22 ก.ย. 2560    สำรวจความพร้อมของ กศน.อำเภอ ในการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
22 ก.ย. 2560    การจัดตั้งสถาน&#  กศน.เมืองสรวง      รับ
21 ก.ย. 2560    การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
21 ก.ย. 2560    การของบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับคนพิการประจำปี2561  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
20 ก.ย. 2560    ส่งแบบสำรวจความพร้อม ของ กศน.อำเภอ ในการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ป  กศน.เสลภูมิ      รับ
18 ก.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรม  กศน.หนองฮี      รับ
18 ก.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังก  กศน.เสลภูมิ      รับ
18 ก.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.เมืองสรวง      รับ
18 ก.ย. 2560    ส่งตอบรับร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.จังหาร      รับ
18 ก.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.โพนทราย      รับ
18 ก.ย. 2560    ส่งเเบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
15 ก.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.โพนทอง      รับ
15 ก.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.โพนทอง      รับ
15 ก.ย. 2560    โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
15 ก.ย. 2560    การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV )  กศน.เสลภูมิ      รับ
14 ก.ย. 2560    แบบตอบรับเข้าร่วโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.ย. 2560    ขอลาพักผ่อน  กศน.เมืองสรวง      รับ
08 ก.ย. 2560    การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
08 ก.ย. 2560    การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม  กศน.เมยวดี      รับ
06 ก.ย. 2560    ส่งคำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (แก้ไข)  กศน.จังหาร      รับ
06 ก.ย. 2560    ส่งคำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.จังหาร      รับ
06 ก.ย. 2560    การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
06 ก.ย. 2560    รายงานข้อมูลการเกิดขยะมูลฝอย  กศน.เมืองสรวง      รับ
06 ก.ย. 2560    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาศึกษา  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
05 ก.ย. 2560    รายงานผลการดำเนินงานคามยุทธศาสตร์และจุดเน้น ปี2560  กศน.เมยวดี      รับ
05 ก.ย. 2560    เรื่องส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน  กศน.หนองพอก      รับ
01 ก.ย. 2560     ส่งขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.หนองฮี      รับ
30 ส.ค. 2560    รายงานการขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.จังหาร      รับ
29 ส.ค. 2560    ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงานในหน่วยงาน  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
29 ส.ค. 2560    ส่งขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.หนองฮี      รับ
29 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษฯ  กศน.หนองพอก      รับ
28 ส.ค. 2560    ส่งข้อมูลสำหรับจัดทำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
28 ส.ค. 2560    ขอสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมรา  กศน.เสลภูมิ      รับ
28 ส.ค. 2560    ขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
28 ส.ค. 2560    การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อาจสามารถ      รับ
28 ส.ค. 2560    รายงานการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
28 ส.ค. 2560    test  กศน.เมือง      รับ
25 ส.ค. 2560    รายงานปลูกป่า เกษตรวิสัย  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
25 ส.ค. 2560    ตอบรับเข้าร่วมประชุม/งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2560  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
24 ส.ค. 2560    ส่งรายงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.หนองฮี      รับ
24 ส.ค. 2560    แผนแนบยืมเงิน  กศน.โพนทราย      รับ
24 ส.ค. 2560    แผนแนบยืมเงิน  กศน.โพนทราย      รับ
24 ส.ค. 2560    ส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.เมยวดี      รับ
24 ส.ค. 2560    แก้ไขหน้างบเบิกเงิน  กศน.โพนทราย      รับ
24 ส.ค. 2560    โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กศน.จั  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
23 ส.ค. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.โพนทอง      รับ
23 ส.ค. 2560    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
23 ส.ค. 2560    ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
23 ส.ค. 2560    แบบสำรวจข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
22 ส.ค. 2560    ส่งรายชื่อบุคลากรร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.จังหาร      รับ
21 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กศน.หนองฮี      รับ
18 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครูกศน.ประจำปี 2560  กศน.หนองพอก      รับ
18 ส.ค. 2560    แก้ไขกำหนดการ ฝากส่งอาจารย์เย็นจิต  กศน.โพนทราย      รับ
18 ส.ค. 2560    แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษฯ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
18 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.หนองฮี      รับ
17 ส.ค. 2560    แก้ไขกำหนดการ ฝากส่งอาจารย์เย็นจิต  กศน.โพนทราย      รับ
17 ส.ค. 2560    รายงานยาเสพติด เดือนสิงหาคม  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
17 ส.ค. 2560    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กศน.เมืองสรวง      รับ
16 ส.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการพัฒนาหน่วยงาน  กศน.โพนทอง      รับ
16 ส.ค. 2560    ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 ส.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2  กศน.โพนทอง      รับ
15 ส.ค. 2560    โครงการพัฒนาศักยภาครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการสจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กศน.จังห  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
15 ส.ค. 2560    โครงการค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"สำหรับนักศึกษา กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
15 ส.ค. 2560    รายงานผลการนิเทศ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
14 ส.ค. 2560    cvvbbb  กศน.เมือง      รับ
14 ส.ค. 2560    x  กศน.เมือง      รับ
11 ส.ค. 2560    ขอเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  กศน.จังหาร      รับ
11 ส.ค. 2560    การดำเนินการทอสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) แต่งตั้งคณะกรรมการ  กศน.โพนทอง      รับ
11 ส.ค. 2560    ส่งแบบรายงานสำรวจข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  กศน.หนองฮี      รับ
10 ส.ค. 2560    รายงานผลการสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) ที่มีการติดตั้งในสถานศึกษา  กศน.หนองพอก      รับ
09 ส.ค. 2560    แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบ N-net  กศน.โพนทอง      รับ
09 ส.ค. 2560    การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ละจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.เมยวดี      รับ
08 ส.ค. 2560    กำหนดการโครงการลูกเสือ เชียงขวัญ ส่ง อ.จิต การเงิน  กศน.เชียงขวัญ      รับ
07 ส.ค. 2560    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กศน.หนองฮี      รับ
07 ส.ค. 2560    การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
07 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย  กศน.หนองฮี      รับ
07 ส.ค. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  กศน.โพนทอง      รับ
07 ส.ค. 2560    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กศน.เมืองสรวง      รับ
04 ส.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล ๔ ศูนย์เรียนรู้  กศน.จังหาร      รับ
04 ส.ค. 2560    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
04 ส.ค. 2560    ยืนยันการลงทะเบียนรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.เมยวดี      รับ
04 ส.ค. 2560    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กศน.หนองพอก      รับ
03 ส.ค. 2560    ฝากให้ท่านผอ.ประสิทธิ์  กศน.โพนทราย      รับ
02 ส.ค. 2560    ส่งแบบรายงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  กศน.โพนทอง      รับ
02 ส.ค. 2560    แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการ  กศน.โพนทอง      รับ
01 ส.ค. 2560    ขอสนับสนุนงบประมาณงบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
01 ส.ค. 2560    ขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณกิจกรรมด้านการศึกาษานอกระบบระดับการศึกาาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนค่าจัดการเรี  กศน.เสลภูมิ      รับ
01 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
31 ก.ค. 2560    กรรมการN-Net  กศน.เมยวดี      รับ
31 ก.ค. 2560    รายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 ก.ค. 2560    การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560  กศน.เมืองสรวง      รับ
31 ก.ค. 2560    ส่งเยาวชนดีเด่น2560  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 ก.ค. 2560    ส่งแบบสอบถามความมคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.จังหาร      รับ
29 ก.ค. 2560    ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.เมืองสรวง      รับ
27 ก.ค. 2560    วงเงินงบประมาณ  กศน.หนองฮี      รับ
27 ก.ค. 2560    เรื่อง ขอรับงบประมาณ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
27 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงานของศูนย์การเรียน  กศน.เสลภูมิ      รับ
27 ก.ค. 2560    ขอรับงบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
26 ก.ค. 2560    ขอเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น  กศน.จังหาร      รับ
25 ก.ค. 2560    แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ก.ค. 2560    ของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น  กศน.จังหาร      รับ
25 ก.ค. 2560    ส่งการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.หนองฮี      รับ
24 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ N-NET ครั้งที่๑/๒๕๖๐  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
24 ก.ค. 2560    ส่งกำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากร (ฝากครูเย็นจิตร)  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
24 ก.ค. 2560    ฝากให้ อ.เย็นจิต  กศน.เสลภูมิ      รับ
24 ก.ค. 2560    กำหนดการ ฝากส่งอาจารย์เย็นจิต  กศน.โพนทราย      รับ
21 ก.ค. 2560    ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล  กศน.จังหาร      รับ
21 ก.ค. 2560    แก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.จังหาร      รับ
21 ก.ค. 2560    รายงานการสั่งจำนวนข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560(รายวิชาบังคับและวิชาเลือกบังคับ  กศน.จังหาร      รับ
20 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล”  กศน.จังหาร      รับ
19 ก.ค. 2560    งานแก้ไข ฝากให้ อ.จิต คะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
19 ก.ค. 2560    โครงการ"กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล"  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
19 ก.ค. 2560    ฝากเอกสารแก้ไขให้ อ.จิตคะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
18 ก.ค. 2560    รายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.จังหาร      รับ
18 ก.ค. 2560    โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาไทย  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
18 ก.ค. 2560    ฝากเอกสารเพิ่มเิติม (อ.เย็นจิต)  กศน.ธวัชบุรี      รับ
18 ก.ค. 2560    สมัครเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.โพนทอง      รับ
17 ก.ค. 2560    โครงการ กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิตบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
17 ก.ค. 2560    ส่งแบบฟอร์มการสั่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กศน.หนองพอก      รับ
17 ก.ค. 2560    ส่งการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.หนองฮี      รับ
14 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม “บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล”  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
14 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชน  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
14 ก.ค. 2560    สรุปหน้างบประมาณ1/2560(ส่งครูหนุ่ย)  กศน.หนองฮี      รับ
13 ก.ค. 2560    การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
13 ก.ค. 2560    ส่งตารางอบรมประชาธิปไตย  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
13 ก.ค. 2560    กำหนดการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ฝากให้ อ.จิต ค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
12 ก.ค. 2560    สำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.เมยวดี      รับ
12 ก.ค. 2560    รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.เชียงขวัญ      รับ
12 ก.ค. 2560    ยืนยันการสั่งข้อสอบปลายภาค1/2560  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.ค. 2560    รายงานยืนยันการลงทะเบียนรายวิชาเลือก  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.ค. 2560    ส่งข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
12 ก.ค. 2560    ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
12 ก.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ  กศน.หนองพอก      รับ
12 ก.ค. 2560    แผนการจัดกิจกรรมเพศวิถี  กศน.โพนทอง      รับ
12 ก.ค. 2560    ส่งข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
12 ก.ค. 2560    การสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
12 ก.ค. 2560    การสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
12 ก.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.โพนทอง      รับ
12 ก.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.ธวัชบุรี      รับ
11 ก.ค. 2560    ส่งการสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.หนองฮี      รับ
30 มิ.ย. 2560    รายงานจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
30 มิ.ย. 2560    รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด  กศน.โพนทอง      รับ
30 มิ.ย. 2560    รายงานการสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
29 มิ.ย. 2560    แผนการดำเนินงาน ฝากให้ อ.เย็นจิตร  กศน.หนองฮี      รับ
29 มิ.ย. 2560    รายงานผลการดำเนินงานประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.โพนทอง      รับ
27 มิ.ย. 2560    รายงานผลการประ&#  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
27 มิ.ย. 2560    ฝากให้ ท่าน ผอ.กศน.อำเภอโพนทราย (เพิ่มเติม)  กศน.โพนทราย      รับ
27 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.โพนทราย      รับ
26 มิ.ย. 2560    ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
