โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ติวเข้มก่อนสอบ N-n
กศน.อำเภอเมืองสรวง
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการหลักส
กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเท
กศน.อำเภอศรีสมเด็จ
อบรมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกต
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
เข้าร่วมเป็นวิทยากรและเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการ
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
โครงการอบรมเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภา
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
ร่วมกิจกรรมจัดอบรม ศส.ปชต.ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและสังเก
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
โครงการอบรม จิตอาสา นักศึกษา กศน. "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
“โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร สำหรับนักศึกษา กศน.”
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาผู้เรียนในการสอบ N-NET ภาคเรีย
กศน.เมืองร้อยเอ็ด