15 ส.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  กศน.หนองพอก      รับ
14 ส.ค. 2562    โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  กศน.หนองฮี      รับ
14 ส.ค. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
14 ส.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ส.ค.62  กศน.โพนทราย      รับ
09 ส.ค. 2562    แบบตอบรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
09 ส.ค. 2562    รายงานวุฒิทางการลูกเสือ  กศน.โพนทอง      รับ
05 ส.ค. 2562    ส่งแบบสำรวจคุณวุฒิทางการลูกเสือของผู้อำนวยการ กศน.และบุคลากรทุกคน  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
05 ส.ค. 2562    โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม  กศน.หนองฮี      รับ
01 ส.ค. 2562    ส่งตอบรับการร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน  กศน.จังหาร      รับ
01 ส.ค. 2562    ฝากให้ อ.เย็นจิตร ค่ะ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
31 ก.ค. 2562    รายงานข้อมูลคุณวุฒิทางการลูกเสือ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 ก.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ  กศน.หนองพอก      รับ
31 ก.ค. 2562    ขออนุญาตไปราชการ(จังหวัดบุรีรัมย์)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 ก.ค. 2562    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
31 ก.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการอบรมการบริหารความเสี่ยงกรปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงิน - บัญชี พัสดุแล  กศน.เสลภูมิ      รับ
30 ก.ค. 2562    ฝากให้ อ.เย็นจิตร ค่ะ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
30 ก.ค. 2562    เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน – บัญชี พัสดุ และงานสารบรรณ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 ก.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
30 ก.ค. 2562    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ  กศน.โพนทอง      รับ
30 ก.ค. 2562    ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษานอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.โพนทอง      รับ
30 ก.ค. 2562    ฝากให้ อ.เย็นจิตร ค่ะ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
30 ก.ค. 2562    เพิ่มเติม/เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน – บัญชี พัสด  กศน.หนองฮี      รับ
26 ก.ค. 2562    แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
26 ก.ค. 2562    สำรวจข้อมูลการสมัครเป็นจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  กศน.โพนทราย      รับ
26 ก.ค. 2562    โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร  กศน.โพนทอง      รับ
26 ก.ค. 2562    เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา  กศน.หนองฮี      รับ
26 ก.ค. 2562    เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน – บัญชี พัสดุ  กศน.หนองฮี      รับ
25 ก.ค. 2562    ฝากให้ ครูจิต ครับ  กศน.หนองฮี      รับ
25 ก.ค. 2562    ฝากเอกสารแก้ไขให้ อ.เย็นจิต ค่ะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
25 ก.ค. 2562    แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผอ.อ.หนองพอก  กศน.หนองพอก      รับ
25 ก.ค. 2562    ฝากให้ ครูจิต ครับ  กศน.หนองฮี      รับ
25 ก.ค. 2562    ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.หนองฮี      รับ
24 ก.ค. 2562    สำรวจข้อมูลการสมัครเป็นจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
24 ก.ค. 2562    เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษานอกระบบและ การศึกษา        รับ
24 ก.ค. 2562    รายงานจิตอาสาศูนย์ กศน.อำเภอโพนทอง  กศน.โพนทอง      รับ
24 ก.ค. 2562    รายงานผลการสำรวจข้อมูลการสมัครเป็นจิตอาสาฯ        รับ
24 ก.ค. 2562    เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงินฯ        รับ
24 ก.ค. 2562    ฝากเอกสารให้ อ.เย็นจิต ค่ะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
24 ก.ค. 2562    เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 ก.ค. 2562    แต่งตั้งรักษาราชการแทน  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
23 ก.ค. 2562    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  กศน.เชียงขวัญ      รับ
22 ก.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONiE  กศน.โพนทอง      รับ
22 ก.ค. 2562    โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา  กศน.เมืองสรวง      รับ
22 ก.ค. 2562    ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาวิถีศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำป  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
20 ก.ค. 2562    รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
19 ก.ค. 2562    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
19 ก.ค. 2562    เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.หนองฮี      รับ
19 ก.ค. 2562    เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา        รับ
19 ก.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
19 ก.ค. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเพศวิถี  กศน.พนมไพร      รับ
18 ก.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีฯ  กศน.โพนทราย      รับ
12 ก.ค. 2562    รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ  กศน.หนองฮี      รับ
12 ก.ค. 2562    ฝากให้ ผอ.วรรณภา ศรีกำพี้ ขอบคุณค่ะ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
12 ก.ค. 2562     รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  กศน.เมืองสรวง      รับ
11 ก.ค. 2562    ส่งเอกสารโครงการ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
10 ก.ค. 2562    แบบรายงานตรวจราชการ ปี2562 รต.62  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
10 ก.ค. 2562    แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
09 ก.ค. 2562    ฝากให้ อ.แอ๋วค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
09 ก.ค. 2562    ฝากให้ครูแอ๋วคะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 ก.ค. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.พนมไพร      รับ
08 ก.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ TKP  กศน.เมืองสรวง      รับ
08 ก.ค. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.หนองพอก      รับ
08 ก.ค. 2562    รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด  กศน.โพนทอง      รับ
08 ก.ค. 2562    เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์  กศน.หนองฮี      รับ
08 ก.ค. 2562    ร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
08 ก.ค. 2562    ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
05 ก.ค. 2562    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมุลสารสนเทศฯ  กศน.โพนทราย      รับ
04 ก.ค. 2562    ฝากให้ ผอ.สมร ค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
04 ก.ค. 2562    ฝากให้ ผอ.สมร ค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
03 ก.ค. 2562    แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.โพนทราย      รับ
03 ก.ค. 2562    รายงานโครงการศูนย์ฝึก ไตรมาส 1-2  กศน.โพนทอง      รับ
03 ก.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.หนองพอก      รับ
03 ก.ค. 2562    การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดร้อยเอ็ด (ศอ.จอส.จังหวัด)        รับ
03 ก.ค. 2562    กรณีเบิกซ้ำ  กศน.โพนทอง      รับ
02 ก.ค. 2562    รายงานกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  กศน.หนองพอก      รับ
02 ก.ค. 2562    รายงานผลการจัดซื้อ -จัดจ้างหนังสือเรียน  กศน.หนองพอก      รับ
02 ก.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
01 ก.ค. 2562    แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.ธวัชบุรี      รับ
01 ก.ค. 2562    รายงานการจัดหาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  กศน.หนองฮี      รับ
28 มิ.ย. 2562    ฝากให้พี่เพ็ญ เสลภูมิค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
28 มิ.ย. 2562    ส่งแบบสำรวจจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.จังหาร      รับ
26 มิ.ย. 2562    ขอนำส่งการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.ธวัชบุรี      รับ
26 มิ.ย. 2562    ส่งแบบสำรวจ  กศน.โพนทอง      รับ
26 มิ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานนิเทศ  กศน.หนองพอก      รับ
26 มิ.ย. 2562    ส่งแบบสำรวจจิตอาสาในหน่วยงาน  กศน.หนองพอก      รับ
25 มิ.ย. 2562    ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
25 มิ.ย. 2562    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานนิเทศ  กศน.โพนทอง      รับ
25 มิ.ย. 2562    โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 มิ.ย. 2562    ตอบรับเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  กศน.โพนทอง      รับ
25 มิ.ย. 2562    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด (แก้ไข)  กศน.หนองฮี      รับ
25 มิ.ย. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานนิเทศ  กศน.เมืองสรวง      รับ
25 มิ.ย. 2562    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.หนองฮี      รับ
25 มิ.ย. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการงานนิเทศ (ใหม่)  กศน.พนมไพร      รับ
25 มิ.ย. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการงานนิเทศ  กศน.พนมไพร      รับ
25 มิ.ย. 2562    ฝากเอกสารให้ อ.เย็นจิต ค่ะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
25 มิ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานนิเทศ ฯ  กศน.โพนทราย      รับ
25 มิ.ย. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนิเทศ  กศน.อาจสามารถ      รับ
25 มิ.ย. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนิเทศ  กศน.อาจสามารถ      รับ
24 มิ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมประจำเดือน กค.62  กศน.โพนทราย      รับ
21 มิ.ย. 2562    ตอบรับร่วมประชุม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
