14 ส.ค. 2561    ตอบแบบสอบถามการใช้รถจักรยานยนต์ของบุคลากรในสังกัด(สแกนQR code)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
10 ส.ค. 2561    รายงานงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
09 ส.ค. 2561    ด่วน ส่ง อ.เอ๋ค่ะ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
08 ส.ค. 2561    การรับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
08 ส.ค. 2561    ตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
07 ส.ค. 2561    กำหนดการโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ แก้ไข( ฝากให้ อ.เย็นจิต ค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 ส.ค. 2561    กำหนดการโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ แก้ไข( ฝากให้ อ.เย็นจิต ค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 ส.ค. 2561    กำหนดการโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ( ฝากให้ อ.เย็นจิต ค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 ส.ค. 2561    แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  กศน.จังหาร      รับ
03 ส.ค. 2561    รายงานวันลาของข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
31 ก.ค. 2561    รายงานสรุปวันลา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 ก.ค. 2561    การจ้างเหมาบริการ ประจำปีงปประมาณ 2562  กศน.หนองพอก      รับ
26 ก.ค. 2561    การรับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  กศน.หนองฮี      รับ
26 ก.ค. 2561    ส่งการสำรวจอัตราจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.จังหาร      รับ
25 ก.ค. 2561    รายงานการตรวจราชการ  กศน.พนมไพร      รับ
25 ก.ค. 2561    การจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.หนองฮี      รับ
24 ก.ค. 2561    ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.เมืองสรวง      รับ
23 ก.ค. 2561    ส่งชุมชนต้นเเบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
20 ก.ค. 2561    แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุลากรประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
19 ก.ค. 2561    รายงานลูกเสือ  กศน.โพนทอง      รับ
19 ก.ค. 2561    ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานทะเบียนนักศึกษา (ITW51)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
19 ก.ค. 2561    ฝากให้ ผอ.บัวบาน ประวิเศษ  กศน.เมืองสรวง      รับ
19 ก.ค. 2561    แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศีกษา  กศน.โพนทราย      รับ
18 ก.ค. 2561    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม  กศน.จังหาร      รับ
18 ก.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ( ITW51 )  กศน.เสลภูมิ      รับ
18 ก.ค. 2561    การอบรมโครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมระบบข้อมูลข่าวสารชุมชนฯ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
17 ก.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW51)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
16 ก.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
16 ก.ค. 2561    ส่งรายชื่อเพื่อรายงานการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
14 ก.ค. 2561    รายงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 1,2  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
13 ก.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว)  กศน.เสลภูมิ      รับ
13 ก.ค. 2561    รายงานการตรวจราชการ กรณีปกติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2/2561  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.ค. 2561    รายงานศูนย์ฝึกอาชีพไตรมาส ๑,๒  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
10 ก.ค. 2561    แบบรายงานผลการดำเนินงานฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว)  กศน.เมืองสรวง      รับ
09 ก.ค. 2561    ขออนุญาตลาพักผ่อน ฝากให้ ผอ.วรรณภา ศรีกำพี้  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
09 ก.ค. 2561    ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
04 ก.ค. 2561    ขออนุมัติแผนฯ (ฝากให้ ผอ.บัวบาน ประวิเศษ)  กศน.เมืองสรวง      รับ
04 ก.ค. 2561    สั่งแบบพิมพ์เครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
04 ก.ค. 2561    ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการตำแหน่ง ผอ.กศน. (แก้ไข)  กศน.เสลภูมิ      รับ
04 ก.ค. 2561    ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการตำแหน่ง ผอ.กศน.  กศน.เสลภูมิ      รับ
03 ก.ค. 2561    ตอบแบบสำรวจ เรื่อง การรับรู้ " เข้าใจทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและการนำไปใช้"  กศน.เสลภูมิ      รับ
03 ก.ค. 2561    ส่งรายงานผลการดำเนิงานตามนโยบายต่อต้านการให้สินบน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
02 ก.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต  กศน.จังหาร      รับ
02 ก.ค. 2561    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2561  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
28 มิ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการให้สินบน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2561  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
28 มิ.ย. 2561    แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
27 มิ.ย. 2561    ฝากให้ผอ.วรรณภา  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
27 มิ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.โพนทราย      รับ
27 มิ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กศน.จังหาร      รับ
