แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เรื่อง “ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่
https://online.pubhtml5.com/wdra/dfbq/#p=1
คลิกเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์
https://forms.gle/avHaAzqHvcxrjBcX9
โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *