21 พ.ค. 2567    รายงานการสำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียน (อายุ ๖-๑๕ ปี) ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ที่ตกหล่น ออกกลางคัน หล  สกร.ศรีสมเด็จ      รับ
21 พ.ค. 2567    รายงานการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้  สกร.พนมไพร      รับ
21 พ.ค. 2567    รายงานการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้  สกร.ศรีสมเด็จ      รับ
14 พ.ค. 2567    ส่งรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขสถานะนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G  สกร.หนองฮี      รับ
07 พ.ค. 2567    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอสุวรรณภูมิ  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
02 พ.ค. 2567    ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
05 เม.ย. 2567    รายงานการดำเนินงานศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา สกร.  สกร.ศรีสมเด็จ      รับ
05 เม.ย. 2567    เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาอาชึพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OOCC สร้างโอกาสให้เกิด Soft Powe  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
02 เม.ย. 2567     ส่งรายงานการประชุม ประจำเเดือน มีนาคม ๒๕๖๗  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
01 เม.ย. 2567    การดำเนินงานศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา สกร.  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
28 มี.ค. 2567    ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  สกร.หนองฮี      รับ
27 มี.ค. 2567    รายงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามข้  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
22 มี.ค. 2567    รายงานผลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
20 ก.พ. 2567    ส่งรายงานการอนุญาตเดินทางไปราชการ ประจำเดือน มกราคม 2567  สกร.หนองฮี      รับ
19 ก.พ. 2567    สรุปผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษาสกร. อำเภอ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
13 ก.พ. 2567     093ส่งวีดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต  สกร.หนองฮี      รับ
13 ก.พ. 2567    ส่งรายชื่อนักศึกษาแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ และคลิปวีดีทัศน์ ส่งเสริมการอ่าน ภายใต้ห  สกร.ศรีสมเด็จ      รับ
09 ก.พ. 2567    รายงานผลรวบรวมรายละเอียดสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้  สกร.เมืองสรวง      รับ
08 ก.พ. 2567    รายงานผลรวบรวมรายละเอียดสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
30 ม.ค. 2567    รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง จากการยกเลิกการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  สกร.ศรีสมเด็จ      รับ
30 ม.ค. 2567    รายงานการสำรวจข้อมูลการจัดตั้งอาคารสถานที่ สกร.อำเภอ/เขต และศกร.ตำบล/แขวง  สกร.ศรีสมเด็จ      รับ
09 ม.ค. 2567    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์วันครู  สกร.จตุรพักตพิมาน      รับ
27 ธ.ค. 2566    รายงานกิจกรรม "ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ.2567  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
25 ธ.ค. 2566    โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.10  สกร.เสลภูมิ      รับ
25 ธ.ค. 2566    ส่งแบบเสนอโครงการ/กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ  สกร.เกษตรวิสัย      รับ
25 ธ.ค. 2566    โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สกร.โพนทอง      รับ
25 ธ.ค. 2566    รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ รายวิ  สกร.ศรีสมเด็จ      รับ
15 ธ.ค. 2566    รายงานสรุปข้อมูลผู้ที่สำเร็จการการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
14 ธ.ค. 2566    แจ้งข้อมูลห้องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing)  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
14 ธ.ค. 2566    รายงานจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
14 ธ.ค. 2566    รายงานสรุปข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2/2566 ตรวจสอบรายชื่อซ้ำซ้อน N-Net  สกร.เสลภูมิ      รับ
14 ธ.ค. 2566    รายงานสรุปข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
22 พ.ย. 2566    ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
22 พ.ย. 2566    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สกร.จตุรพักตพิมาน      รับ
21 พ.ย. 2566    ส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566  สกร.หนองฮี      รับ
20 พ.ย. 2566    รายงานกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2566  สกร.โพนทราย      รับ
06 พ.ย. 2566    แจ้งการเข้าร่วมโครงการ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
03 พ.ย. 2566    ขอยกเลิกใบลาพักผ่อน  สกร.จตุรพักตพิมาน      รับ
19 ต.ค. 2566    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาการจัดทำรายงานผลการ ประเมินตนเอง (Self-  สกร.จตุรพักตพิมาน      รับ
19 ต.ค. 2566    ส่งแบบตอบรับเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาการจัดทำรายงานผลการ ประเมินตนเอง (Se  สกร.จตุรพักตพิมาน      รับ
19 ต.ค. 2566    ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
18 ต.ค. 2566    ส่งแบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน  สกร.โพนทราย      รับ
18 ต.ค. 2566    รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ  สกร.โพนทราย      รับ
17 ต.ค. 2566    ส่งแบบตรวจสอบข้อมูลเกียรติบัตร  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
02 ต.ค. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2566 สกร.อำเภอทุ่งเขาหลวง  สกร.ทุ่งเขาหลวง      รับ
02 ต.ค. 2566    ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนหลัง  สกร.หนองฮี      รับ
02 ต.ค. 2566    ควบคุมภายใน  สกร.พนมไพร      รับ
02 ต.ค. 2566    รายงานไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
