ครงการปรับพื้นฐานการทำโครงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กศน.ตำบลโนนสง่า
โครงการปรับพื้นฐานการทำโครงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
โครงการศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะสำหรับนักศึกษา กศน.
กศน.ตำบลหนองตาไก้
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ณ โดมเอนก
กศน ตำบลหัวช้าง
วันที่18 กรกฏาคม2560 นำโดยนางสาวสุดารัตน์ จ่าภา ผู้อำนวยการ กศน.อ
กศน.ตำบลหนองแคน
21 ก.ค. 2560 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒ
กศน.ตำบลหนองแคน
โครงการบริหารจัดการขยะ วันที่ ๒๐ -๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
กศน.ตำบลหนองพอก
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยกระบวนการลูกเส
กศน.ตำบลอุ่มเม้า
กิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
กศน.ตำบลปอภาร
๒๒-๒๓ ก.ค.โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ..ระหว่างวันที่20-21 ก.
กศน ตำบลหัวช้าง
เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.
กศน.ตำบลจำปาขัน
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ประจำภาคเรียนที่ ๑ /
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
กศน.ตำบลโนนสง่า
กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
กิจกรรม ๕ ส. ประจำสัปดาห์
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ ๑
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
๒๐ ก.ค.โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ 1/2560
กศน.ตำบลโนนสง่า