31 ก.ค. 2563    ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.หนองฮี      รับ
30 ก.ค. 2563    แบบตอบรับบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
30 ก.ค. 2563    สั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
30 ก.ค. 2563    .การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
29 ก.ค. 2563    (ฝากให้ ผอ.บัวบาน) ส่งแบบตอบรับการอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติฯ  กศน.เมืองสรวง      รับ
29 ก.ค. 2563    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชา  กศน.อาจสามารถ      รับ
24 ก.ค. 2563    ส่งข้อมูลการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง  กศน.หนองฮี      รับ
24 ก.ค. 2563    ส่งข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงสื่อดิจิทัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  กศน.หนองฮี      รับ
24 ก.ค. 2563    ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.หนองฮี      รับ
23 ก.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการหลักเกณฑ์การดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนี  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
16 ก.ค. 2563    การขยายผลการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
02 ก.ค. 2563    (ฝากให้ ผอ.บัวบาน)รายงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน.อำเภอเมืองสรวง  กศน.เมืองสรวง      รับ
30 มิ.ย. 2563    ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือครูในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 มิ.ย. 2563    การขยายผลการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom for Education  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
29 มิ.ย. 2563    ส่งแบบตอบรับประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
25 มิ.ย. 2563    การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
25 มิ.ย. 2563    การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
25 มิ.ย. 2563    ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
19 มิ.ย. 2563    การสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง(Digital Government  กศน.โพนทอง      รับ
18 มิ.ย. 2563    ส่งแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่าหนังสือเรียน  กศน.หนองฮี      รับ
18 มิ.ย. 2563    รายงานการสารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-A  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
17 มิ.ย. 2563    ส่งรายงานตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน  กศน.โพนทราย      รับ
10 มิ.ย. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการฯ  กศน.โพนทอง      รับ
09 มิ.ย. 2563    ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2563  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
09 มิ.ย. 2563    ส่งแบบตอรับอบรมวันที่ 11 มิถุนายน 63  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
05 มิ.ย. 2563    ส่งรายงานการขออนุญาติเดินทางไปราชการและรายงานการประชุมประจำเดือน  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
05 มิ.ย. 2563    ส่งรายงานการขออนุญาติเดินทางไปราชการและรายงานการประชุมประจำเดือน  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
05 มิ.ย. 2563    ส่งรายงานการขออนุญาตเดินทางไปราชการและรายงานการประชุมประจำเดือน  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
05 มิ.ย. 2563    รายงานการอนุญาตเดินไปราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  กศน.โพนทอง      รับ
05 มิ.ย. 2563    [ด่วน]กรุณาส่งครูโอ๋การเงิน  กศน.หนองฮี      รับ
01 มิ.ย. 2563    ส่งแบบรายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
01 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ(โควิด-๒๐๑๙)  กศน.โพนทอง      รับ
26 พ.ค. 2563    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง มุ่งสู่ศูนย์เรียนร  กศน.โพนทอง      รับ
21 พ.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงมุ่งสู่ศูนย์เรี  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
21 พ.ค. 2563    รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.โพนทอง      รับ
20 พ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน.โพนทอง      รับ
12 พ.ค. 2563    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ ไตรมาศ ๓-๔  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
08 พ.ค. 2563    ส่งแบบบันทึกการนิเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
28 เม.ย. 2563    การสารวจและจัดทาข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันและข้อมูลความต้องการครูในอนาคต  กศน.โพนทราย      รับ
28 เม.ย. 2563    การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
28 เม.ย. 2563    การจัดทาการควบคุมภายใน  กศน.โพนทราย      รับ
28 เม.ย. 2563    การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2563  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
28 เม.ย. 2563    การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2563  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
28 เม.ย. 2563    การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2563  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
24 เม.ย. 2563    รายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปี 2563  กศน.หนองฮี      รับ
21 เม.ย. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom for Educatio  กศน.เสลภูมิ      รับ
21 เม.ย. 2563    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์  กศน.หนองฮี      รับ
21 เม.ย. 2563    รายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
21 เม.ย. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom for Educati  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
