ.ย. 2560     รายงานข้อมูลนักศึกษาที่คาดว่าจะจบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กศน.หนองพอก      รับ
07 มิ.ย. 2560    ส่งกำหนดการฝาก อ.เย็นจิตร  กศน.เมยวดี      รับ
07 มิ.ย. 2560    กำหนดการ ฝากส่งอาจารย์เย็นจิต  กศน.โพนทราย      รับ
02 มิ.ย. 2560    ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( กลุ่มสนใจไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง)  กศน.เสลภูมิ      รับ
31 พ.ค. 2560    ของบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ งบรายจ่ายอื่น  กศน.จังหาร      รับ
31 พ.ค. 2560    แก้ไขรายงานการจัดตั้งศุนย์การเรียนชุมชน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 พ.ค. 2560    รายงานการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนชุมชน” ร่วมกับภาคีเครือข่าย  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 พ.ค. 2560    สำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำไปใช้ใน กระบวนก  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 พ.ค. 2560    ส่งเเบบรายงานข้อมูลทรัพยากรสถานศึกษา  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
30 พ.ค. 2560    การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 พ.ค. 2560    ข้อมูลทำเทียบครู กศน.ประจำปี ๒๕๕๙  กศน.เสลภูมิ      รับ
29 พ.ค. 2560    รายงานผลการสำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำไปใช้ใ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
26 พ.ค. 2560    สำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สถาบันการศึกษาต่างๆได้ประดิษฐ์คิดค้น  กศน.โพนทอง      รับ
26 พ.ค. 2560    การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.โพนทอง      รับ
26 พ.ค. 2560    การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.โพนทอง      รับ
25 พ.ค. 2560    ส่งแบบจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.เสลภูมิ      รับ
25 พ.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  กศน.หนองฮี      รับ
25 พ.ค. 2560    รายงานผู้สมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 พ.ค. 2560    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการยามน้อง ยามพี่ ตามวิถีประชาธิปไตย  กศน.จังหาร      รับ
23 พ.ค. 2560    การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย ภาคเรีย  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 พ.ค. 2560    ส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐  กศน.โพนทราย      รับ
19 พ.ค. 2560    กำหนดการ ฝากส่งอาจารย์เย็นจิต  กศน.โพนทราย      รับ
19 พ.ค. 2560    รายงานผลการจัดหาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.หนองฮี      รับ
18 พ.ค. 2560    รายงานผลการจัดหาหนังสือเรียน  กศน.โพนทอง      รับ
18 พ.ค. 2560    รายงานศูนย์การเรียนชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย  กศน.เสลภูมิ      รับ
17 พ.ค. 2560    ตอบรับการเข้าอบรม “โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”  กศน.โพนทอง      รับ
17 พ.ค. 2560    ขอส่งแบบตอบรับ "โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"  กศน.ธวัชบุรี      รับ
17 พ.ค. 2560    รายงานจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ประจำภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.เสลภูมิ      รับ
17 พ.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์  กศน.จังหาร      รับ
17 พ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับ การเข้าอบรม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.เสลภูมิ      รับ
17 พ.ค. 2560    รายงานจำนวนนักศึกษาลงทะเบยนเรยน ภาคเรยที่ 1/2560  กศน.เมยวดี      รับ
17 พ.ค. 2560    รายงานการจัดตั้งศุนย์การเรียนชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย  กศน.โพนทราย      รับ
16 พ.ค. 2560    รายงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน  กศน.โพนทอง      รับ
16 พ.ค. 2560    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าอบรมการอบรม "โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
16 พ.ค. 2560    การอบรมโครงการประวัติสาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.หนองฮี      รับ
15 พ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.โพนทราย      รับ
15 พ.ค. 2560    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศุนย์ฝึก  กศน.โพนทราย      รับ
09 พ.ค. 2560    โครงการบ้านรัฐสวัสดิการข้าราชการ(เช่าซื้อ)  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
09 พ.ค. 2560    รายงานการจัดตั้ง "ศูนย์การเรียนชุมชน" ร่วมกับภาคีเครือข่าย  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
26 เม.ย. 2560     จัดซื้อหลักฐานการศึกษาของเทียบระดับการศึกษา(แบบไต่ระดับ)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 เม.ย. 2560    แก้ไข แบบรายงานแผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 เม.ย. 2560    แบบรายงานแผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 เม.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  กศน.โพนทอง      รับ
25 เม.ย. 2560    รายงานการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.หนองพอก      รับ
25 เม.ย. 2560    แบบรายงานแผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.โพนทราย      รับ
25 เม.ย. 2560    รายงานแผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
24 เม.ย. 2560    รายงานแผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.โพนทอง      รับ
24 เม.ย. 2560     ส่งเเบบรายงานแผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
24 เม.ย. 2560    รายงานแผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
21 เม.ย. 2560    ตอบรับร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์  กศน.จังหาร      รับ
21 เม.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์(GPA/GPR)ปร  กศน.เสลภูมิ      รับ
21 เม.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซนไทล์(GPA/PR)ประจ  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
20 เม.ย. 2560    การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560(แก้ไข)  กศน.โพนทอง      รับ
20 เม.ย. 2560    ศาสตร์พระราชา : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การทรงงานในรัชกาลที่ 10  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
20 เม.ย. 2560    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR)  กศน.หนองฮี      รับ
20 เม.ย. 2560    โครงการขยะ ส่ง อ.หนุ่ย  กศน.เชียงขวัญ      รับ
20 เม.ย. 2560    โครงการขยะ ส่ง อ.หนุ่ย  กศน.เชียงขวัญ      รับ
19 เม.ย. 2560    การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560  กศน.โพนทอง      รับ
19 เม.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.หนองพอก      รับ
19 เม.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.หนองพอก      รับ
19 เม.ย. 2560    ขออัตรากำลังพนักงานราชการ  กศน.เชียงขวัญ      รับ
18 เม.ย. 2560    ขอความอนุเคราะห์รถ ICT และรถห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน.จังหาร      รับ
18 เม.ย. 2560    ส่งหนังสือลาออกจากพนักงานราชการ  กศน.เชียงขวัญ      รับ
12 เม.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับการประชุมสัมมนาปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา  กศน.เสลภูมิ      รับ
10 เม.ย. 2560    ตอบรับมอบโล่  กศน.โพนทอง      รับ
07 เม.ย. 2560    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  กศน.จังหาร      รับ
07 เม.ย. 2560    ส่งรายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.จังหาร      รับ
07 เม.ย. 2560    การจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.เมืองสรวง      รับ
04 เม.ย. 2560    รายงานการจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และปราชญ์ชาวบ้าน  กศน.จังหาร      รับ
04 เม.ย. 2560    ส่งแบบสำรวจการจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และปราชญ์ชาวบ้าน  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
04 เม.ย. 2560    การจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดกษตรทฤษฎีใหม่และปราชญ์ชาวบ้าน  กศน.เสลภูมิ      รับ
03 เม.ย. 2560    แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ  กศน.โพนทอง      รับ
03 เม.ย. 2560    การจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีนยงและปราชญ์ชาวบ้าน  กศน.เมยวดี      รับ
31 มี.ค. 2560    ส่งเอกสารผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียง  กศน.โพนทอง      รับ
30 มี.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
29 มี.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึก  กศน.โพนทอง      รับ
28 มี.ค. 2560    รายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.โพนทอง      รับ
27 มี.ค. 2560    แผนการจ้างเหมาบริการ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
27 มี.ค. 2560    แผนการจ้างเหมาครูผู้สอนคนพิการ  กศน.พนมไพร      รับ
24 มี.ค. 2560    ส่งตารางข้อมูลความต้องการในการจ้างเหมาบริการ (อัตรา)  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
24 มี.ค. 2560    ส่งแผนการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.เสลภูมิ      รับ
24 มี.ค. 2560    ส่งแผนการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.เสลภูมิ      รับ
23 มี.ค. 2560    ตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ตำบลด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ฯ  กศน.จังหาร      รับ
23 มี.ค. 2560    ส่งข้อมูลการสำรวจอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.เมยวดี      รับ
23 มี.ค. 2560    โครงการพัฒนาครู กศน.ด้านการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเขียนข่าว  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
23 มี.ค. 2560    ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
23 มี.ค. 2560    รายงานการขออัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.จังหาร      รับ
23 มี.ค. 2560    อบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ด้านการผลิดสื่อวีดีทัศน์ฯ  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
23 มี.ค. 2560    ส่งใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ  กศน.จังหาร      รับ
23 มี.ค. 2560    โครงการพัฒนาครู กศน. ด้านการผลิตสื่อวีดีทัศน์  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 มี.ค. 2560    แผนการจ้างเหมาบริการครู ศรช.  กศน.โพนทอง      รับ
23 มี.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.เมยวดี      รับ
23 มี.ค. 2560    การขออัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.พนมไพร      รับ
23 มี.ค. 2560    การขออัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.โพนทราย      รับ
23 มี.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ฯ  กศน.เมยวดี      รับ
22 มี.ค. 2560    ส่งใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาทำดีเพื่อพ่อ  กศน.หนองฮี      รับ
22 มี.ค. 2560    ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทโครงการทำดีเพื่อพ่อ        รับ
22 มี.ค. 2560    โครงการพัฒนาครู กศน.ด้านการผลิตสื่อวิดิทัศน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเขียนข่าว เพื่อประชาสัมพั  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
22 มี.ค. 2560    ส่งใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท  กศน.เมยวดี      รับ
22 มี.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาครู กศน.ด้านผลิตสื่อวิดิทัศน์  กศน.หนองฮี      รับ
22 มี.ค. 2560    การขออัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.โพนทอง      รับ