ติดต่อเรา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-1199  โทรสาร 0-4351-3010   e-mail : roiet@nfe.go.th