25 พ.ค. 2561    รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ารับการยกระดับการศึกษา ภาคเรียนท  กศน.โพนทอง      รับ
25 พ.ค. 2561    ส่งข้อมูลการสำรวจจำนวนผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ารับการยกระดับการศึกษา ภาคเรียน  กศน.ธวัชบุรี      รับ
25 พ.ค. 2561    แก้ไขแบบตอบรับ  กศน.โพนทอง      รับ
25 พ.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.โพนทอง      รับ
25 พ.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.โพนทอง      รับ
24 พ.ค. 2561    รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย  กศน.หนองพอก      รับ
24 พ.ค. 2561    โครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุ และการบริหารงบประมาณ การ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
24 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน – บัญชี พัสดุฯ  กศน.หนองพอก      รับ
24 พ.ค. 2561    โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน – บัญชี พัสดุและการบริหาร  กศน.เมืองสรวง      รับ
24 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุ  กศน.เสลภูมิ      รับ
24 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน – บัญชี พัสดุ และ  กศน.หนองฮี      รับ
23 พ.ค. 2561    แบบตอบรับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ  กศน.โพนทราย      รับ
22 พ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.โพนทอง      รับ
20 พ.ค. 2561    แจ้งความประสงค์สั่งพิมพ์เครื่องมือแบบประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.โพนทอง      รับ
18 พ.ค. 2561    แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  กศน.จังหาร      รับ
18 พ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
17 พ.ค. 2561    ขอคงตำแหน่งครูประจำกลุ่ม  กศน.โพนทอง      รับ
16 พ.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้  กศน.โพนทอง      รับ
16 พ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.โพนทราย      รับ
16 พ.ค. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้ฯ  กศน.โพนทราย      รับ
16 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความ  กศน.เมืองสรวง      รับ
16 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้โดยใ  กศน.เสลภูมิ      รับ
16 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้  กศน.หนองฮี      รับ
16 พ.ค. 2561    โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 พ.ค. 2561    มอบหมายงาน  กศน.โพนทราย      รับ
11 พ.ค. 2561    ส่งรายชื่อข้อมูลผู้เข้าอบรมและแบบกรอกประวัติครูผู้เข้าอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึ  กศน.หนองพอก      รับ
11 พ.ค. 2561    หนังสือส่งยืมเงิน  กศน.โพนทราย      รับ
10 พ.ค. 2561    ส่งรายงานผลศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หนองพอก (แก้ไข)  กศน.หนองพอก      รับ
10 พ.ค. 2561    ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.หนองพอก      รับ
08 พ.ค. 2561    เชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.เมืองสรวง      รับ
07 พ.ค. 2561    ขอคัดสำเนาสัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ  กศน.โพนทอง      รับ
07 พ.ค. 2561    รายงานสรุปวันลา(แก้ไข)  กศน.โพนทอง      รับ
07 พ.ค. 2561    รายงานสรุปวันลา  กศน.โพนทอง      รับ
07 พ.ค. 2561    รายงานสรุปวันลา  กศน.โพนทอง      รับ
07 พ.ค. 2561    เรื่อง ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ ( ครู ค.)  กศน.โพนทอง      รับ
07 พ.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ (ครู ค) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบัติการวิทยากรแกนนำ (ครู ค) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
07 พ.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ ครูค  กศน.เมืองสรวง      รับ
07 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ (ครู ค) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  กศน.หนองฮี      รับ
07 พ.ค. 2561    โครงการประชุมเชิงปฎิบัตการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์(GPA/PR)  กศน.เมืองสรวง      รับ
04 พ.ค. 2561    รายงานผลการนิเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
04 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล  กศน.ธวัชบุรี      รับ
04 พ.ค. 2561    รายงานวันลาของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฯ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
04 พ.ค. 2561    ตอบแบบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (GPA/PR)  กศน.โพนทอง      รับ
04 พ.ค. 2561    โครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR) ภาคเรียนที่ ๒/๒  กศน.โพนทราย      รับ
04 พ.ค. 2561    ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยฯ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
04 พ.ค. 2561    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ ( GPA/GPR ) ประจำภาคเรียนที่ ๒  กศน.เสลภูมิ      รับ
04 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนและค่าเปอร์เซ็นไทล์  กศน.หนองพอก      รับ
04 พ.ค. 2561    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR) ประจำภาคเรียนที่ 2/๒  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
04 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์  กศน.หนองฮี      รับ
03 พ.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้ารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียน เฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ไทล์ ( GPA/PR)  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
