ห้องเรียนสีขาว กศน.ตำบลโนนชัยศรี
กศน.ตำบลโนนชัยศรี
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงทีมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ปี 2560
กศน.ตำบลโนนชัยศรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
กศน.ตำบลจำปาขัน
19 กันยายน 2560 เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ
กศน.ตำบลหนองแคน
วันที่ 16-17 กันยายน 2560 กศน.อำเภอปทุมรัตต์ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลา
กศน.ตำบลหนองแคน
11 กันยายน 2560 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
กศน.ตำบลหนองแคน
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
กศน.ตำบลหน่อม
สอบปลายภาคเรียน นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
กศน.ตำบลน้ำคำ
กศน.ตำบลหนองใหญ่ ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
กศน.ตำบลหนองใหญ่
16-17 กันยายน 2560 กศน.อำเภอเสลภูมิจัดสอบปลายภาคเรียนที่1/2560
กศน.ตำบลท่าม่วง
11 ก.ย. 2560 กกต.จังหวัดร้อยเอ็ดออกนิเทศหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ
กศน.ตำบลบุ่งเลิศ
รับการประเมินภายใต
กศน.ตำบลท่าม่วง
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ครูกศน.ตำบลและนักศึกษากศน.ตำบลเหนือ
กศน.ตำบลเหนือเมือง
กิจกรรม กศน.เคลื่อนที่ ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กศน.ตำบลพระเจ้า
เพิ่มภาพโครงการต่อต้านยาเสพติด
กศน.ตำบลเชียงขวัญ
โครงการบรรณสัญจร
กศน.ตำบลเชียงขวัญ
รับการประเมินรอบที่๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
กศน.ตำบลน้ำคำ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียน ๑/๒๕๖๐
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียน ๑/๒๕๖๐
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
ต้อนรับท่าน ประเสริฐ หอมดี ศึกษาธิการภาค12
กศน.ตำบลโนนสวรรค์