02 ต.ค. 2566    รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือน กันยายน 2566  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
20 ก.ย. 2566    รายงานสถิติการเข้าสอบฯ ภาคเรียนที่1/2566  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
13 ก.ย. 2566     การตรวจกระดาษตำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
13 ก.ย. 2566    ส่งรายงานการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566  สกร.หนองฮี      รับ
06 ก.ย. 2566    รายงานจำนวนการสั่งข้อสอบ (สั่งพิมพ์) ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  สกร.ศรีสมเด็จ      รับ
23 ส.ค. 2566    รายงานตัวพนักงานราชการ  สกร.พนมไพร      รับ
22 ส.ค. 2566    ส่งแบบบันทึกองค์ความรู้การดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
22 ส.ค. 2566    รับรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  สกร.เกษตรวิสัย      รับ
17 ส.ค. 2566    รายงานการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  สกร.โพนทอง      รับ
17 ส.ค. 2566    รายงานการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  สกร.โพนทอง      รับ
11 ส.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สกร.โพนทอง      รับ
11 ส.ค. 2566    กำหนดวันจัดโครงการดิจิทัลชุมชน  สกร.โพนทอง      รับ
10 ส.ค. 2566    การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ปี66  สกร.เสลภูมิ      รับ
10 ส.ค. 2566     ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
10 ส.ค. 2566    ส่งรายงานการสำรวจสินทรัพย์ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ไม่มีการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
08 ส.ค. 2566     แนวทางการจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2567  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
08 ส.ค. 2566    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖6  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
07 ส.ค. 2566    การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
07 ส.ค. 2566    รายงานสรุปวันลาของบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปทุมรัตต์  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
07 ส.ค. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
27 ก.ค. 2566    ส่งรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบในการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
25 ก.ค. 2566    ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ N-net  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
24 ก.ค. 2566    รายงานหนังสือมอบหมายงานพร้อมสรุปวันลา  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
20 ก.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมประเด็นสุขภาวะเยาวชน  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
19 ก.ค. 2566    ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหาร  สกร.จังหาร      รับ
18 ก.ค. 2566    จัดส่งข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
14 ก.ค. 2566    ขอความอนุเคราะห์  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.ค. 2566    ส่งแบบสำรวจ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
07 ก.ค. 2566     รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
28 มิ.ย. 2566     รายงานไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
28 มิ.ย. 2566    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
28 มิ.ย. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน2566  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
27 มิ.ย. 2566    ส่งแบบตอบรับการฉีกวัคซีเอชพีวี ชนิด ๔ สายพันธุ์  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
15 มิ.ย. 2566    แจ้งข้อมูลห้องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล(Digtal Testing)  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
13 มิ.ย. 2566    ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
09 มิ.ย. 2566     การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดั  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
07 มิ.ย. 2566    ขอใช้ใบเสร็จรับเงินชนิดเขียนด้วยมือ ปีงบประมาณ 2566  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
01 มิ.ย. 2566    รายงงานการเดินทางไปราชการ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
01 มิ.ย. 2566    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
31 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
31 พ.ค. 2566    รายงานข้อมูลการลงทะเบียนและจบการศึกษาของทหารกองประจำการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้น  สกร.ศรีสมเด็จ      รับ
25 พ.ค. 2566    รายงานกลุ่มเป้าหมายการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2566  สกร.เสลภูมิ      รับ
19 พ.ค. 2566    รายงานข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1/2566  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
19 พ.ค. 2566    ส่งข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566  สกร.หนองฮี      รับ
15 พ.ค. 2566    รายงานผลการปฏิบัติงานขออาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565  สกร.เมืองสรวง      รับ
03 พ.ค. 2566    เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
02 พ.ค. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
26 เม.ย. 2566    ส่งรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564-2570 ปีงบประมาณ 2566  สกร.หนองฮี      รับ
25 เม.ย. 2566    ส่งรายงานการสำรวจรายชื่อข้าราชการฯ รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา  สกร.หนองฮี      รับ
24 เม.ย. 2566    การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
24 เม.ย. 2566     การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
24 เม.ย. 2566     การจัดทำข้อมูล กศน.ตำบล เพื่อรองรับการเข้าสู่โครงสร้างใหม่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.๒  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