21 เม.ย. 2563    การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในช่วงสถานการณ์กา  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
21 เม.ย. 2563    ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติ  กศน.เมืองสรวง      รับ
20 เม.ย. 2563    รายงานการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  กศน.หนองฮี      รับ
20 เม.ย. 2563    ส่งรายชื่อครู กศน.ตำบลฝีกอบรมออนไลน์หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓  กศน.เสลภูมิ      รับ
16 เม.ย. 2563    ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุรุ่นที่ 3  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
16 เม.ย. 2563     รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  กศน.หนองฮี      รับ
16 เม.ย. 2563    ส่งรายงานข้อสั่งการฯ(เพิ่มเติม)  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
15 เม.ย. 2563    ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
15 เม.ย. 2563    ส่งบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ฝากให้ท่าน ผอ. สมร วรชิน คะ่  กศน.เสลภูมิ      รับ
10 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง  กศน.โพนทอง      รับ
09 เม.ย. 2563     แบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานศึกษา  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
09 เม.ย. 2563    รายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียน  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
09 เม.ย. 2563    รายงานการสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานประกอบการ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
08 เม.ย. 2563    ส่งหลักฐานผู้รับจ้าง  กศน.หนองพอก      รับ
08 เม.ย. 2563    ส่งรายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ  กศน.หนองฮี      รับ
07 เม.ย. 2563    ส่งแบบรายงานการวางแผนเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือก กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด (  กศน.หนองฮี      รับ
07 เม.ย. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานประกอบการ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
07 เม.ย. 2563    ส่งแบบสำรวจความพร้อมการวางแผนเปิดสอนรายวิชาเลือกกัญชาฯ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
03 เม.ย. 2563    รายงานการวางแผนเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือก กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยา อย่างฉลาด (ทช๓๓  กศน.เมืองสรวง      รับ
31 มี.ค. 2563    ขอให้สำรวจข้อมูลลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามมาตรา ๔๒ ของพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเ  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
30 มี.ค. 2563    (ฝากให้ ผอ.บัวบาน)แบบสำรวจข้อมูลลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน.เมืองสรวง      รับ
30 มี.ค. 2563    แผนจ้างเหมาบริการ (ฝากให้ อ.ฝนค่ะ)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 มี.ค. 2563     การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
30 มี.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลลูกหนี้กทองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
30 มี.ค. 2563    รายงานข้อมูลลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  กศน.หนองฮี      รับ
27 มี.ค. 2563    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำเดือนมีนาคม 2563  กศน.หนองฮี      รับ
26 มี.ค. 2563    รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.เมืองสรวง      รับ
25 ก.พ. 2563    ขออนุญาตนำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือเบื้องต้น  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
25 ก.พ. 2563    ขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน.หนองพอก      รับ
25 ก.พ. 2563    ขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน.หนองพอก      รับ
24 ก.พ. 2563    ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต  กศน.โพนทอง      รับ
24 ก.พ. 2563    การสำรวจและยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง  กศน.เมืองสรวง      รับ
21 ก.พ. 2563    การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  กศน.หนองพอก      รับ
19 ก.พ. 2563    การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  กศน.หนองพอก      รับ
18 ก.พ. 2563    ตรวจสอบการสำรวจข้อมูลคนพิการในระบบ G00gle form  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
13 ก.พ. 2563    ส่งตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Literacy และการค้าออนไลน์  กศน.จังหาร      รับ
12 ก.พ. 2563    ส่งสถิติเข้าสอบกลางภาค2/2562  กศน.หนองพอก      รับ
12 ก.พ. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร Digital Literacy  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.พ. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร Digital Literacy  กศน.อาจสามารถ      รับ
07 ก.พ. 2563    ขอยืนยันเปลี่ยนแปลงสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  กศน.หนองพอก      รับ
07 ก.พ. 2563    ขอยืนยันเปลี่ยนแปลงสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  กศน.หนองพอก      รับ
07 ก.พ. 2563    รายงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด  กศน.หนองพอก      รับ
06 ก.พ. 2563    รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1  กศน.โพนทอง      รับ
05 ก.พ. 2563    กำหนดการและหนังสือเชิญวิทยากร โครงการICT ฝากให้อ.เหมียว  กศน.หนองพอก      รับ
04 ก.พ. 2563    รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓  กศน.เสลภูมิ      รับ
03 ก.พ. 2563    ส่งรายงานสถิติการเข้าสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  กศน.หนองฮี      รับ
