21-25 พ.ค. 61 กศน.ตำบลหนองแคนเข้าร่วม โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข
กศน.ตำบลหนองแคน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอปทุมรัตต์
กศน.ตำบลหนองแคน
วันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กศน.อำเภอปทุมรัตต์ได้ดำเนินการจัดโครงกา
กศน.ตำบลหนองแคน
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการนวดแผนไทยหลักสูตร 30 ชม.
กศน.ตำบลน้ำคำ
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้และระบบ
กศน.ตำบลโน่นสว่าง
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ ปรับพื้นฐานวิทย์ คณิตคิดคำนวณ
กศน.ตำบลโน่นสว่าง
รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต.
กศน.ตำบลน้ำคำ
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
กศน.ตำบลน้ำคำ
ร่วมประชุมสัญจรตำบลโนนสง่า
กศน.ตำบลโนนสง่า
โครงการค่ายวิชาการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นักศึกษา กศน.อำเภอปทุ
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
ร่วมจัดนิทรรศการ ศาสตร์พระราชา / กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์เร
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
โครงการค่ายวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
กศน.ตำบลขี้เหล็ก
ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอปทุมรัตต์
กศน.ตำบลหนองแคน
ยินดีต้อนรับคณะนิเทศจาก กศน.จังหวัด
กศน.ตำบลหนองแคน
โครงการค่ายวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
กศน.ตำบลโนนสง่า
สมัครนักศึกษา กศน. และ ประสานจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3-4 ปีงบประ
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
ประชุมสัญจร เดือน พ.ค 61
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ เวที 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
รับการนิเทศติดตามการลงทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษ
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
การบริหารจัดการขยะ "Miss Paper" ไทยแลนด์ 4.0
กศน.ตำบลน้ำคำ
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ (ครูค.) Digital Literacyและ E-comm
กศน.ตำบลน้ำคำ