กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ี
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเขาหลวง
ร่วมกิจกรรม " ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก" ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จ
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน เสริมทักษะการเขียน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสลภูมิ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตืการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอ กศน.
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ “ช่างซ่อม สร้างรายได้ ลดรายจ่าย”
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังนโยบายจากท
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสม
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคมครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมลานไทรสำน
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอหนองพอก
ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย วันชาติและวันพ่อแห่ง
กศน.อำเภอหนองพอก
นายกิมสันต์ ศรีเนตร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนมไพรพร้อมด้วยบุคลากร
กศน.อำเภอพนมไพร
โครงการอบรม ICT เพื่อการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กศน.อำเภอพนมไพร