03 ก.พ. 2563    รายงานแบบสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ อบรมออนไลน์สำหรับผู้รับผู้เรียน/ผู้รับบริการ  กศน.อาจสามารถ      รับ
03 ก.พ. 2563    ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2563  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
31 ม.ค. 2563    การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.โพนทราย      รับ
31 ม.ค. 2563    ส่งโครงการ ฝากให้อ.เหมียว  กศน.หนองพอก      รับ
31 ม.ค. 2563    ฝากให้ ผอ.บัวบานค่ะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
27 ม.ค. 2563    ทบทวนผลิตภัณฑ์/สินค้า  กศน.โพนทอง      รับ
27 ม.ค. 2563    รายงานผลการรับการสนันสนุน ปี 2562  กศน.โพนทอง      รับ
19 ม.ค. 2563    รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.เมืองสรวง      รับ
19 ม.ค. 2563    ตอบแบบสอบถามความต้องการของครู กศน.ในการฝึกอบรมภาษาจีน  กศน.เมืองสรวง      รับ
17 ม.ค. 2563    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำป  กศน.จังหาร      รับ
17 ม.ค. 2563    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝ้งจิตสำนึกรักสามัคคีฯ  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
16 ม.ค. 2563    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
15 ม.ค. 2563    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  กศน.เมืองสรวง      รับ
15 ม.ค. 2563    รายงานตอบแบบสอบถามเรื่องความต้องการครู กศน. ในการฝึกอบรมภาษาจีน  กศน.หนองฮี      รับ
15 ม.ค. 2563    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
15 ม.ค. 2563    การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
15 ม.ค. 2563    ส่งการสำรวจข้อมูลผู้พิการ  กศน.จังหาร      รับ
15 ม.ค. 2563    ตอบแบบสอบถามเรื่องความต้องการของครู กศน.ในการอบรมภาษาจีน  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
14 ม.ค. 2563     ส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบดรงเรียน (์N-NET)  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
09 ม.ค. 2563    รายงานการต่อต้านคอรับชั่น  กศน.พนมไพร      รับ
09 ม.ค. 2563    รายงานการสำรวจสถานที่จัดวางจำหน่ายสินค้าในสถานีน้ำมัน PT  กศน.โพนทอง      รับ
08 ม.ค. 2563    โครงการ ศธ จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 ม.ค. 2563    ส่งสำรวจความพร้อมของพื้นที่จัดวางจำหน่ายสินค้าในสถานจำหน่ายน้ำมัน PT  กศน.จังหาร      รับ
08 ม.ค. 2563    สำรวจความพร้อมของพื้นที่จัดวางจำหน่ายสินค้าในสถานจำหน่ายน้ำมัน PT  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
07 ม.ค. 2563    รายงานการสำรวจจุดจำหน่ายสินค้า  กศน.อาจสามารถ      รับ
06 ม.ค. 2563    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
06 ม.ค. 2563    โครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.โพนทราย      รับ
06 ม.ค. 2563    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
06 ม.ค. 2563    การรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.โพนทราย      รับ
27 ธ.ค. 2562    ส่งตอบรับการร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสู่ศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.จังหาร      รับ
27 ธ.ค. 2562    ส่งรายชื่อนักกีฬากลุ่มจังหวัด  กศน.เสลภูมิ      รับ
27 ธ.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสู่ศักยภาพการปฏิบัติงาน  กศน.เสลภูมิ      รับ
27 ธ.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสู่ศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
27 ธ.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสู่ศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
27 ธ.ค. 2562    ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
27 ธ.ค. 2562    โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อาจสามารถ      รับ
27 ธ.ค. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสู่ศักยภาพการปฏิบัติงาน  กศน.อาจสามารถ      รับ
27 ธ.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับ  กศน.พนมไพร      รับ
27 ธ.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสู่ศักยภาพการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
25 ธ.ค. 2562    รายงานข้อมูล กศน.ตำบล/แขวง และศูนย์การเรียนชุมชน  กศน.อาจสามารถ      รับ
25 ธ.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.หนองฮี      รับ
24 ธ.ค. 2562    รายงานข้อมูลจำนวน กศน.ตำบล และศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศรช.)  กศน.หนองฮี      รับ
23 ธ.ค. 2562    สำรวจข้อมูล กศฯ.ตำบล/แขวง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.)  กศน.เมืองสรวง      รับ
22 ธ.ค. 2562    รายงานข้อมูล กศน.ตำบล/แขวง และศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  กศน.โพนทอง      รับ
18 ธ.ค. 2562     การดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  กศน.เมืองสรวง      รับ
16 ธ.ค. 2562    แบบฟอร์มการส่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562.pdf  กศน.หนองฮี      รับ
13 ธ.ค. 2562    การดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)  กศน.อาจสามารถ      รับ
11 ธ.ค. 2562    รายงานการสำรวจข้อมูล กศน.ตำบล/แขวง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
06 ธ.ค. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน.เมืองสรวง      รับ
04 ธ.ค. 2562    ส่งแบบสำรวจศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.เมยวดี      รับ
04 ธ.ค. 2562    รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.เสลภูมิ      รับ
04 ธ.ค. 2562    รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผู้ผ่านก  กศน.เสลภูมิ      รับ
03 ธ.ค. 2562    รายงานสรุปวันลาของข้าราชการ ลูกจ้าง  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
03 ธ.ค. 2562    สำรวจจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผ่านการประเมินเทีย  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
