กิจกรรมทดสอบวัดความรู้นักศึกษา กศน.ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กศน.ตำบลน้ำคำ
ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายในทีมตำบลน้ำคำ
กศน.ตำบลน้ำคำ
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาปลอดบุหรี่และอบายมุข(โดยกระบว
กศน.ตำบลหนองตาไก้
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิมสันต์ ศรีเนตร ผู้อำนวยการ กศน
กศน.ตำบลค้อใหญ่
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
กศน ตำบลหัวช้าง
การอบรมคณะทำงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล โครงการหมู่บ้
กศน ตำบลหัวช้าง
โครงการพัฒนา ผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน ตำบลหัวช้าง
โครงการจัดการเรียนรู้การน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมช
กศน.ตำบลหนองแคน
จัดเตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
กศน.ตำบลหนองแคน
อบรมคณะทำงานระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบล โครงการหมู่บ้านประ
กศน.ตำบลหนองแคน
กิจกรรมพบกลุ่ม การเรียนการสอนประจำสัปดาห์
กศน.ตำบลหนองแคน
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์
กศน.ตำบลหนองแคน
โครงการจัดการเรียนรู้การน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมช
กศน.ตำบลโนนสง่า
เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านประชารัฐมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
กศน.ตำบลโนนสง่า
จัดการเรียนการสอน
กศน.ตำบลโนนสง่า
โครงการจัดการเรียนรู้การน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมช
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 นำ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการ
กศน.ตำบลดงแดง
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่
กศน.ตำบลดงแดง
วันที่ 13 - 15 ธ.ค.60 โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษา หลักกสู
กศน.ตำบลดงแดง
ระหว่าง วันที่ 10-12 ธันวาคม 2560 โครงการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างค
กศน.ตำบลดงแดง
วันที่ 8 ธ.ค.60 กิจกรรมการเรียนการสอนประจำสัปดาห์
กศน.ตำบลดงแดง