12 ธ.ค. 2561    การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
12 ธ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ธ.ค. 2561    ฝากให้ อ.เย็นจิตค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
11 ธ.ค. 2561    ฝากให้ พี่จิตคะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
07 ธ.ค. 2561    ขออนุญาตเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาการขออนุญาตเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาการ  กศน.อาจสามารถ      รับ
06 ธ.ค. 2561    ส่งข้อมูลหลักฐานผู้รับจ้าง  กศน.หนองพอก      รับ
04 ธ.ค. 2561    รายงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กศน.โพนทอง      รับ
03 ธ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติด(รายสัปดาห์)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
03 ธ.ค. 2561    แจ้งความประสงค์สั่งพิมพ์เครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักษึกษา กศน.ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  กศน.เสลภูมิ      รับ
30 พ.ย. 2561    ส่งเงินสั่งจองดอกพุทธรักษา  กศน.จังหาร      รับ
30 พ.ย. 2561    ฝากให้ผอ.วรรณภา ศรีกำพี้  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
28 พ.ย. 2561    ส่งแบบรางงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.หนองพอก      รับ
28 พ.ย. 2561    ขอลากิจ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
27 พ.ย. 2561    สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา  กศน.โพนทอง      รับ
26 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.โพนทอง      รับ
26 พ.ย. 2561    ส่งแบแสดงความประสงค์ สั่งพิมพ์เครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.หนองพอก      รับ
26 พ.ย. 2561    ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.โพนทอง      รับ
26 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 พ.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ  กศน.หนองฮี      รับ
23 พ.ย. 2561    ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N - NET ) ครั้งที่ ๒ ปีการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
23 พ.ย. 2561    ฝากให้ผอ.วรรณภา ศรีกำพี้  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
23 พ.ย. 2561    สั่งซื้อหลักฐานแสดงผลการเรียนทางการศึกษา  กศน.เสลภูมิ      รับ
23 พ.ย. 2561    แก้ไขแผน OOCC ( ฝากให้ อ.เย็นจิต ค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
23 พ.ย. 2561    สำรวจและยืนยันผู้สูงอายุ  กศน.โพนทอง      รับ
22 พ.ย. 2561    ส่งรายชื่อคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับจังหวัด  กศน.โพนทอง      รับ
21 พ.ย. 2561    ตอบรับสั่งจองสมุดบันทึก กศน..(ไดอารี่) พ.ศ.2562  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
21 พ.ย. 2561    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน.โพนทราย      รับ
21 พ.ย. 2561    รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื  กศน.เสลภูมิ      รับ
20 พ.ย. 2561    รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา (แก้ไขหนังสือนำส่ง)  กศน.โพนทอง      รับ
20 พ.ย. 2561    รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  กศน.โพนทอง      รับ
19 พ.ย. 2561    ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา  กศน.เมืองสรวง      รับ
19 พ.ย. 2561    ส่งรายชื่อคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 พ.ย. 2561    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับจังหวัด  กศน.หนองฮี      รับ
16 พ.ย. 2561    ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.เมืองสรวง      รับ
16 พ.ย. 2561    ขอส่งการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.ธวัชบุรี      รับ
16 พ.ย. 2561    แบบรายงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 พ.ย. 2561    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.เมืองสรวง      รับ
15 พ.ย. 2561    ความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ  กศน.พนมไพร      รับ
15 พ.ย. 2561    ส่งรายชื่อคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับจังหวัด  กศน.หนองพอก      รับ
15 พ.ย. 2561    สั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน (ไดอารี่) พ.ศ.2562  กศน.หนองพอก      รับ
15 พ.ย. 2561    คำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานการปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามโครงการไทยนิยม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
15 พ.ย. 2561    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
15 พ.ย. 2561    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.หนองพอก      รับ
14 พ.ย. 2561    ส่งคำสั่ง  กศน.หนองฮี      รับ
13 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
13 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด  กศน.โพนทอง      รับ
13 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด  กศน.โพนทอง      รับ
13 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด        รับ
12 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสติด  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
12 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
12 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
12 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
12 พ.ย. 2561     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
12 พ.ย. 2561    ข้อมูลภาคีเครือข่าย (MOU)  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
