โครงการจิตอาสา กศน. "เราทำ ดี ด้วยใจ"
กศน.อำเภออาจสามารถ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓
กศน.อำเภอเสลภูมิ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการอบรมค่ายวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
โครงการกศน.จิตอาสาพัฒนาชุมชน
กศน.อำเภอหนองพอก
ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
โครงการ กศน.สอนเสริมเติมความรู้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
กศน.อำเภอหนองพอก
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประ
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
โครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจสร้างความเข้าใจใน
กศน.อำเภอหนองพอก
โครงการอบรม สำหรับนักศึกษา กศน. "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โซนตะวันยอ
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
โครงการอบรมรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
กศน.เมืองร้อยเอ็ด