กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการอบรมค่ายวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร
กศน.ตำบลจำปาขัน
12ธค.62โครงการจิตอาสาการทำดีด้วยหัวใจณกศน.ตำบลหนองขาม
กศน.ตำบลหนองขาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2/62 ณกศน.ตำบลหนองขาม
กศน.ตำบลหนองขาม
โครงการจิตอาสา "เราทำดีด้วยใจ"
กศน.ตำบลหน่อม
กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจาก นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา ผู
กศน.ตำบลปอภาร
โครงการค่ายวิชาการ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้นและ ระดับ ม.ปลาย
กศน.ตำบลน้ำคำ
การประชุมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีใาภายในชุมชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา
กศน.ตำบลน้ำคำ
โครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจในการจัดกระบวนการ
กศน.ตำบลรอบเมือง
โครงการ กศน. จิตอาสาพัฒนาชุมชน
กศน.ตำบลรอบเมือง
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลโนนรัง
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลปอภาร จัดโครงการอบรม สำหรับนักศึกษ
กศน.ตำบลปอภาร
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
กศน.ตำบลเกาะแก้ว
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
กศน.ตำบลหนองหลวง
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
กศน.ตำบลท่าม่วง
ประชมคณะกรรมการ กศน.ตำบลน้ำคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กศน.ตำบลน้ำคำ
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562
กศน ตำบลหัวช้าง
โครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กศน ตำบลหัวช้าง
5 ธันวาคม 2562
กศน.ตำบลดงแดง
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
กศน.ตำบลดงแดง
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
กศน.ตำบลดงแดง
เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพ
กศน.ตำบลจำปาขัน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยสำหรับนั
กศน.ตำบลจำปาขัน
กศน.ตำบลปอภาร จัดการเรียนการสอน ระดับม.ปลาย วันที่ 6 ธันวาคม 2562
กศน.ตำบลปอภาร
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00น.ครู กศน.ตำบลปอภาร ได้รับมอบหมาย
กศน.ตำบลปอภาร
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม
กศน.ตำบลปอภาร
พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
กศน.ตำบลน้ำคำ
พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชราชสมภพฯ
กศน.ตำบลโนนรัง
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสม
กศน.ตำบลเกาะแก้ว
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสม
กศน.ตำบลหนองหลวง
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสม
กศน.ตำบลท่าม่วง
โครงการอบรมเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน.ตำบลออนไลน์
กศน.ตำบลเกาะแก้ว
โครงการอบรมเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน.ตำบลออนไลน์
กศน.ตำบลหนองหลวง
โครงการอบรมเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน.ตำบลออนไลน์
กศน.ตำบลท่าม่วง
ร่วมต้อนรับท่านดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.
กศน.ตำบลเกาะแก้ว
ร่วมต้อนรับท่านดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.
กศน.ตำบลหนองหลวง
ร่วมต้อนรับท่านดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.
กศน.ตำบลท่าม่วง
กิจกรรม ๕ ส. กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โครงการพัฒนาผคุณภาพผู้เรียนด้านการเสริมสร้างทักษะผู้เรียน
กศน.ตำบลเกาะแก้ว
โครงการพัฒนาผคุณภาพผู้เรียนด้านการเสริมสร้างทักษะผู้เรียน
กศน.ตำบลหนองหลวง
โครงการพัฒนาผคุณภาพผู้เรียนด้านการเสริมสร้างทักษะผู้เรียน
กศน.ตำบลท่าม่วง
โครงการจิตอาสานักศึกษา กศน.อำเภอศรีสมเด็จ"ทำดีด้วยหัวใจ"
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โครงการปรับพื้นฐานเพื้อพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษา
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กศน.ตำบลเกาะแก้ว
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กศน.ตำบลหนองหลวง
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กศน.ตำบลท่าม่วง
ร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ “บำบัดทุก บำรุ
กศน.ตำบลเกาะแก้ว
ร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ “บำบัดทุก บำรุ
กศน.ตำบลหนองหลวง
ร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ “บำบัดทุก บำรุ
กศน.ตำบลท่าม่วง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยสำหรับนักศึกษา กศน.
กศน.ตำบลน้ำคำ
กิจกรรมอบรม ICT
กศน.ตำบลโนนชัยศรี
ร่วมประชุมรับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน
กศน.ตำบลหนองแคน
โครงการ"ครอบครัวไทย รู้รัก สามัคคี"
กศน.ตำบลหนองแคน
จัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.
กศน.ตำบลหนองแคน
กิจกรรมการเรียนการสอน การพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลน้ำคำ ๒/๒๕๖๒
กศน.ตำบลน้ำคำ
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระ
กศน ตำบลหัวช้าง
โครงการพัฒนาวิชาการ
กศน ตำบลหัวช้าง
กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา ผู้อำนวยการ ก
กศน.ตำบลปอภาร
ประชุมรับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประ
กศน.ตำบลน้ำคำ
ร่วมต้อนรับท่าน ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.
กศน.ตำบลโนนรัง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 กศน.ตำบลปอภาร จัดการเรียนการสอน ระดับม.ป
กศน.ตำบลปอภาร