21 เม.ย. 2566    รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา  สกร.เมืองสรวง      รับ
21 เม.ย. 2566    170ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีการดูแล บำรุงรักษาฯ  สกร.หนองฮี      รับ
20 เม.ย. 2566    การสำรวจข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการตามพระราชดำริ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
20 เม.ย. 2566    รายงานโครงการตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566  สกร.โพนทอง      รับ
07 เม.ย. 2566    การสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ฯ  สกร.พนมไพร      รับ
05 เม.ย. 2566    รายงานการสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถใช้ประโย  สกร.เชียงขวัญ      รับ
05 เม.ย. 2566    ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีการดูแล บำรุงรักษาฯ  สกร.หนองฮี      รับ
05 เม.ย. 2566    การสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่มีการการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือไม่สามารถ ใช้ประโ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
04 เม.ย. 2566    รายงานการสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถใช้ประโย  สกร.ทุ่งเขาหลวง      รับ
04 เม.ย. 2566    ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีการดูแล บำรุงรังษา ไม่มีการใช้ประโยชน์  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
03 เม.ย. 2566    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
03 เม.ย. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
03 เม.ย. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
31 มี.ค. 2566    การดำเนินการโครงการครูช่วยครู ประจำปี 2566  สกร.โพนทอง      รับ
30 มี.ค. 2566    156ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นแอดมิน ระดับอำเภอ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานและส่งเสริมประ  สกร.หนองฮี      รับ
29 มี.ค. 2566    ขออนุญาตไปราชการ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
14 มี.ค. 2566    รายงานการส่วเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ กศน  สกร.โพนทอง      รับ
13 มี.ค. 2566    การขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
13 มี.ค. 2566    รายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติส  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
13 มี.ค. 2566    เข้าร่วมโครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร สังกัดสำนักงาน  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
08 มี.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง  สกร.ทุ่งเขาหลวง      รับ
21 ก.พ. 2566    รายงานการตรวจสอบจำนวนการสั่งข้อสอบฯ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
21 ก.พ. 2566    แจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและการแข่งขันทักษะวิชาการ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
16 ก.พ. 2566    การกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  สกร.โพนทราย      รับ
15 ก.พ. 2566    รายงานข้อมูลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ย้อนหลัง 3 ปี  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
15 ก.พ. 2566    ส่งแบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ2563-2565)  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
08 ก.พ. 2566    การขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  สกร.เสลภูมิ      รับ
08 ก.พ. 2566    การขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  สกร.โพนทอง      รับ
08 ก.พ. 2566    การขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  สกร.โพนทอง      รับ
06 ก.พ. 2566    ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่  สกร.พนมไพร      รับ
01 ก.พ. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน มกราคม 2566  สกร.โพนทราย      รับ
01 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2566  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
01 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมบุคลากร กศน. ประจำเดือนมกราคม 2566  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
31 ม.ค. 2566    การสงรายชืีอ กศน. ตำบลต้นแบบ 5 พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ 2566  สกร.โพนทอง      รับ
31 ม.ค. 2566    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร กศน.  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
31 ม.ค. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
31 ม.ค. 2566    การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
25 ม.ค. 2566    ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์  สกร.ทุ่งเขาหลวง      รับ
22 ม.ค. 2566    ส่งเเบบรายงานการคัดเลือก กศน.ตำบล ๕ ดีพรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  สกร.ศรีสมเด็จ      รับ
20 ม.ค. 2566    การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  สกร.โพนทอง      รับ
19 ม.ค. 2566    ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  สกร.ศรีสมเด็จ      รับ
18 ม.ค. 2566    เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
12 ม.ค. 2566    สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
11 ม.ค. 2566    รายงานการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  สกร.หนองฮี      รับ
09 ม.ค. 2566    การขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
09 ม.ค. 2566    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
09 ม.ค. 2566    ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเร  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
06 ม.ค. 2566    รายงานการขยายผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สกร.อาจสามารถ      รับ
05 ม.ค. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
03 ม.ค. 2566    รายงานการอนุญาตเดินทางไปราชการ  สกร.เมืองสรวง      รับ
