เผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตของประชาชน

Read more