สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด(สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด) ตั้งอยู่ถนนรัชชูปการ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2523 สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมเอาโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 42 และห้องสมุดประชาชนจังหวัด/อำเภอ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน มีนายชาติชาตรี โยสีดา เป็นผู้บริหารคนแรก

     ปี พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนชื่อ “ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด” เป็น “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด” มีโครงสร้าง ฝ่ายการศึกษาทางวิทยุและไปรษณีย์ ฝ่ายจัดการศึกษาสายอาชีพ ฝ่ายการศึกษามวลชน และฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม มีการพัฒนาปรับปรุงขยายงานการศึกษานอกโรงเรียน อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งได้จัดโครงสร้างการบริหารงานตามแนวคิดการปฏิบัติระบบบริหาร(Reengineering) เป็น 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มอำนวยการทำหน้าที่ อำนวยการด้านบุคลากร อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ในการบริหารทั่วไป กลุ่มแผนงาน และส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่ กำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ

     วันที่ 27 สิงหาคม 2536 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ เป็นสถานศึกษา โดยการกำกับดูแลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่บริหารและจัดการงานการศึกษานอกโรงเรียนในเขตอำเภอ และกิ่งอำเภอ ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 แห่ง

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเพิ่มจำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งเขาหลวง รวมเป็น 20 แห่ง และประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ เป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ และทั้งนี้ยังมีห้องสมุดประชาชนจังหวัด 1 แห่ง ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 1 แห่ง และห้องสมุดประชาชนอำเภอ จำนวน 17 แห่ง

     และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 จึงมีผลทำให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด (สำนักงาน กศน.จังหวัด) มีฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษา และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เปลี่ยนเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) มีฐานะเป็นสถานศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนประสานภาครีเครือข่าย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

     ปัจจุบันบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด คือ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดการศึกษานอกโรงเรียน และกำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในสังกัด จำนวน 20 แห่ง

     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้บริหารตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยมี นายปัญญา ศาสตรา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ คนปัจจุบัน