13. ตุลาคม2561 กศน.อำเภอปทุมรัตต์ นำโดยนางสาวสุดารัตน์ จ่าภาผู้อำ
กศน.ตำบลหนองแคน
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กศน.ตำบลหนองแคนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร
กศน.ตำบลหนองแคน
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ
กศน.ตำบลหนองแคน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
กศน.ตำบลจำปาขัน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจักสานจากไม้ไผ่ ปราญช์ชาวบ้าน พ่ออนันต์ แก้วปร
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
ลงพื้นที่รับสมัคร นักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2 /2562.
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
ประชุม เพื่อเตรียมดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ( ๓ ม
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
กศน.ตำบลน้ำคำ
โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
กศน.ตำบลน้ำคำ
โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.
กศน.ตำบลน้ำคำ
วันที่๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑นักศึกษา กศน.อำเภอปทุมรัตต์ สอบปลายภาคเรี
กศน.ตำบลหนองแคน
เข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานครั้งที่ ๒(๑ เม.ย.ถึง๓๐ กย.๒๕๖๑)
กศน.ตำบลหนองแคน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กศน.ตำบลน้ำคำ
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
ปัจฉิมนเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
กศน.ตำบลโนนสง่า
กิจกรรมปัจฉิมนิเทส นักศึกษา กศน.ตำบลดอนโอง ภาคเรียนที่ 1/2561
กศน.ตำบลดอนโอง
ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
กศน.ตำบลจำปาขัน
ทดสอบระบบการสอบหน้าจอศูนย์สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam
กศน.ตำบลจำปาขัน
กิจกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ ศส.ปชต. สาวแห
กศน.ตำบลสาวแห
ประชาสัมพันธ์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
กศน.ตำบลดอนโอง