12 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติด(โต๊ะข่าว)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 พ.ย. 2561    ส่งข้อมูล MOU  กศน.โพนทอง      รับ
12 พ.ย. 2561    แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการแทน  กศน.โพนทอง      รับ
09 พ.ย. 2561    ส่งระเบียบวาระการประชุม  กศน.หนองฮี      รับ
05 พ.ย. 2561    แก้ไขแบบตอบรับ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
02 พ.ย. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ย(GPA/PR)  กศน.โพนทราย      รับ
02 พ.ย. 2561    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR)  กศน.ธวัชบุรี      รับ
01 พ.ย. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์(แก้ไข)  กศน.โพนทอง      รับ
01 พ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR)  กศน.หนองพอก      รับ
01 พ.ย. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (GPA/PR)  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
01 พ.ย. 2561     รายงานสรุปวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 ต.ค. 2561    ส่งบันทึกข้อความมอบงานในหน้าที่  กศน.หนองฮี      รับ
31 ต.ค. 2561    เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์  กศน.หนองฮี      รับ
30 ต.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซนไทล์(GPA/PR)  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
30 ต.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมโชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
30 ต.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมโชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
30 ต.ค. 2561    ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก(ไดอารี่) ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.จังหาร      รับ
30 ต.ค. 2561    ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการประชุมตรวจสอบผลการเรียน อ.สุวรรณภูมิ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
30 ต.ค. 2561    ส่งรูปภาพ ผอ.กศน.อำเภอเกษตรวิสัย  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
30 ต.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
29 ต.ค. 2561    ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่ ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 ต.ค. 2561    ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก(ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ.2562  กศน.โพนทอง      รับ
26 ต.ค. 2561    ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่ )  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
26 ต.ค. 2561    คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓  กศน.หนองพอก      รับ
26 ต.ค. 2561    ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ.2562  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
26 ต.ค. 2561    ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำสมุด (ไดอารี่) ประจำปี 2562  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
26 ต.ค. 2561    ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ.2562  กศน.หนองพอก      รับ
25 ต.ค. 2561    การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
22 ต.ค. 2561    เรื่อง ส่งบันทึกข้อความมอบงานในหน้าที่  กศน.หนองฮี      รับ
18 ต.ค. 2561    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน.หนองพอก      รับ
18 ต.ค. 2561    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน.หนองพอก      รับ
18 ต.ค. 2561    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.เสลภูมิ      รับ
18 ต.ค. 2561    สำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
17 ต.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  กศน.เชียงขวัญ      รับ
16 ต.ค. 2561    การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก  กศน.โพนทราย      รับ
12 ต.ค. 2561    สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.โพนทอง      รับ
12 ต.ค. 2561    ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.พนมไพร      รับ
12 ต.ค. 2561    สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
12 ต.ค. 2561    การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ต.ค. 2561    การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ต.ค. 2561    แผนการจัดกิจกรรมงบการศึกษาต่อเนื่อง ฝากให้ อ.หนุ่ย  กศน.โพนทอง      รับ
12 ต.ค. 2561    การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
12 ต.ค. 2561    การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
12 ต.ค. 2561    การจัดทำคำขอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
11 ต.ค. 2561    การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.หนองฮี      รับ
11 ต.ค. 2561    ส่งแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.ธวัชบุรี      รับ
11 ต.ค. 2561    ส่งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
10 ต.ค. 2561    การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
08 ต.ค. 2561    เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้ากศน.ตำบล  กศน.หนองพอก      รับ
08 ต.ค. 2561    ขอเกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งพนักงานราชการ  กศน.หนองพอก      รับ
05 ต.ค. 2561    แต่งตั้งผู้รักษาการ  กศน.พนมไพร      รับ
05 ต.ค. 2561    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.โพนทราย      รับ
05 ต.ค. 2561    สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.หนองฮี      รับ
04 ต.ค. 2561    สำรวข้อมูลสถานศึกษานำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดใช้จัดการเรียนการสอน  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
04 ต.ค. 2561    ขอเบิกใบเสร็จประจำปีงบประมาณ2562  กศน.หนองฮี      รับ
04 ต.ค. 2561    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.หนองฮี      รับ
02 ต.ค. 2561    การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
02 ต.ค. 2561    ส่งระเบียบวาระการประชุม  กศน.หนองฮี      รับ
01 ต.ค. 2561    รายงานผลการสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
29 ก.ย. 2561    ส่งแผนพักเบิกปี 61 เพื่อใช้เบิกในปี62 แก้ไข  กศน.โพนทอง      รับ
28 ก.ย. 2561    ส่งแผนการใช้งบเงินอุดหนุนพักเบิกปี 2561 เพื่อใช้ปี 2562  กศน.โพนทอง      รับ
28 ก.ย. 2561    ยืนยันการใช้งบประมาณเงินพักเบิกอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2561)  กศน.เมืองสรวง      รับ
28 ก.ย. 2561    ตอบรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการ ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. (แก้ไข)  กศน.โพนทอง      รับ
27 ก.ย. 2561    ตอบรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห  กศน.โพนทอง      รับ
27 ก.ย. 2561    ตอบรับการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย  กศน.เชียงขวัญ      รับ
26 ก.ย. 2561    แผนการจ้างเหมาบริการครูผู้สอนคนพิการ/ครูประจำกลุ่ม  กศน.โพนทอง      รับ
26 ก.ย. 2561    ส่งรายชื่อนักศึกษาคนพิการ เพื่อของบประมาณประจำปี 2562  กศน.โพนทอง      รับ
26 ก.ย. 2561    แบบรายงานข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 ก.ย. 2561    รายงานการลดใช้ถุงพลาสติก  กศน.โพนทอง      รับ
26 ก.ย. 2561    แผนการจ้างเหมาบริการ  กศน.โพนทราย      รับ
26 ก.ย. 2561    รายงานข้อมุลโครงการ ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน  กศน.โพนทราย      รับ
26 ก.ย. 2561    รายงานการจัดทำแผนการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ครูประจำกลุ่มและบรรณารักษ์จ้างเหมา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 ก.ย. 2561    การจัดทำแผนการจ้างเหมาบริการตำแหน่งครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ ครู ปวช. ครูประจำกลุ่ม (ยกเว้นครูประ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
26 ก.ย. 2561    การจัดทำแผนการจ้างเหมาบริการตำแหน่งครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ ครู ปวช. ครูประจำกลุ่ม (ยกเว้นครูประ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
26 ก.ย. 2561    ฝากให้อ.ฝน พัสดุ  กศน.โพนทราย      รับ
26 ก.ย. 2561    ฝากเอกสารให้ อ.ฝน งานพัสดุ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
24 ก.ย. 2561    รายงานข้อมูล 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน  กศน.โพนทอง      รับ
21 ก.ย. 2561    รายงานข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียน(แก้ไข)  กศน.หนองพอก      รับ
21 ก.ย. 2561    รายงานข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.หนองพอก      รับ
19 ก.ย. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.  กศน.โพนทอง      รับ
19 ก.ย. 2561    รายงานการของบประมาณงบอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
19 ก.ย. 2561    รายงานการของบประมาณงบอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
19 ก.ย. 2561    (แก้ไข)แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบป  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
19 ก.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมา  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
19 ก.ย. 2561    การจัดทำพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศและแผนงานโครงการรองรับ  กศน.หนองพอก      รับ
19 ก.ย. 2561    การจัดทำพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศและแผนงานโครงการรองรับ  กศน.หนองพอก      รับ
19 ก.ย. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ๒๔-๒๕  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
18 ก.ย. 2561    โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ  กศน.หนองฮี      รับ
17 ก.ย. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการระหว่าง 24-25 กันยายน 2561  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
12 ก.ย. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรุปผลครูผู้สอนคนพิการ  กศน.โพนทราย      รับ
11 ก.ย. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรุปผลการดำเนินงานของครูผู้สอนคนพิการ  กศน.พนมไพร      รับ
11 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่และรถ ICT เคลื่อนที่  กศน.โพนทอง      รับ
10 ก.ย. 2561    รายงานการรับเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ทั้ง 3 ระดับ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
10 ก.ย. 2561    แบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรุปผลการดำเนินงานของครูผู้สอนคนพิการ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
10 ก.ย. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรุปผลการดำเนินงานของครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒  กศน.โพนทอง      รับ
10 ก.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรุปผลการดำเนินงานของครูผู้สอนคน  กศน.หนองฮี      รับ
06 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งบุคลากรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง (แก้ไข)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
06 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งบุคลากรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง (แก้ไข)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
