คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการฯ ครั้งที่ 1
กศน.อำเภอพนมไพร
ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ
กศน.อำเภอพนมไพร
ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
กศน.อำเภอพนมไพร
ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร ฯ
กศน.อำเภอพนมไพร
โครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ
กศน.อำเภอพนมไพร
เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาครูผู้สอนคนพิการ ด้านการจั
กศน.อำเภอพนมไพร
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้
กศน.อำเภอพนมไพร
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเท
กศน.อำเภอพนมไพร
ประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2
กศน.อำเภอพนมไพร
ข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่เพื่อการจั
กศน.อำเภอพนมไพร
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
กศน.อำเภอพนมไพร
ประชุมประจำเดือนคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอพนมไพร
กศน.อำเภอพนมไพร