จัดการเรียนการสอน
กศน.ตำบลโนนสง่า
ร่วมพิธีในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน
กศน.ตำบลโนนสง่า
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ พต 31001
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
กศน.ตำบลหนองแคน
ร่วมพิธีตักบาตร ๑๒สิงหาคม ๒๕๖๑
กศน.ตำบลหนองแคน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๖๑
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลน้ำคำ
กศน.ตำบลน้ำคำ
จัดการเรียนการสอน
กศน.ตำบลโนนสง่า
นิเทศติดตามกลุ่มสนใจการทอเสื่อกก
กศน.ตำบลหนองแคน
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
กศน.ตำบลหนองแคน
กิจกรรมจิตอาสาพัมนา กศน.ตำบล หน้าสวยหลังบ้านสวน
กศน.ตำบลน้ำคำ
QR Code สู่การประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม website / facebook กศน.ตำบล
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
จัดการเรียนการสอน
กศน.ตำบลโนนสง่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( ๕ส. ) ณ กศน.ตำบลโนนสง่า
กศน.ตำบลโนนสง่า
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำขนมไทย ไตรมาส ๓ - ๔
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
จัดการเรีย การสอน และกิจกรรม 5 ส
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โครงการอบรมยุวกาชาดนักศึกษา กศน.
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญ
กศน.ตำบลหนองแคน
กิจกรรมสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน กศน.ตำบลหนองแคน
กศน.ตำบลหนองแคน