20 มิ.ย. 2562    ฝากให้ อ.แอ๋วค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 มิ.ย. 2562    ตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
19 มิ.ย. 2562    เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ IEP Online  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
19 มิ.ย. 2562    ตอบรับเข้าร่วมโครงการครูพิการ  กศน.พนมไพร      รับ
19 มิ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาคนพิการ  กศน.โพนทราย      รับ
19 มิ.ย. 2562    รายชื่อผู้เข้าอบรม IEP  กศน.อาจสามารถ      รับ
19 มิ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ IEP Online และ  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 มิ.ย. 2562    ส่งตอบรับการร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาคนพิการ  กศน.เมืองสรวง      รับ
19 มิ.ย. 2562    การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.โพนทอง      รับ
19 มิ.ย. 2562    การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
19 มิ.ย. 2562    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ IEP Online  กศน.โพนทอง      รับ
19 มิ.ย. 2562    ฝากให้ อ.อุชุกร ค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
18 มิ.ย. 2562    ส่งตอบรับการร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาคนพิการ  กศน.จังหาร      รับ
18 มิ.ย. 2562    ส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบ 3 ระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/62  กศน.หนองพอก      รับ
18 มิ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯ  กศน.หนองพอก      รับ
18 มิ.ย. 2562    เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ IEP Online และคู่มือ  กศน.หนองฮี      รับ
18 มิ.ย. 2562    ฝากให้ อ.อุชุกร ค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
14 มิ.ย. 2562    ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom for Educat        รับ
14 มิ.ย. 2562    รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ ปีงบประมาณ 2561  กศน.โพนทอง      รับ
14 มิ.ย. 2562    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์  กศน.โพนทอง      รับ
13 มิ.ย. 2562    การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.โพนทราย      รับ
13 มิ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์  กศน.หนองพอก      รับ
13 มิ.ย. 2562    ตอบรบเข้าร่วมอบรม  กศน.พนมไพร      รับ
13 มิ.ย. 2562    แบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom for  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
13 มิ.ย. 2562    ฝากให้ อ.เย็นจิต ครับ  กศน.หนองฮี      รับ
13 มิ.ย. 2562    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom for  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
13 มิ.ย. 2562    เอกสารเพิ่มเติม อ.เย็นจิต  กศน.ธวัชบุรี      รับ
12 มิ.ย. 2562    แจ้งเลขที่ตำแหน่งและสำรวจพนักงานราชการที่มีตัวตน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  กศน.หนองฮี      รับ
10 มิ.ย. 2562    รบกวนฝากเอกสารให้ ผอ.ละไม ค่ะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
10 มิ.ย. 2562    รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๒  กศน.เสลภูมิ      รับ
10 มิ.ย. 2562    เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
10 มิ.ย. 2562    ฝากส่งเอกสารให้ ผอ.ประสิทธิ์ ค่ะ  กศน.โพนทราย      รับ
07 มิ.ย. 2562    แก้ไขเอกสารฝากให้ ผอ.ละไม คะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
07 มิ.ย. 2562    ฝากส่งเอกสารให้ ผอ.ละไม คะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
07 มิ.ย. 2562    ฝากให้ ผอ.สมร ค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 มิ.ย. 2562    ส่งแผนเพิ่มเติม กศนอำเภอเกษตรวิสัย  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
07 มิ.ย. 2562    ฝากให้ ผอ.สมร ค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 มิ.ย. 2562    รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.โพนทอง      รับ
07 มิ.ย. 2562    ฝากให้ ผอ.สมร ค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 มิ.ย. 2562    รายงานวันลาพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 มิ.ย. 2562    รายงานจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่1/62 ฝากให้อ.หนุ่ยค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
05 มิ.ย. 2562    ส่งตอบรับการร่วมประชุม  กศน.จังหาร      รับ
05 มิ.ย. 2562    เชิญประชุม  กศน.หนองฮี      รับ
04 มิ.ย. 2562    อบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนา(R&D)สำหรับบุคลากร กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 พ.ค. 2562    แบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  กศน.หนองพอก      รับ
31 พ.ค. 2562    ตอบรับเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  กศน.โพนทอง      รับ
31 พ.ค. 2562    ฝากให้ครูเย็นจิตครับ  กศน.หนองฮี      รับ
31 พ.ค. 2562    แผน(ฝากให้พี่จิต)  กศน.พนมไพร      รับ
30 พ.ค. 2562    โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 พ.ค. 2562    รายชื่อเข้ารับการอบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
