10-11 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอเมยวดีจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา
กศน.ตำบลบุ่งเลิศ
โครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน
กศน.ตำบลพรสวรรค์
โครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน
กศน.ตำบลเมืองไพร
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาต
กศน.ตำบลเมืองไพร
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านเพศศึกษา
กศน.ตำบลเมืองไพร
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ
กศน.ตำบลเมืองไพร
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวสเต็มศ
กศน.ตำบลเมืองไพร
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐก
กศน.ตำบลเมืองไพร
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กศน.ตำบลเมืองไพร
โครงการนักศึกษา กศน.ปลูกป่าจิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ
กศน.ตำบลเมืองไพร
โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต สำหรับนักศึกษา กศน
กศน.ตำบลหนองตาไก้
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้นักศึกษา กศน.
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
กิจกรรมวันแม่
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและ
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยแล
กศน.ตำบลน้ำคำ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง
กศน.ตำบลจำปาขัน
ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กศน.ตำบลดอกล้ำ
จัดการการสอน​วิชาทักษะการเรียนรู้ ระดับ ม.ปลาย
กศน.ตำบลดอกล้ำ
ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสว
กศน ตำบลหัวช้าง
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวัน
กศน ตำบลหัวช้าง
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสน
กศน ตำบลหัวช้าง