ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


5 กรกฎาคม 2562
เมื่อ : 05 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 54]
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกำกับ ติดตาม นิเทศ กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงพื้นที่นิเทศกิจกรรมฯ ณ กศน.อำเภอโพธิ์ชัย
27-28 มิถุนายน 2562
เมื่อ : 03 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 56]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนิเทศ ณ โรงแรมธนินธรกรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี รองปิยวิทย์ เชิ่ดกลิ่น รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
"สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2562
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 56]
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. พิธีเปิด...
เมื่อ : 20 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 65]
โครงการอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ IEP online และคู่มืออำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยหลืออื่นใด ทางการศึกษา สำนักงานกศนจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมธนินธรกรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น.
เมื่อ : 20 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 43]
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 56]
google classroom for education
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 44]
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2562
เมื่อ : 10 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 53]
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายดี จิตดี สู่งานที่ดี ชีวีมีควาสุข สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 60]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมชี้แจงการนำกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562
เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 49]
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.
  แสดงหน้า [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]