28 พ.ค. 2562    ส่งตอบรับการร่วมโครงการประชุมชี้แจงการนำกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียน  กศน.จังหาร      รับ
28 พ.ค. 2562    โครงการประชุมชี้แจงการนำกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ  กศน.หนองฮี      รับ
28 พ.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วม โครงการประชุมชี้แจงการนำกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข  กศน.เสลภูมิ      รับ
28 พ.ค. 2562    แบบตอบรับร่วมประชุมโครงการฯ        รับ
28 พ.ค. 2562    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าอรม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
28 พ.ค. 2562    ส่งตอบรับการร่วมอบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  กศน.จังหาร      รับ
28 พ.ค. 2562    แจ้งการเข้าร่วมโครงการฯ  กศน.หนองพอก      รับ
27 พ.ค. 2562    ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ  กศน.โพนทอง      รับ
27 พ.ค. 2562    ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเกียรติบัตร ประจำปี 2562  กศน.โพนทอง      รับ
27 พ.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  กศน.หนองพอก      รับ
27 พ.ค. 2562    เชิญประชุม        รับ
27 พ.ค. 2562    ส่งเอกสาร ให้ อ.เย็นจิต ค่ะ        รับ
27 พ.ค. 2562    ขอฝากส่งเอกสารให้ อ.เย็นจิต คะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
24 พ.ค. 2562    รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  กศน.โพนทอง      รับ
23 พ.ค. 2562    แจ้งการลาออกของบุคลากรในสังกัด  กศน.หนองพอก      รับ
22 พ.ค. 2562    กำหนดการโครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝากให้พี่เย็นจิตครับ)  กศน.โพนทราย      รับ
22 พ.ค. 2562    ฝากให้ ผอ.บัวบาน ค่ะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
22 พ.ค. 2562    กำหนดการ (ฝากให้พี่จิต)  กศน.พนมไพร      รับ
22 พ.ค. 2562    กำหนดการโครงการอบรมสุขภาวะและอนามัย (ฝากให้พี่จิต)  กศน.พนมไพร      รับ
17 พ.ค. 2562    ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  กศน.โพนทอง      รับ
17 พ.ค. 2562    สำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562  กศน.อาจสามารถ      รับ
16 พ.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศร        รับ
16 พ.ค. 2562    แก้ไขโครงการ  กศน.โพนทอง      รับ
16 พ.ค. 2562    เชิญเข้าร่วมการถ่ายทอด และเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล  กศน.อาจสามารถ      รับ
16 พ.ค. 2562    ขอฝากส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ อ.อุชุกร คะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
16 พ.ค. 2562    ฝากให้ อ.แอ๋วค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
16 พ.ค. 2562    ฝากให้ อ.แอ๋วค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
15 พ.ค. 2562    แต่งตั้งพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบล  กศน.โพนทอง      รับ
15 พ.ค. 2562    ส่งโครงการ 5 ส. ฝากอ.เย็นจิต  กศน.หนองพอก      รับ
15 พ.ค. 2562    สำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ี1/2562  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 พ.ค. 2562    รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมรักการอ่าน ไตรมาส 1และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
13 พ.ค. 2562    ควบคุมภายใน  กศน.พนมไพร      รับ
07 พ.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล  กศน.อาจสามารถ      รับ
01 พ.ค. 2562    งานแก้ค่าหนังสือพิมพ์ อ.เมยวดี  กศน.เมยวดี      รับ
01 พ.ค. 2562    การจัดทำควบคุมภายใน  กศน.หนองฮี      รับ
30 เม.ย. 2562    งานแก้ค่าหนังสือพิมพ์ อ.เมยวดี  กศน.เมยวดี      รับ
30 เม.ย. 2562    ขอความอนุเคราะห์จัดแสดงผลงาน        รับ
29 เม.ย. 2562    ตอบรับการจัดแสดงผลงาน  กศน.โพนทอง      รับ
29 เม.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน  กศน.อาจสามารถ      รับ
26 เม.ย. 2562    สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.โพนทอง      รับ
26 เม.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับจัดแสดงผลงาน  กศน.เสลภูมิ      รับ
26 เม.ย. 2562    การสำรวจพื้นที่กำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 เม.ย. 2562    ตอบรับการจัดแสดงผลงาน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 เม.ย. 2562    ฝากให้ผอ.ประสิทธิ์ ลงนามครับ  กศน.โพนทราย      รับ
25 เม.ย. 2562    การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.เสลภูมิ      รับ
25 เม.ย. 2562    การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.เมืองสรวง      รับ
24 เม.ย. 2562    ส่งแบบสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
17 เม.ย. 2562    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ( ฝากให้พี่แอ๋วค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
17 เม.ย. 2562    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
17 เม.ย. 2562    สงประเมินพนักงานราชการ  กศน.เมยวดี      รับ