รับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5

Read more

ประชุมบุคลากร ประจำเดือน 6/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุมลานสน

Read more

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้กับ ครูผู้สอนคนพิการ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครู ปวช.

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้กับ ครูผู้สอนคนพิการ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครู ปวช. และดำเนินการต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3-4 ณ ประชุมลานไทร สำนักงาน

Read more

ประชุมประจำเดือนบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุมลานสน

Read more

ประชุมประจำเดือนบุคลากร 2/2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุมลานสน

Read more

“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2564″

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสัญญา ยุบลชิต รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางสาวปิตินันท์ สอนสนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายมานิตย์ พันธุ์ศรี

Read more

อบรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนฯ

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางสาวปิตินันท์ สอนสนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางภัทรภร ณัฐศิษฎางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

Read more