เผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตของประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *