กำหนดในการสอบเก็บคะแนนกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2/2564 และมอบหมายให
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่สอบเก็บคะแนนสอบกลางภาคสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ นักศึกษาค
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
ผู้สำเร็จการศึกษานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนวดแผนไทย
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
ดำเนินการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำคู่มื
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
ประชุมเตรียมความพร้อมทีมเทคโนโลยีเพื่อวางแผนจัดทำคลิปวีดีทัศน์หลั
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดโครงการอบรมจิตอาสา นักศึกษา กศน.เรา
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่กระบวนก
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานธุรการในหน่วยงาน/สถานศึกษา ส
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
ประชุมการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบระดับก
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลางภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษ
กศน.เมืองร้อยเอ็ด