27 มิ.ย. 2561    แบบตอบรับการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กศน.โพนทราย      รับ
26 มิ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
26 มิ.ย. 2561    แบบตอบรับการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
26 มิ.ย. 2561    ส่งแบบตอบการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กศน.หนองฮี      รับ
26 มิ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
26 มิ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
26 มิ.ย. 2561    การสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กศน.เสลภูมิ      รับ
25 มิ.ย. 2561    ส่งรายงานส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.หนองพอก      รับ
25 มิ.ย. 2561    แก้ไข กำหนดการ ฝากให้ อ.จิต คะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
20 มิ.ย. 2561    การคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน  กศน.โพนทอง      รับ
20 มิ.ย. 2561    ตอบแบบสำรวจ เรื่อง การรับรู้ “เข้าใจทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.โพนทอง      รับ
18 มิ.ย. 2561    ตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ/เขต  กศน.โพนทอง      รับ
18 มิ.ย. 2561    ส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N - NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
18 มิ.ย. 2561    โครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา  กศน.หนองฮี      รับ
18 มิ.ย. 2561    แแบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน  กศน.โพนทราย      รับ
18 มิ.ย. 2561    ขอเชิญประชุมชี้แจงทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ/เขต  กศน.เมืองสรวง      รับ
18 มิ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.  กศน.หนองฮี      รับ
15 มิ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ  กศน.อาจสามารถ      รับ
15 มิ.ย. 2561    สั่งซื้อระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ และใบประกาศนียบัตร  กศน.หนองพอก      รับ
15 มิ.ย. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ/เขต ของกลุ่มร้อ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
15 มิ.ย. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ/เขต ของกลุ่มร้อ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
15 มิ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  กศน.เสลภูมิ      รับ
15 มิ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับประชุม (แก้ไข)  กศน.หนองพอก      รับ
15 มิ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน  กศน.หนองพอก      รับ
15 มิ.ย. 2561    ส่งข้อมูลวุฒิการศึกษา  กศน.หนองพอก      รับ
15 มิ.ย. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วม การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ/เขต ของกลุ่มร้อ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
14 มิ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
13 มิ.ย. 2561    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
12 มิ.ย. 2561    ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกาา ๒๕๖๑ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึ  กศน.เสลภูมิ      รับ
08 มิ.ย. 2561    รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 มิ.ย. 2561    รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.โพนทอง      รับ
06 มิ.ย. 2561    ขออนุญาตไปศึกษาดูงาน  กศน.เสลภูมิ      รับ
06 มิ.ย. 2561    แจ้งความประสงค์สั่งพิมพ์เครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษา กศน.  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
05 มิ.ย. 2561    รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
04 มิ.ย. 2561    กำหนดการจิตอาสา  กศน.พนมไพร      รับ
31 พ.ค. 2561    รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.โพนทอง      รับ
31 พ.ค. 2561    การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น  กศน.เสลภูมิ      รับ
28 พ.ค. 2561    แก้ไข กำหนดการ ฝากให้ อ.จิต คะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
25 พ.ค. 2561    รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ารับการยกระดับการศึกษา ภาคเรียนท  กศน.โพนทอง      รับ
25 พ.ค. 2561    ส่งข้อมูลการสำรวจจำนวนผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ารับการยกระดับการศึกษา ภาคเรียน  กศน.ธวัชบุรี      รับ
25 พ.ค. 2561    แก้ไขแบบตอบรับ  กศน.โพนทอง      รับ
25 พ.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.โพนทอง      รับ
25 พ.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.โพนทอง      รับ
24 พ.ค. 2561    รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย  กศน.หนองพอก      รับ
24 พ.ค. 2561    โครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุ และการบริหารงบประมาณ การ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
24 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน – บัญชี พัสดุฯ  กศน.หนองพอก      รับ
24 พ.ค. 2561    โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน – บัญชี พัสดุและการบริหาร  กศน.เมืองสรวง      รับ
24 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุ  กศน.เสลภูมิ      รับ
24 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน – บัญชี พัสดุ และ  กศน.หนองฮี      รับ
23 พ.ค. 2561    แบบตอบรับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ  กศน.โพนทราย      รับ
22 พ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.โพนทอง      รับ
20 พ.ค. 2561    แจ้งความประสงค์สั่งพิมพ์เครื่องมือแบบประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.โพนทอง      รับ
