โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรม กศน.ยุ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทราย
จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาวิชาการ ปรับพื้นฐานวิทย์ คณิตคิดคำนวณ
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
กิจกรรม โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ก
กศน.อำเภอโพธิ์ชัย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หลังเลิกเรียน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสลภูมิ
ร่วมรับการนิเทศติดตามการตรวจสอบการมีตัวตนของนักศึกษา
กศน.อำเภอเสลภูมิ
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด-ปิด โครงการการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย แล
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใ
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
โครงการอบรมจัดการเรียนรู้ขยะ (Miss Peper)
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุวรรณภูมิ
รับการนิเทศติดตามการตรวจสอบนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร ก
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
โครงการอบรมจัดการเรียนรู้ขยะ Miss Peper
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ (ครู ค) หลักสูตร Digital Li
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
รับการตรวจเยี่ยมและรับการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอโพธิ์ชัย