03 พ.ค. 2561    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.โพนทอง      รับ
02 พ.ค. 2561    รายงานสรุปวันลาของข้าราชการ ลูกจ้าง  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 เม.ย. 2561    ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่มจเอดส์ในที่ทำงาน ปี ๒๕๖๑  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
27 เม.ย. 2561    ขออนุญาตไปราชการโครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 เม.ย. 2561    ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาที่รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ มีเลขประจ  กศน.เสลภูมิ      รับ
25 เม.ย. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเ  กศน.เชียงขวัญ      รับ
25 เม.ย. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเ  กศน.เชียงขวัญ      รับ
25 เม.ย. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเ  กศน.เชียงขวัญ      รับ
25 เม.ย. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเ  กศน.เชียงขวัญ      รับ
25 เม.ย. 2561    แก้ไข/รายงานข้อมูลนักศึกษาและการเข้าสอบของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.หนองฮี      รับ
25 เม.ย. 2561    รายงานข้อมูลนักศึกษาและการเข้าสอบของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.หนองฮี      รับ
25 เม.ย. 2561    ลาพักผ่อน  กศน.จังหาร      รับ
24 เม.ย. 2561    ใบรับรองเงินเดือนฝากให้พี่เปิ้ล ฝ่ายบุคคลากร  กศน.เสลภูมิ      รับ
24 เม.ย. 2561    (ร่าง) กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.เสลภูมิ      รับ
24 เม.ย. 2561    ร่าง กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพั?ฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.โพนทอง      รับ
24 เม.ย. 2561    กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.หนองฮี      รับ
20 เม.ย. 2561    การเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.ธวัชบุรี      รับ
20 เม.ย. 2561    การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
20 เม.ย. 2561    รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
19 เม.ย. 2561    รายงานโครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart farmer  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
19 เม.ย. 2561    รายงานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
19 เม.ย. 2561    รายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
11 เม.ย. 2561    การคัดเลือกและมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานด้านการแก้ปัญหาผู้เสพ ผู้  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
11 เม.ย. 2561    รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศาสตร์ไทย  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
10 เม.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย เเละบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
10 เม.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.หนองพอก      รับ
10 เม.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์  กศน.หนองพอก      รับ
30 มี.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
30 มี.ค. 2561    ขอเพิ่มและเปลี่ยนเพลงรายชื่อเพลงและแดนเซอร์ ในการประกวดร้องเพลง  กศน.เมืองสรวง      รับ
30 มี.ค. 2561    สรุปวันลา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 มี.ค. 2561    ขอเพิ่มและเปลี่ยนเพลงรายชื่อเพลงและแดนเซอร์ ในการประกวดร้องเพลง  กศน.เมืองสรวง      รับ
30 มี.ค. 2561    ส่งรายชื่อนักร้อง และแดนเซอร์ทีมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  กศน.หนองพอก      รับ
29 มี.ค. 2561    ฝากเอกสารแก้ไขให้ อ.จิตคะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
29 มี.ค. 2561    ส่งรายละเอียดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  กศน.หนองฮี      รับ
28 มี.ค. 2561    ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศถานศึกษา  กศน.เสลภูมิ      รับ
28 มี.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
28 มี.ค. 2561    แจ้งรายละเอียด การรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
27 มี.ค. 2561    ส่งรายละเอียดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  กศน.หนองฮี      รับ
27 มี.ค. 2561    การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนการจ้าง ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ ครู ปวช.  กศน.หนองฮี      รับ
26 มี.ค. 2561    ส่งรายชื่อนักร้องและแดนเซอร์ทีมประกวดร้องดพลงลูกทุ่ง โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
23 มี.ค. 2561    ขอลาพักผ่อน  กศน.โพนทอง      รับ
23 มี.ค. 2561    กำหนดการแก้ไข ฝาก อ.หนุ่ย  กศน.โพนทอง      รับ
23 มี.ค. 2561    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
23 มี.ค. 2561    กำหนดการแก้ไข ฝาก อ.หนุ่ย  กศน.โพนทอง      รับ
23 มี.ค. 2561     ส่งรายชื่อร่วมแสดงประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.โพนทอง      รับ
23 มี.ค. 2561    ส่งรายชื่อการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
23 มี.ค. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าประกวดร้องเพลง โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน 2561  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
23 มี.ค. 2561    แบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันเพลงลูกทุ่ง  กศน.เมืองสรวง      รับ
23 มี.ค. 2561    ส่งรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อน "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับตำบล  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