18 พ.ค. 2561    แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  กศน.จังหาร      รับ
18 พ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
17 พ.ค. 2561    ขอคงตำแหน่งครูประจำกลุ่ม  กศน.โพนทอง      รับ
16 พ.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้  กศน.โพนทอง      รับ
16 พ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.โพนทราย      รับ
16 พ.ค. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้ฯ  กศน.โพนทราย      รับ
16 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความ  กศน.เมืองสรวง      รับ
16 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้โดยใ  กศน.เสลภูมิ      รับ
16 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้  กศน.หนองฮี      รับ
16 พ.ค. 2561    โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 พ.ค. 2561    มอบหมายงาน  กศน.โพนทราย      รับ
11 พ.ค. 2561    ส่งรายชื่อข้อมูลผู้เข้าอบรมและแบบกรอกประวัติครูผู้เข้าอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึ  กศน.หนองพอก      รับ
11 พ.ค. 2561    หนังสือส่งยืมเงิน  กศน.โพนทราย      รับ
10 พ.ค. 2561    ส่งรายงานผลศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หนองพอก (แก้ไข)  กศน.หนองพอก      รับ
10 พ.ค. 2561    ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.หนองพอก      รับ
08 พ.ค. 2561    เชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.เมืองสรวง      รับ
07 พ.ค. 2561    ขอคัดสำเนาสัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ  กศน.โพนทอง      รับ
07 พ.ค. 2561    รายงานสรุปวันลา(แก้ไข)  กศน.โพนทอง      รับ
07 พ.ค. 2561    รายงานสรุปวันลา  กศน.โพนทอง      รับ
07 พ.ค. 2561    รายงานสรุปวันลา  กศน.โพนทอง      รับ
07 พ.ค. 2561    เรื่อง ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ ( ครู ค.)  กศน.โพนทอง      รับ
07 พ.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ (ครู ค) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบัติการวิทยากรแกนนำ (ครู ค) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
07 พ.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ ครูค  กศน.เมืองสรวง      รับ
07 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ (ครู ค) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  กศน.หนองฮี      รับ
07 พ.ค. 2561    โครงการประชุมเชิงปฎิบัตการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์(GPA/PR)  กศน.เมืองสรวง      รับ
04 พ.ค. 2561    รายงานผลการนิเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
04 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล  กศน.ธวัชบุรี      รับ
04 พ.ค. 2561    รายงานวันลาของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฯ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
04 พ.ค. 2561    ตอบแบบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (GPA/PR)  กศน.โพนทอง      รับ
04 พ.ค. 2561    โครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR) ภาคเรียนที่ ๒/๒  กศน.โพนทราย      รับ
04 พ.ค. 2561    ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยฯ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
04 พ.ค. 2561    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ ( GPA/GPR ) ประจำภาคเรียนที่ ๒  กศน.เสลภูมิ      รับ
04 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนและค่าเปอร์เซ็นไทล์  กศน.หนองพอก      รับ
04 พ.ค. 2561    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR) ประจำภาคเรียนที่ 2/๒  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
04 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์  กศน.หนองฮี      รับ
03 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้ารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียน เฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ไทล์ ( GPA/PR)  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
03 พ.ค. 2561    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.โพนทอง      รับ
02 พ.ค. 2561    รายงานสรุปวันลาของข้าราชการ ลูกจ้าง  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 เม.ย. 2561    ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่มจเอดส์ในที่ทำงาน ปี ๒๕๖๑  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
27 เม.ย. 2561    ขออนุญาตไปราชการโครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 เม.ย. 2561    ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาที่รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ มีเลขประจ  กศน.เสลภูมิ      รับ
25 เม.ย. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเ  กศน.เชียงขวัญ      รับ
25 เม.ย. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเ  กศน.เชียงขวัญ      รับ
25 เม.ย. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเ  กศน.เชียงขวัญ      รับ
25 เม.ย. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเ  กศน.เชียงขวัญ      รับ
25 เม.ย. 2561    แก้ไข/รายงานข้อมูลนักศึกษาและการเข้าสอบของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.หนองฮี      รับ
25 เม.ย. 2561    รายงานข้อมูลนักศึกษาและการเข้าสอบของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.หนองฮี      รับ
25 เม.ย. 2561    ลาพักผ่อน  กศน.จังหาร      รับ
24 เม.ย. 2561    ใบรับรองเงินเดือนฝากให้พี่เปิ้ล ฝ่ายบุคคลากร  กศน.เสลภูมิ      รับ
24 เม.ย. 2561    (ร่าง) กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.เสลภูมิ      รับ
