แจ้งสถานศึกษาทราบ


คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
30 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 25]
แนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปังบประมาณ 2562 16 พย. 61 จ.ตรัง
26 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 86]
แนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปังบประมาณ 2562
08 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 367]
แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมา 11 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 460]
แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2561(์NEW)
17 เมษายน 2561  [อ่าน : 1015]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
23 มีนาคม 2561  [อ่าน : 499]
แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2561
20 มีนาคม 2561  [อ่าน : 3501]
คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการลงพื้นที่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระบบDMI
16 มีนาคม 2561  [อ่าน : 258]
แผนการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ฉบับที่3
28 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 547]
แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 872]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]