ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลขี้เหล็ก
นำผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมจัดนิทรรศการ
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
ติดตามกลุ่มอาชีพตำบลหนองแคน
กศน.ตำบลหนองแคน
เยี่ยมกลุ่มอาชีพการทำปลาร้าบองและการทำข้าวเม่า
กศน.ตำบลโนนสง่า
ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลดอกล้ำ
กศน.ตำบลดอกล้ำ
ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบัวแดง
กศน.ตำบลบัวแดง
ตรวจสุขภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
กศน.ตำบลดอกล้ำ
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญช
กศน.ตำบลบัวแดง
ตรวจสุขภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
กศน.ตำบลบัวแดง
ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล น้ำคำ
กศน.ตำบลน้ำคำ
กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลน้ำคำ ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐
กศน.ตำบลน้ำคำ
กศน.ตำบลท่าม่วงเข้ารับการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ ภาษาอังกฤษรุ่นที่
กศน.ตำบลท่าม่วง
ติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน " การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
หมุนเวียนสื่อแบบเรียน นิทรรศการยาเสพติด CD ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
17 พ.ย.60 นิเทศติดตามงานอาชีพ
กศน.ตำบลสระบัว
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมการเร
กศน ตำบลหัวช้าง
จัดการเรียนการสอน
กศน.ตำบลโนนสง่า
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่2/2560
กศน.ตำบลดงกลาง
ครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเ
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
จัดการเรียน การสอน รายวิชา สุขศึกษา ทช 21001
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเ
กศน.ตำบลแคนใหญ่