05 ก.ย. 2561    แบบตอบรับการเข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรุปผลการดำเนินงานของครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน ก  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
05 ก.ย. 2561    รายงานห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
05 ก.ย. 2561    รายงานสถิติข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดประชาชน ไตรมาส 3 -4 ประจำปีงบประมาณ2561  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
04 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งบุคลากรรักาาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อ.โพธิ์ชัย  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
04 ก.ย. 2561    สำราจพนักงานราชการที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 กันยายน 2561  กศน.หนองพอก      รับ
04 ก.ย. 2561    รายงานการประเมินความเสี่ยง  กศน.โพนทอง      รับ
03 ก.ย. 2561    รายงานสรุปวันลาของข้าราชการ ลูกจ้าง  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
02 ก.ย. 2561    รายงานการตรวจสารเสพติดของบุคลากร กศน.อาเภอโพนทอง  กศน.โพนทอง      รับ
02 ก.ย. 2561    รายงานการตรวจสารเสพติดของบุคลากร กศน.อาเภอโพนทอง  กศน.โพนทอง      รับ
02 ก.ย. 2561    สำรวจพนักงานราชการที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561  กศน.โพนทอง      รับ
01 ก.ย. 2561    แจ้งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  กศน.หนองพอก      รับ
31 ส.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ  กศน.จังหาร      รับ
29 ส.ค. 2561    ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  กศน.โพนทอง      รับ
29 ส.ค. 2561    ขออนุมัติข้อมูลผู้ขายหลัก  กศน.เชียงขวัญ      รับ
28 ส.ค. 2561    แจ้งการใช้งบเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนภาคเรียที่1/2561  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
27 ส.ค. 2561    แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง  กศน.หนองฮี      รับ
27 ส.ค. 2561    แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง  กศน.หนองฮี      รับ
27 ส.ค. 2561    แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการแทน  กศน.เมืองสรวง      รับ
24 ส.ค. 2561    ตอบรับการประชุมสัมมนา "แนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ส  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
24 ส.ค. 2561    ตอบรับการประชุมสัมมนา "แนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ส  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
24 ส.ค. 2561    การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1  กศน.หนองพอก      รับ
23 ส.ค. 2561    รายงานการตรวจคัดกรองสารเสพติดในสถานศึกษา  กศน.หนองพอก      รับ
23 ส.ค. 2561    แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
23 ส.ค. 2561    ส่งสรุปส่งคืนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.เมืองสรวง      รับ
22 ส.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.จังหาร      รับ
22 ส.ค. 2561    รายงานการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.โพนทอง      รับ
20 ส.ค. 2561    แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
20 ส.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงาน OOCC และ รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน  กศน.เสลภูมิ      รับ
20 ส.ค. 2561    ราย่งาน OOCC และรา่ยงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน  กศน.พนมไพร      รับ
20 ส.ค. 2561    แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.เสลภูมิ      รับ
17 ส.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงาน OOCC และรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน  กศน.หนองพอก      รับ
16 ส.ค. 2561    รายงานผลตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี  กศน.หนองพอก      รับ
15 ส.ค. 2561    โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปี  กศน.หนองฮี      รับ
15 ส.ค. 2561    ฝากให้ ผอ.วรรณภา ศรีกำพี้ ขอบคุณค่ะ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
15 ส.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
14 ส.ค. 2561    ตอบแบบสอบถามการใช้รถจักรยานยนต์ของบุคลากรในสังกัด(สแกนQR code)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
10 ส.ค. 2561    รายงานงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
09 ส.ค. 2561    ด่วน ส่ง อ.เอ๋ค่ะ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
08 ส.ค. 2561    การรับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
08 ส.ค. 2561    ตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
07 ส.ค. 2561    กำหนดการโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ แก้ไข( ฝากให้ อ.เย็นจิต ค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 ส.ค. 2561    กำหนดการโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ แก้ไข( ฝากให้ อ.เย็นจิต ค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 ส.ค. 2561    กำหนดการโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ( ฝากให้ อ.เย็นจิต ค่ะ )  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 ส.ค. 2561    แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  กศน.จังหาร      รับ
03 ส.ค. 2561    รายงานวันลาของข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.เสลภูมิ      รับ
31 ก.ค. 2561    รายงานสรุปวันลา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
26 ก.ค. 2561    การจ้างเหมาบริการ ประจำปีงปประมาณ 2562  กศน.หนองพอก      รับ
26 ก.ค. 2561    การรับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  กศน.หนองฮี      รับ