23 มี.ค. 2561    ส่งแบบฟอร์มรายละเอียดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
23 มี.ค. 2561    การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 มี.ค. 2561    ขอส่งแบบตอบรับการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองฯ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
22 มี.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม  กศน.เมืองสรวง      รับ
22 มี.ค. 2561    แบบรายงานผลการจัดซื้อ – จัดจ้างหนังสือเรียน ภาคเรียที่ ๒/๒๕๖๐ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
21 มี.ค. 2561    ฝากให้ ผอ.วรรณภาค่ะ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
21 มี.ค. 2561    การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษาย  กศน.เสลภูมิ      รับ
16 มี.ค. 2561    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เพิ่มเติม)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
16 มี.ค. 2561    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
16 มี.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด (โต๊ะข่าว)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
16 มี.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบรายวิชาวัสดุศาสตร์ ๓  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
15 มี.ค. 2561    ฝากให้พี่จิตค่ะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
15 มี.ค. 2561    รายงานการประเมินผลและปรับปรุงภายใน  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
15 มี.ค. 2561    รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(ฝากให้ ผอ.บัวบาน)  กศน.เมืองสรวง      รับ
14 มี.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัยหายาเสพติด  กศน.โพนทอง      รับ
13 มี.ค. 2561    รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน  กศน.หนองฮี      รับ
13 มี.ค. 2561    แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการแทน  กศน.จังหาร      รับ
13 มี.ค. 2561    ยิมเงิน ปทุมรัตต์  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
13 มี.ค. 2561    เงินยืม ปทุมรัตต์  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 มี.ค. 2561    ขอเลื่อนรับการนิเทศจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.โพนทอง      รับ
12 มี.ค. 2561    รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ป  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
07 มี.ค. 2561    ฝากให้ อ.เย็นจิต  กศน.ธวัชบุรี      รับ
07 มี.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดทำขอมูล  กศน.โพนทราย      รับ
06 มี.ค. 2561    ส่งการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  กศน.จังหาร      รับ
06 มี.ค. 2561    ตอบแบบสอบถามการเผยแพร่รายงานการวิจัย  กศน.เชียงขวัญ      รับ
06 มี.ค. 2561    ตอบแบบสอบถามการเผยแพร่รายงานการวิจัย  กศน.เชียงขวัญ      รับ
05 มี.ค. 2561    รายงานวันลาของข้าราชการ และพนักงานราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
05 มี.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหา  กศน.เสลภูมิ      รับ
05 มี.ค. 2561    ตอบแบบสอบถามการวิจัย  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
05 มี.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ  กศน.โพนทอง      รับ
05 มี.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณในระบบ  กศน.หนองฮี      รับ
05 มี.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบติการพัฒนาแนวทางการจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ (DMIS61)  กศน.เมืองสรวง      รับ
05 มี.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณในระบบ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
02 มี.ค. 2561    การเผยแพร่รายงานการวิจัย  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
02 มี.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับ  กศน.โพนทอง      รับ
02 มี.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ (ครู ข. ครู ค.) โครงการพัฒนา เศรษ  กศน.โพนทอง      รับ
28 ก.พ. 2561    แจ้งลงทะเบียนผู้ค้ากับ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.โพนทอง      รับ
28 ก.พ. 2561    ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงดารอบรมเชิงปฎิบัติการวิทยากรแกนนำ (ครูขครูค) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักส  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
28 ก.พ. 2561     ขออนุมัติแผนงบเงินอุดหนุนอำเภอเสลภูมิฝากให้ท่านผอ.สมร วรชิน  กศน.เสลภูมิ      รับ
28 ก.พ. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
27 ก.พ. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ ครูข ครูค  กศน.เมืองสรวง      รับ
26 ก.พ. 2561    ขอสละสิทธิ์ในการเป็นกรรมการประเมินคัดเลือกผลงานบุคลากรที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษ  กศน.โพนทอง      รับ
26 ก.พ. 2561    ส่งตารางสอบวัดผมสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ - ๒๕๖๐  กศน.เชียงขวัญ      รับ
23 ก.พ. 2561    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  กศน.หนองฮี      รับ
21 ก.พ. 2561    ส่งผลงานการคัดเลือกบุคลากรที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น  กศน.โพนทอง      รับ
21 ก.พ. 2561    การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๒๕๐ปี กรุงธนบุรี  กศน.โพนทราย      รับ
20 ก.พ. 2561     ฝาก ครู.เย็นจิตร  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
20 ก.พ. 2561    แผนปฏิบัติการผู้สูงอายุ  กศน.โพนทอง      รับ
19 ก.พ. 2561    การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิก  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