03 ม.ค. 2566    รายงานการเดินทางไปราชการ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
03 ม.ค. 2566    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
23 ธ.ค. 2565    สั่งจองสมุดบันทึก ( ไดอารี่ กศน.๒๕๖๖ )  สกร.เสลภูมิ      รับ
15 ธ.ค. 2565    ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินและสินทรัพย์การบริหารพัสดุและ สิน  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
15 ธ.ค. 2565    แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  สกร.เมืองสรวง      รับ
15 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สกร.เมืองสรวง      รับ
13 ธ.ค. 2565    รายงานผลการติดตามข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส "พาน้องกลับมาเรียน"  สกร.เสลภูมิ      รับ
13 ธ.ค. 2565    จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหล  สกร.เมืองสรวง      รับ
13 ธ.ค. 2565    ขอปรับปรุงข้อมูลนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2565  สกร.เมืองสรวง      รับ
13 ธ.ค. 2565    การเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  สกร.หนองฮี      รับ
13 ธ.ค. 2565    การเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
09 ธ.ค. 2565    ส่งรายชื่อคณะกรรมการจัดนิทรรศการงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
09 ธ.ค. 2565    การขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  สกร.เสลภูมิ      รับ
08 ธ.ค. 2565    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ ปี66  สกร.เสลภูมิ      รับ
02 ธ.ค. 2565    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
02 ธ.ค. 2565    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
02 ธ.ค. 2565    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบฯ ของส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย  สกร.หนองฮี      รับ
02 ธ.ค. 2565    ส่งแบบสำรวจนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “กศน. กลุ่มร้อยแก่นสารเกมส์ ปี 2566”  สกร.โพนทราย      รับ
01 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
30 พ.ย. 2565    การสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
30 พ.ย. 2565    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
30 พ.ย. 2565    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  สกร.จตุรพักตพิมาน      รับ
30 พ.ย. 2565    การส่งข้อมูลจำนวนนักศึกษาในระบบการสอบ N-net ครั้งที่ 2/2565  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
29 พ.ย. 2565    รายงานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566  สกร.หนองฮี      รับ
29 พ.ย. 2565    ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูล กศน.ตำบลในสังกัด  สกร.จตุรพักตพิมาน      รับ
28 พ.ย. 2565    ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบการสอบ N – NET ครั้งที่ 2/2565  สกร.หนองฮี      รับ
28 พ.ย. 2565    ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบการสอบ N – NET ครั้งที่ 2/2565  สกร.หนองฮี      รับ
24 พ.ย. 2565    แบบรายงานผล การรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของหน่วยงานและสถานศึก  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
23 พ.ย. 2565    การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตกาย จิต สมอง  สกร.เมืองสรวง      รับ
21 พ.ย. 2565    รายงานการบันทึกข้อมูล กศน.ำบล  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
21 พ.ย. 2565    พนักงานราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
15 พ.ย. 2565    ส่งตัวพนักงานราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  สกร.จตุรพักตพิมาน      รับ
15 พ.ย. 2565    ขอส่งแบบรายงานกลุ่มเป้าหมายการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรีย  สกร.เมืองสรวง      รับ
14 พ.ย. 2565    รายงานกลุ่มเป้าหมายการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ ๒ ปี  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
14 พ.ย. 2565    รายงานกลุ่มเป้าหมายการประเมินระดีบการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(อ่านออกเขียนได้  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
14 พ.ย. 2565    สรุปวันลาของบุคลากร กศน.อำเภอโพนทราย  สกร.โพนทราย      รับ
11 พ.ย. 2565    สั่งซื้อหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ ของการศึกษาเทียบระดับ (แบบไต่ระดับ)  สกร.สุวรรณภูมิ      รับ
10 พ.ย. 2565    แก้ไขเลขหนังสือนำส่งร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
10 พ.ย. 2565    ร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน. พรีเมี่ยม ประจำ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
09 พ.ย. 2565    สรุปวันลาของบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  สกร.โพนทอง      รับ
09 พ.ย. 2565    รายงานการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย  สกร.โพนทอง      รับ
07 พ.ย. 2565    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
02 พ.ย. 2565    รายงานผลกาจัดกิจกรรม "White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพิด  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
01 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
01 พ.ย. 2565    รายงานไปราชการขอผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
25 ต.ค. 2565    รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕  สกร.โพนทอง      รับ
25 ต.ค. 2565    ยืนยันข้อมูลนักศืกษาหมดสภสาพที่เรียนไม่จบการศึกษาภาคเรียนที่1/2565  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
25 ต.ค. 2565    ขอเปลี่ยน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  สกร.ปทุมรัตต์      รับ
21 ต.ค. 2565    แจ้งให้ยืนยันข้อมูลนักศึกษาหมดสภาพที่เรียนไม่จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2565  สกร.อาจสามารถ      รับ
19 ต.ค. 2565    425รายงานการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า-บริการ กศน. ดีเด่น และ กศน. พรีเมี่ยม ประจำปี 2566  สกร.หนองฮี      รับ