MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2558

 เมื่อ : 01 ธันวาคม 2559 14:35:30     เปิดอ่าน 2038    Share   


หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWARDS
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดที่นี้ 

ผลการประเมินคัดเลือกผลรายงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 ข่าวอื่นๆ

 
แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2561(์NEW)  [ เมื่อ : 17 เมษายน 2561   เปิดอ่าน : 34]
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ  [ เมื่อ : 23 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 181]
 
แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2561  [ เมื่อ : 20 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 377]
 
คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการลงพื้นที่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระบบDMI  [ เมื่อ : 16 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 54]
 
แผนการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ฉบับที่3  [ เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2561   เปิดอ่าน : 71]