อบรมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กศน.อำเภอธวัชบุรี
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามร
กศน.อำเภอธวัชบุรี
รับการประเมินบ้านหนังสือชุมชน
ห้องสมุดประชาชนอำเภออาจสามารถ
การประชุมคณะกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
กศน.อำเภออาจสามารถ
โครงการศึกษาดูงานและอบรมหลักเกษตรธรรมชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กศน.อำเภออาจสามารถ
โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่ารู้ สู่ประเทศไทย 4.0
กศน.อำเภออาจสามารถ
การจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET
กศน.อำเภออาจสามารถ
การอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึ
กศน.อำเภออาจสามารถ
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ ดำเนินการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านกา
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๓๕๗/รอ.๔
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