26 มิ.ย. 2560    มาตรการประหยัดพลังงาน อำเภอเมยวดี  กศน.เมยวดี      รับ
26 มิ.ย. 2560    เพิ่มเติมเอกสาร (อ.เย็นจิตร)  กศน.ธวัชบุรี      รับ
26 มิ.ย. 2560    เพิ่มเติมเอกสาร (อ.เย็นจิตร)  กศน.ธวัชบุรี      รับ
26 มิ.ย. 2560    ขอฝากเอกสารเพิ่มเติมให้ อ.เย็นจิต  กศน.ธวัชบุรี      รับ
26 มิ.ย. 2560    แก้ไขโครงการ อ.เมยวดี (ฝาก อ.เย็นจิตร)  กศน.เมยวดี      รับ
26 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
23 มิ.ย. 2560    ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 มิ.ย. 2560    ฝากให้อ.เย็นจิตร  กศน.โพนทราย      รับ
23 มิ.ย. 2560    แก้ไขโครงการอุมดการณ์รักชาติ  กศน.โพนทอง      รับ
20 มิ.ย. 2560    การจัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย  กศน.โพนทอง      รับ
19 มิ.ย. 2560    ฝากให้ท่านผอ.ประสิทธิ์  กศน.โพนทราย      รับ
19 มิ.ย. 2560    การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  กศน.หนองพอก      รับ
19 มิ.ย. 2560    ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติ และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 มิ.ย. 2560    การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  กศน.หนองพอก      รับ
19 มิ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร  กศน.จังหาร      รับ
19 มิ.ย. 2560    แก้ไข/ส่งการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน  กศน.หนองฮี      รับ
19 มิ.ย. 2560    ส่งการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน  กศน.หนองฮี      รับ
16 มิ.ย. 2560    รายงานการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.โพนทอง      รับ
16 มิ.ย. 2560    ส่งแผนปฏิบัติการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องใน  กศน.โพนทอง      รับ
16 มิ.ย. 2560    การจัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
16 มิ.ย. 2560    ส่งแผนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวันเฉลิมพร  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
16 มิ.ย. 2560    รายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
16 มิ.ย. 2560    ฝากให้อ.เย็นจิตร  กศน.โพนทราย      รับ
16 มิ.ย. 2560    การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพร  กศน.เมยวดี      รับ
16 มิ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ N-NET ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2560  กศน.เมยวดี      รับ
15 มิ.ย. 2560    ส่งการจัดทำโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
15 มิ.ย. 2560    แผนปฏิบัติการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวั  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 มิ.ย. 2560    ส่งแผนปฏิบัติการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  กศน.เสลภูมิ      รับ
15 มิ.ย. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ  กศน.หนองพอก      รับ
15 มิ.ย. 2560    การจ่ายเครืองราชอิสริยาภรณ์  กศน.เชียงขวัญ      รับ
15 มิ.ย. 2560    ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี 2559  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
14 มิ.ย. 2560    รายงานจำนวนนักศึกษาสอบN-NET ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.จังหาร      รับ
14 มิ.ย. 2560    ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.เชียงขวัญ      รับ
13 มิ.ย. 2560    การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์  กศน.เสลภูมิ      รับ
13 มิ.ย. 2560    การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของบุคลากรในสถา  กศน.อาจสามารถ      รับ
13 มิ.ย. 2560    ข้อมูลนำเนียบครู กศน.ประจำปี 2559  กศน.อาจสามารถ      รับ
13 มิ.ย. 2560    เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน  กศน.อาจสามารถ      รับ
13 มิ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
13 มิ.ย. 2560    เอกสารเพิ่มเติม (ฝากให้ อ.เย็นจิต)  กศน.ธวัชบุรี      รับ
13 มิ.ย. 2560    แก้ไขโครงการ ฝากส่งอาจานย์เย็นจิต  กศน.โพนทราย      รับ
12 มิ.ย. 2560    รายงานแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัติริย์  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 มิ.ย. 2560    ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี ๒๕๕๙  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 มิ.ย. 2560    ตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 มิ.ย. 2560    สัญญายืมเงินเพิ่มเติม ( ฝากให้อ.เย็นจิตค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
12 มิ.ย. 2560    สัญญายืมเงิน ( ฝากให้อ.เย็นจิตค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 มิ.ย. 2560    แผนกิจกรรมประวัติศาสตร์  กศน.โพนทอง      รับ
07 มิ.ย. 2560    ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของบุคลากรในสถานศึกษ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
07 มิ.ย. 2560     รายงานข้อมูลนักศึกษาที่คาดว่าจะจบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กศน.หนองพอก      รับ
07 มิ.ย. 2560    ส่งกำหนดการฝาก อ.เย็นจิตร  กศน.เมยวดี      รับ