13 ธ.ค. 2562    การดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)  กศน.อาจสามารถ      รับ
11 ธ.ค. 2562    รายงานการสำรวจข้อมูล กศน.ตำบล/แขวง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.)  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
06 ธ.ค. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน.เมืองสรวง      รับ
04 ธ.ค. 2562    ส่งแบบสำรวจศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.เมยวดี      รับ
04 ธ.ค. 2562    รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.เสลภูมิ      รับ
04 ธ.ค. 2562    รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผู้ผ่านก  กศน.เสลภูมิ      รับ
03 ธ.ค. 2562    รายงานสรุปวันลาของข้าราชการ ลูกจ้าง  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
03 ธ.ค. 2562    สำรวจจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผ่านการประเมินเทีย  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
29 พ.ย. 2562    แบบสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับอำเภอ/เขต  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
29 พ.ย. 2562    ส่งแบบสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อาจสามารถ      รับ
29 พ.ย. 2562    แบบนำส่งข้อมูลศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อาจสามารถ      รับ
29 พ.ย. 2562    แบบสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ 2563  กศน.เมยวดี      รับ
29 พ.ย. 2562    ขอเลื่อนการจัดโครงการ  กศน.หนองพอก      รับ
28 พ.ย. 2562    ส่งแบบสำรวจโครงการศุนย์ฝึกอาชีพ  กศน.โพนทอง      รับ
28 พ.ย. 2562    ฝากให้ครูเหมียว การเงิน จาก กศน.อำเภอหนองฮี  กศน.หนองฮี      รับ
27 พ.ย. 2562     ติดตามและทบทวนการส่งข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.เมืองสรวง      รับ
27 พ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW๕๑)  กศน.ธวัชบุรี      รับ
27 พ.ย. 2562    แบบตอบรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาฯ  กศน.เมืองสรวง      รับ
27 พ.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.โพนทอง      รับ
27 พ.ย. 2562    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW 51)  กศน.หนองฮี      รับ
27 พ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW51)  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
27 พ.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ (ITW51)  กศน.เมยวดี      รับ
27 พ.ย. 2562    ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
25 พ.ย. 2562    รายงานส่งตัวจ้างเหมาบริการเอกชนของส่วนราชการตำแหน่ง ศรช.  กศน.อาจสามารถ      รับ
22 พ.ย. 2562    รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  กศน.โพนทอง      รับ
22 พ.ย. 2562    การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน.ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่ถูกยุบรวม  กศน.โพนทราย      รับ
21 พ.ย. 2562    ส่งรายงานข้อมูล สถานศึกษา กศน. ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ถูกยุบรวม  กศน.จังหาร      รับ
20 พ.ย. 2562    รายงานข้อมูล กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม  กศน.หนองฮี      รับ
20 พ.ย. 2562    การคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
20 พ.ย. 2562    ส่งแบบรายงานข้อมูล กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม  กศน.หนองพอก      รับ
20 พ.ย. 2562    ส่งรายงานข้อมูล กศน.ตำบล ๕ ดี พรีเมี่ยม  กศน.จังหาร      รับ
19 พ.ย. 2562    การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน. ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ถูกยุบรวม  กศน.เมืองสรวง      รับ
01 พ.ย. 2562    ส่งรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ  กศน.เมืองสรวง      รับ
01 พ.ย. 2562    รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามพระราชดำริ  กศน.อาจสามารถ      รับ
31 ต.ค. 2562    รายงานจำนวนนักศึกษาฯภาคเรียนที่2/2562  กศน.เสลภูมิ      รับ
31 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
31 ต.ค. 2562    แบบรายงานการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.โพนทอง      รับ
30 ต.ค. 2562    ข้อมูลสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต)กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
30 ต.ค. 2562    ข้อมูลสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต)กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
29 ต.ค. 2562    สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา สำหรับการคัดเล  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
28 ต.ค. 2562    แบบสำรวจผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น ที่ประชาชนผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงาน กศน  กศน.เสลภูมิ      รับ
28 ต.ค. 2562    สำรวจกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาสำหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน เพ  กศน.เสลภูมิ      รับ
28 ต.ค. 2562    สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
24 ต.ค. 2562    บัญชีความจาเป็นและความต้องการกลุ่มวิชาสาหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชก  กศน.หนองฮี      รับ
24 ต.ค. 2562    สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
22 ต.ค. 2562    สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา  กศน.โพนทราย      รับ
22 ต.ค. 2562    ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ.2563  กศน.โพนทราย      รับ
22 ต.ค. 2562    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ ปี 2562  กศน.โพนทราย      รับ
21 ต.ค. 2562    ส่งรายชื่อข้าราชการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกษตรวิสัย  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
21 ต.ค. 2562    ส่งข้อมูลจัดทำไดอารี่ 63  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
18 ต.ค. 2562    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  กศน.อาจสามารถ      รับ
18 ต.ค. 2562    รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
18 ต.ค. 2562    ฝากเอกสารให้ อ.อ้อ ค่ะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
17 ต.ค. 2562    แต่งตั้งบุคลากรรักษากาารในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
17 ต.ค. 2562    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองฮี  กศน.หนองฮี      รับ
17 ต.ค. 2562    ส่งรายชื่อช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.เสลภูมิ      รับ
09 ต.ค. 2562    รายงานผลการมี การใช้ Internet หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.โพนทอง      รับ
09 ต.ค. 2562    รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
09 ต.ค. 2562    ส่งแบบฟอร์มการใช้ Internet ในหน่วยงานสังกัด สำนักงาน กศน.  กศน.โพนทราย      รับ
08 ต.ค. 2562    ขอความอนุเคราะห์สำรวจการมี การใช้อินเทอร์เน็ตสำนักงาน กศน.ตำบล ทั่วประเทศ  กศน.เมืองสรวง      รับ
08 ต.ค. 2562    รายงานผลการมี การใช้ Internet หน่วยงานในสังกัด สำนักงาน กศน.  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
08 ต.ค. 2562    ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
07 ต.ค. 2562    ส่งแบบสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของ กศน.ตำบล  กศน.หนองฮี      รับ
07 ต.ค. 2562    ส่งรายงานผลการมี การใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน กศน.ตำบล ทั่วประเทศ  กศน.เสลภูมิ      รับ
07 ต.ค. 2562    แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
07 ต.ค. 2562    ส่งแบบสำรวจข้อมมูลในการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราแรกบรรจุข้าราชการครู  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
04 ต.ค. 2562    ส่งการสำรวจข้อมูลในการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราแรกบรรจุข้าราชการครู อมูลในการก  กศน.จังหาร      รับ
03 ต.ค. 2562    การสำรวจข้อมูลในการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราแรกบรรจุข้าราชการครู  กศน.พนมไพร      รับ
01 ต.ค. 2562    ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน  กศน.โพนทอง      รับ
01 ต.ค. 2562    รายงานการใช้ใบ้สร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.โพนทอง      รับ
30 ก.ย. 2562    ขอส่งแผนการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.หนองฮี      รับ
30 ก.ย. 2562    ส่งรายงานการยืนยันข้อมูลซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  กศน.หนองฮี      รับ
30 ก.ย. 2562    การรายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.เมืองสรวง      รับ
30 ก.ย. 2562    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
27 ก.ย. 2562    ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.โพนทราย      รับ
27 ก.ย. 2562    ส่งแบบสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือ และอาสายุกาชาดในสถานศึกษาฯ  กศน.โพนทราย      รับ
27 ก.ย. 2562    ฝากเอกสารให้ อ.ป๋องค่ะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
27 ก.ย. 2562    รายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
27 ก.ย. 2562    การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.โพนทราย      รับ
27 ก.ย. 2562    รายงานผลการนิเทศตามแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.โพนทราย      รับ
20 ก.ย. 2562    แบบสำรวจข้อมูลลูกเสือ  กศน.โพนทอง      รับ
20 ก.ย. 2562    ขอความเห็นชอบแผนอาชีพเพิ่มเติม  กศน.เสลภูมิ      รับ
20 ก.ย. 2562    รายงานข้อมูลสถิติด้านส่งเสริมการอ่านไตมาส 3-4  กศน.โพนทอง      รับ
20 ก.ย. 2562    รายงานข้อมูลสถิติด้านส่งเสริมการอ่านไตมาส 3-4  กศน.โพนทอง      รับ
20 ก.ย. 2562    รายงานข้อมูลสถิติด้านส่งเสริมการอ่านไตมาส 3-4  กศน.โพนทอง      รับ
20 ก.ย. 2562    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)  กศน.จังหาร      รับ
20 ก.ย. 2562    ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน.เสลภูมิ      รับ
19 ก.ย. 2562     ส่งแบบสำรวจข้อมูลทางลูกเสือและอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
19 ก.ย. 2562    การสำรวจข้อมูลทางลูกเสือ และอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
19 ก.ย. 2562    รายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
18 ก.ย. 2562    ส่งแบบเสนอผลงานดีเด่น(Best Practice)  กศน.หนองพอก      รับ
13 ก.ย. 2562    รายงงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
09 ก.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วม การประชุมสัมมนา “ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” หลั  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
09 ก.ย. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมการประชมสัมมนา  กศน.เชียงขวัญ      รับ
09 ก.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับ การประชุมสัมมนา ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กศน.เสลภูมิ      รับ
09 ก.ย. 2562    ส่งแบบตอบรับการประชุมสัมมนา ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้  กศน.อาจสามารถ      รับ
06 ก.ย. 2562    ฝากให้ผอ.วรรณภา ศรีกำพี้  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
06 ก.ย. 2562    ฝากให้ ครูหนิง เสลภูมิค่ะ  กศน.เสลภูมิ      รับ
05 ก.ย. 2562    รายงานผลการนำเข้าข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
05 ก.ย. 2562    ลาพักผ่อน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
05 ก.ย. 2562    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
04 ก.ย. 2562    ติดตมผลการดำเนินงานบูรณาการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบภูมิสารสนเทศ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
04 ก.ย. 2562    ายงานผลการดำเนินงานบูรณาการการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบภูมิสารสนเทศ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและศูน  กศน.เมืองสรวง      รับ
03 ก.ย. 2562    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าอบรมฯ  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
03 ก.ย. 2562    เข้าร่วมอบรมที่ขอนแก่น  กศน.พนมไพร      รับ
03 ก.ย. 2562    แบบรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
02 ก.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงานบูรณาการการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบภูมิสารสนเทศ  กศน.โพนทอง      รับ
02 ก.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
02 ก.ย. 2562    ส่งรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
01 ก.ย. 2562    คำของบประมาณ  กศน.พนมไพร      รับ
30 ส.ค. 2562    รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถี  กศน.อาจสามารถ      รับ
29 ส.ค. 2562    รายงานการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ปี 2562  กศน.โพนทอง      รับ
29 ส.ค. 2562    สำรวจพนักงานราชการที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 กันยายน 2562  กศน.โพนทอง      รับ
29 ส.ค. 2562    ฝากให้ ครูหนุ่ย ขอบคุณค่ะ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
28 ส.ค. 2562    ส่งคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.โพนทอง      รับ
26 ส.ค. 2562    สั่งแบบทดสอบการสอบวัดสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.หนองพอก      รับ
26 ส.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนฯ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
26 ส.ค. 2562    แบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2562  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
23 ส.ค. 2562    แก้ไข นำส่ง รายงานผลการดำเนินงานการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.โพนทอง      รับ
23 ส.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.โพนทอง      รับ
23 ส.ค. 2562    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.หนองฮี      รับ
23 ส.ค. 2562    ตอบรับเข้าร่วมการอบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน  กศน.โพนทอง      รับ
23 ส.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับ  กศน.สุวรรณภูมิ      รับ
23 ส.ค. 2562    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
23 ส.ค. 2562    ฝากให้พี่หนุ่ย  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
23 ส.ค. 2562    ฝาก ส่ง ผอ.วรรณภา ศรีกำพี้  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
23 ส.ค. 2562    ฝาก ส่ง ผอ.วรรณภา ศรีกำพี้  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
23 ส.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ปี62  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
23 ส.ค. 2562    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
23 ส.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนฯ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
23 ส.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมระบบฐานข้อมูล  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
23 ส.ค. 2562    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
23 ส.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลข  กศน.เสลภูมิ      รับ
22 ส.ค. 2562    ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา  กศน.โพนทราย      รับ
22 ส.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับร่วมอบรมการจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบฯ  กศน.โพนทราย      รับ
22 ส.ค. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม การจัดทำระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับฐา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
21 ส.ค. 2562    สำรวจการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  กศน.อาจสามารถ      รับ
21 ส.ค. 2562    ฝากให้ ครูหนุ่ย ขอบคุณค่ะ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
21 ส.ค. 2562    ส่งสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
20 ส.ค. 2562    คืนเงินงบประมาณ  กศน.โพนทอง      รับ
20 ส.ค. 2562    ส่งคืนงบประมาณ 62  กศน.พนมไพร      รับ
20 ส.ค. 2562    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
20 ส.ค. 2562    ฝากให้ ผอ.บัวบานค่ะ  กศน.เมืองสรวง      รับ
19 ส.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อาจสามารถ      รับ
19 ส.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ของครู กศน.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การอบรมวิท  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
15 ส.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  กศน.หนองพอก      รับ
14 ส.ค. 2562    โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  กศน.หนองฮี      รับ
14 ส.ค. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562  กศน.จตุรพักตพิมาน      รับ
14 ส.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ส.ค.62  กศน.โพนทราย      รับ
09 ส.ค. 2562    แบบตอบรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูน  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
09 ส.ค. 2562    รายงานวุฒิทางการลูกเสือ  กศน.โพนทอง      รับ
05 ส.ค. 2562    ส่งแบบสำรวจคุณวุฒิทางการลูกเสือของผู้อำนวยการ กศน.และบุคลากรทุกคน  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
05 ส.ค. 2562    โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม  กศน.หนองฮี      รับ
01 ส.ค. 2562    ส่งตอบรับการร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน  กศน.จังหาร      รับ
01 ส.ค. 2562    ฝากให้ อ.เย็นจิตร ค่ะ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
31 ก.ค. 2562    รายงานข้อมูลคุณวุฒิทางการลูกเสือ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 ก.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ  กศน.หนองพอก      รับ
31 ก.ค. 2562    ขออนุญาตไปราชการ(จังหวัดบุรีรัมย์)  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
31 ก.ค. 2562    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.เสลภูมิ      รับ
31 ก.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการอบรมการบริหารความเสี่ยงกรปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงิน - บัญชี พัสดุแล  กศน.เสลภูมิ      รับ
30 ก.ค. 2562    ฝากให้ อ.เย็นจิตร ค่ะ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
30 ก.ค. 2562    เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน – บัญชี พัสดุ และงานสารบรรณ  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
30 ก.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
30 ก.ค. 2562    ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ  กศน.โพนทอง      รับ
30 ก.ค. 2562    ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษานอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.โพนทอง      รับ
30 ก.ค. 2562    ฝากให้ อ.เย็นจิตร ค่ะ  กศน.ทุ่งเขาหลวง      รับ
30 ก.ค. 2562    เพิ่มเติม/เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน – บัญชี พัสด  กศน.หนองฮี      รับ
26 ก.ค. 2562    แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
26 ก.ค. 2562    สำรวจข้อมูลการสมัครเป็นจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  กศน.โพนทราย      รับ
26 ก.ค. 2562    โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร  กศน.โพนทอง      รับ
26 ก.ค. 2562    เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา  กศน.หนองฮี      รับ
26 ก.ค. 2562    เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน – บัญชี พัสดุ  กศน.หนองฮี      รับ
25 ก.ค. 2562    ฝากให้ ครูจิต ครับ  กศน.หนองฮี      รับ
25 ก.ค. 2562    ฝากเอกสารแก้ไขให้ อ.เย็นจิต ค่ะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
25 ก.ค. 2562    แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผอ.อ.หนองพอก  กศน.หนองพอก      รับ
25 ก.ค. 2562    ฝากให้ ครูจิต ครับ  กศน.หนองฮี      รับ
25 ก.ค. 2562    ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.หนองฮี      รับ
24 ก.ค. 2562    สำรวจข้อมูลการสมัครเป็นจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
24 ก.ค. 2562    เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษานอกระบบและ การศึกษา        รับ
24 ก.ค. 2562    รายงานจิตอาสาศูนย์ กศน.อำเภอโพนทอง  กศน.โพนทอง      รับ
24 ก.ค. 2562    รายงานผลการสำรวจข้อมูลการสมัครเป็นจิตอาสาฯ        รับ
24 ก.ค. 2562    เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงินฯ        รับ
24 ก.ค. 2562    ฝากเอกสารให้ อ.เย็นจิต ค่ะ  กศน.ธวัชบุรี      รับ
24 ก.ค. 2562    เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
23 ก.ค. 2562    แต่งตั้งรักษาราชการแทน  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
23 ก.ค. 2562    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  กศน.เชียงขวัญ      รับ
22 ก.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONiE  กศน.โพนทอง      รับ
22 ก.ค. 2562    โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา  กศน.เมืองสรวง      รับ
22 ก.ค. 2562    ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาวิถีศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำป  กศน.ปทุมรัตต์      รับ
20 ก.ค. 2562    รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
19 ก.ค. 2562    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสมเด็จ      รับ
19 ก.ค. 2562    เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  กศน.หนองฮี      รับ
19 ก.ค. 2562    เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา        รับ
19 ก.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  กศน.เกษตรวิสัย      รับ
19 ก.ค. 2562    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเพศวิถี  กศน.พนมไพร      รับ
18 ก.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีฯ  กศน.โพนทราย      รับ
12 ก.ค. 2562    รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ  กศน.หนองฮี      รับ
12 ก.ค. 2562    ฝากให้ ผอ.วรรณภา ศรีกำพี้ ขอบคุณค่ะ  กศน.โพธิ์ชัย      รับ
12 ก.ค. 2562     รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  กศน.เมืองสรวง      รับ
11 ก.ค. 2562    ส่งเอกสารโครงการ  กศน.เกษตรวิสัย      รับ