24 เม.ย. 2561    ร่าง กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพั?ฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.โพนทอง      รับ
24 เม.ย. 2561    กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.หนองฮี      รับ
20 เม.ย. 2561    การเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.ธวัชบุรี      รับ
20 เม.ย. 2561    การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
20 เม.ย. 2561    รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
19 เม.ย. 2561    รายงานโครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart farmer  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
19 เม.ย. 2561    รายงานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
19 เม.ย. 2561    รายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
11 เม.ย. 2561    การคัดเลือกและมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานด้านการแก้ปัญหาผู้เสพ ผู้  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
11 เม.ย. 2561    รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศาสตร์ไทย  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
10 เม.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย เเละบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
10 เม.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.หนองพอก      รับ
10 เม.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์  กศน.หนองพอก      รับ
30 มี.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
30 มี.ค. 2561    ขอเพิ่มและเปลี่ยนเพลงรายชื่อเพลงและแดนเซอร์ ในการประกวดร้องเพลง  กศน.เมืองสรวง      รับ
30 มี.ค. 2561    สรุปวันลา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 มี.ค. 2561    ขอเพิ่มและเปลี่ยนเพลงรายชื่อเพลงและแดนเซอร์ ในการประกวดร้องเพลง  กศน.เมืองสรวง      รับ
30 มี.ค. 2561    ส่งรายชื่อนักร้อง และแดนเซอร์ทีมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  กศน.หนองพอก      รับ
29 มี.ค. 2561    ฝากเอกสารแก้ไขให้ อ.จิตคะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
29 มี.ค. 2561    ส่งรายละเอียดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  กศน.หนองฮี      รับ
28 มี.ค. 2561    ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศถานศึกษา  กศน.เสลภูมิ      รับ
28 มี.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
28 มี.ค. 2561    แจ้งรายละเอียด การรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
27 มี.ค. 2561    ส่งรายละเอียดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  กศน.หนองฮี      รับ
27 มี.ค. 2561    การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนการจ้าง ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ ครู ปวช.  กศน.หนองฮี      รับ
26 มี.ค. 2561    ส่งรายชื่อนักร้องและแดนเซอร์ทีมประกวดร้องดพลงลูกทุ่ง โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
23 มี.ค. 2561    ขอลาพักผ่อน  กศน.โพนทอง      รับ
23 มี.ค. 2561    กำหนดการแก้ไข ฝาก อ.หนุ่ย  กศน.โพนทอง      รับ
23 มี.ค. 2561    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
23 มี.ค. 2561    กำหนดการแก้ไข ฝาก อ.หนุ่ย  กศน.โพนทอง      รับ
23 มี.ค. 2561     ส่งรายชื่อร่วมแสดงประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.โพนทอง      รับ
23 มี.ค. 2561    ส่งรายชื่อการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
23 มี.ค. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าประกวดร้องเพลง โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน 2561  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
23 มี.ค. 2561    แบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันเพลงลูกทุ่ง  กศน.เมืองสรวง      รับ
23 มี.ค. 2561    ส่งรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อน "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับตำบล  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
23 มี.ค. 2561    ส่งแบบฟอร์มรายละเอียดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
23 มี.ค. 2561    การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 มี.ค. 2561    ขอส่งแบบตอบรับการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองฯ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
22 มี.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม  กศน.เมืองสรวง      รับ
22 มี.ค. 2561    แบบรายงานผลการจัดซื้อ – จัดจ้างหนังสือเรียน ภาคเรียที่ ๒/๒๕๖๐ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
21 มี.ค. 2561    ฝากให้ ผอ.วรรณภาค่ะ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
21 มี.ค. 2561    การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษาย  กศน.เสลภูมิ      รับ
16 มี.ค. 2561    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เพิ่มเติม)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
16 มี.ค. 2561    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
16 มี.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด (โต๊ะข่าว)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
16 มี.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบรายวิชาวัสดุศาสตร์ ๓  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
15 มี.ค. 2561    ฝากให้พี่จิตค่ะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
15 มี.ค. 2561    รายงานการประเมินผลและปรับปรุงภายใน  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