แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English in Daily Life

สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English in Daily Life ผ่านร้อยละ 70 (14ข้อ) รอรับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนภายใน 5-10นาที คลิกเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์https://forms.gle/m2YKXbe6WkXwy8idA โดย กลุ่มงานยุทธ์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19

สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19เรียนรู้เนื้อหาได้ที่https://anyflip.com/rvehz/zzie/คลิกเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์https://forms.gle/Yh6C89sk7cKamtQw6โดย กลุ่มงานยุทธ์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

แบบทดสอบออนๆไลน์ เรื่อง การประเมินเทียบระดับการศึกษา สำนักงาน กศน.

สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การประเมินเทียบระดับการศึกษา สำนักงาน กศน.เรียนรู้เนื้อหาได้ที่https://online.pubhtml5.com/wdra/jmfh/#p=1คลิกเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์https://forms.gle/5u52SmXBSY9Revt67โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เรื่อง “ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21”เรียนรู้เนื้อหาได้ที่https://online.pubhtml5.com/wdra/dfbq/#p=1คลิกเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์https://forms.gle/avHaAzqHvcxrjBcX9โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา สำนักงาน กศน.

เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา สำนักงาน กศน.”เรียนรู้เนื้อหาได้ที่https://pubhtml5.com/wdra/stqy/คลิกเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์https://forms.gle/aMNt8hTbT3meYJgH8โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การเข้าถึงสื่อดิจิทัล และกฏหมายดิจิทัล (Digital Literacy)

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การเข้าถึงสื่อดิจิทัล และกฏหมายดิจิทัล (Digital Literacy) ผู้ที่เข้าร่วมการทำแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 70 จึงจะได้รับเกียรติบัตร

Read more

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “การวางแผน แผนงาน โครงการ”

เอกสารความรู้ เรื่อง การวางแผน แผนงาน โครงการ : https://anyflip.com/rvehz/twlr/ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “การวางแผน แผนงาน โครงการ” : https://forms.gle/AiUXyFASB19XVqJf8 ผู้ที่เข้าร่วมการทำแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะได้รับเกียรติบัตร

Read more