29 พ.ย. 2562    แบบสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับอำเภอ/เขต  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
29 พ.ย. 2562    ส่งแบบสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อาจสามารถ      รับ
29 พ.ย. 2562    แบบนำส่งข้อมูลศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อาจสามารถ      รับ
29 พ.ย. 2562    แบบสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ 2563  กศน.เมยวดี      รับ
29 พ.ย. 2562    ขอเลื่อนการจัดโครงการ  กศน.หนองพอก      รับ
28 พ.ย. 2562    ส่งแบบสำรวจโครงการศุนย์ฝึกอาชีพ  กศน.โพนทอง      รับ
28 พ.ย. 2562    ฝากให้ครูเหมียว การเงิน จาก กศน.อำเภอหนองฮี  กศน.หนองฮี      รับ
27 พ.ย. 2562     ติดตามและทบทวนการส่งข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.เมืองสรวง      รับ
27 พ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW๕๑)  กศน.ธวัชบุรี      รับ
27 พ.ย. 2562    แบบตอบรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาฯ  กศน.เมืองสรวง      รับ
27 พ.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.โพนทอง      รับ
27 พ.ย. 2562    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW 51)  กศน.หนองฮี      รับ
27 พ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW51)  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
27 พ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ (ITW51)  กศน.เมยวดี      รับ
27 พ.ย. 2562    ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 พ.ย. 2562    รายงานส่งตัวจ้างเหมาบริการเอกชนของส่วนราชการตำแหน่ง ศรช.  กศน.อาจสามารถ      รับ
22 พ.ย. 2562    รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  กศน.โพนทอง      รับ
22 พ.ย. 2562    การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน.ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่ถูกยุบรวม  กศน.โพนทราย      รับ
21 พ.ย. 2562    ส่งรายงานข้อมูล สถานศึกษา กศน. ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ถูกยุบรวม  กศน.จังหาร      รับ
20 พ.ย. 2562    รายงานข้อมูล กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม  กศน.หนองฮี      รับ
20 พ.ย. 2562    การคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
20 พ.ย. 2562    ส่งแบบรายงานข้อมูล กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม  กศน.หนองพอก      รับ
20 พ.ย. 2562    ส่งรายงานข้อมูล กศน.ตำบล ๕ ดี พรีเมี่ยม  กศน.จังหาร      รับ
19 พ.ย. 2562    การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน. ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ถูกยุบรวม  กศน.เมืองสรวง      รับ
01 พ.ย. 2562    ส่งรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ  กศน.เมืองสรวง      รับ
01 พ.ย. 2562    รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามพระราชดำริ  กศน.อาจสามารถ      รับ
31 ต.ค. 2562    รายงานจำนวนนักศึกษาฯภาคเรียนที่2/2562  กศน.เสลภูมิ      รับ
31 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
31 ต.ค. 2562    แบบรายงานการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.โพนทอง      รับ
30 ต.ค. 2562    ข้อมูลสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต)กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
30 ต.ค. 2562    ข้อมูลสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต)กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
29 ต.ค. 2562    สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา สำหรับการคัดเล  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
28 ต.ค. 2562    แบบสำรวจผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น ที่ประชาชนผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงาน กศน  กศน.เสลภูมิ      รับ
28 ต.ค. 2562    สำรวจกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาสำหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน เพ  กศน.เสลภูมิ      รับ
28 ต.ค. 2562    สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
24 ต.ค. 2562    บัญชีความจาเป็นและความต้องการกลุ่มวิชาสาหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชก  กศน.หนองฮี      รับ
24 ต.ค. 2562    สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
22 ต.ค. 2562    สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา  กศน.โพนทราย      รับ
22 ต.ค. 2562    ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ.2563  กศน.โพนทราย      รับ
22 ต.ค. 2562    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ ปี 2562  กศน.โพนทราย      รับ
21 ต.ค. 2562    ส่งรายชื่อข้าราชการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกษตรวิสัย  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
21 ต.ค. 2562    ส่งข้อมูลจัดทำไดอารี่ 63  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
18 ต.ค. 2562    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  กศน.อาจสามารถ      รับ
18 ต.ค. 2562    รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
18 ต.ค. 2562    ฝากเอกสารให้ อ.อ้อ ค่ะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
17 ต.ค. 2562    แต่งตั้งบุคลากรรักษากาารในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
17 ต.ค. 2562    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองฮี  กศน.หนองฮี      รับ
17 ต.ค. 2562    ส่งรายชื่อช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.เสลภูมิ      รับ
09 ต.ค. 2562    รายงานผลการมี การใช้ Internet หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.โพนทอง      รับ
09 ต.ค. 2562    รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
09 ต.ค. 2562    ส่งแบบฟอร์มการใช้ Internet ในหน่วยงานสังกัด สำนักงาน กศน.  กศน.โพนทราย      รับ