19 ก.พ. 2561    ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ( ๑๘ ชั่วโมง )  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 ก.พ. 2561    ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2561  กศน.โพนทอง      รับ
19 ก.พ. 2561    ส่งบันทึกข้อความมอบงานในหน้าที่  กศน.หนองฮี      รับ
16 ก.พ. 2561    โครงการเสนอความต้องการงบประมาณพลังงานทดแทนสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
16 ก.พ. 2561    การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ250ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
16 ก.พ. 2561    โครงการเสนอความต้องการงบประมาณพลังงานทดแทนสนับสนุนเกษตรฯ  กศน.โพนทราย      รับ
13 ก.พ. 2561    การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กศน.โพนทอง      รับ
09 ก.พ. 2561    ส่งแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.เสลภูมิ      รับ
09 ก.พ. 2561    ส่งแบบรายงานจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.ธวัชบุรี      รับ
06 ก.พ. 2561    ส่งใบสมัครรับการประเมินผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.โพนทอง      รับ
02 ก.พ. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอน “เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.โพนทอง      รับ
31 ม.ค. 2561    ส่งแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (ไตรมาสที่ ๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.โพนทอง      รับ
31 ม.ค. 2561    ฝากให้ครูจิตค่ะ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
30 ม.ค. 2561    โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( Boot Camp ) ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
30 ม.ค. 2561    ฝากให้ อ.เย็นจิต  กศน.เสลภูมิ      รับ
30 ม.ค. 2561    ฝากให้ อ.เย็นจิต  กศน.เสลภูมิ      รับ
29 ม.ค. 2561    ส่งสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย แอปปลิเคชั่น “Ech  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 ม.ค. 2561    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ม.ค. 2561    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 ม.ค. 2561    โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ  กศน.เสลภูมิ      รับ
23 ม.ค. 2561    รายงานการขยายผลการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
22 ม.ค. 2561    ส่งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งคุมสอบ( N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๐  กศน.เสลภูมิ      รับ
22 ม.ค. 2561    ส่งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งคุมสอบ( N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๐  กศน.เสลภูมิ      รับ
22 ม.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  กศน.หนองฮี      รับ
19 ม.ค. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
19 ม.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.โพนทอง      รับ
19 ม.ค. 2561    การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในสถานศึกษา กระทรวงศึ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
19 ม.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
19 ม.ค. 2561    การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิก  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 ม.ค. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ส  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 ม.ค. 2561    ส่งส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประ  กศน.เมืองสรวง      รับ
19 ม.ค. 2561    ส่งแบบตอยรับโครงการเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ  กศน.เมยวดี      รับ
19 ม.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ  กศน.หนองฮี      รับ
29 ธ.ค. 2560    การเสนอขอเครื่องพระราชทานเครื่องราชฯ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
28 ธ.ค. 2560    ขอพระราชทานเครื่องราช  กศน.เชียงขวัญ      รับ
28 ธ.ค. 2560    เสนอขอพระราชทานเครื่องราช  กศน.โพนทอง      รับ
28 ธ.ค. 2560    เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
28 ธ.ค. 2560    ขอพระราชทานเครื่องราช  กศน.เชียงขวัญ      รับ
28 ธ.ค. 2560    รายงานผลการจัดหาหนังสือเรียน 2/2560  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
28 ธ.ค. 2560    นำส่งเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน  กศน.เชียงขวัญ      รับ
27 ธ.ค. 2560    ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (ไตรมาสที่ 1- 2)  กศน.เชียงขวัญ      รับ
26 ธ.ค. 2560    รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.โพนทอง      รับ
26 ธ.ค. 2560    การยืืนยันความพร้อมในการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 2561  กศน.เมยวดี      รับ
25 ธ.ค. 2560    ส่งการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  กศน.จังหาร      รับ
22 ธ.ค. 2560    รายงานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ประสานงานระดับอำเภอ ระดับตำบล  กศน.โพนทอง      รับ
22 ธ.ค. 2560    ส่งแบบรายงานการดำเนินการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.หนองฮี      รับ
22 ธ.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560  กศน.โพนทอง      รับ
22 ธ.ค. 2560    รายงานยาเสพติด  กศน.พนมไพร      รับ
21 ธ.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด  กศน.โพนทอง      รับ
21 ธ.ค. 2560    รายงานผลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
21 ธ.ค. 2560    ตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